INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String replace() trong Python

Hàm replace() được sử dụng để thay thế các chuỗi con trong một chuỗi bằng một chuỗi khác. Đây là một phương thức phổ biến để thực hiện các thay đổi và xử lý dữ liệu trong chuỗi. Trong bài viết này, mình sẽ khám phá cú pháp của hàm replace() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm replace() trong Python

Cú pháp chung của hàm replace() trong Python như sau:

str.replace(old, new[, count])

Trong đó:

  • str: Đối tượng chuỗi cần xử lý.
  • old: Chuỗi con cần được thay thế.
  • new: Chuỗi con mới sẽ được thay thế.
  • count (tùy chọn): Số lần xuất hiện của old sẽ được thay thế. Nếu không được chỉ định, tất cả các xuất hiện sẽ được thay thế.

Giá trị trả về của hàm replace() là một chuỗi mới đã được thay thế các chuỗi con theo yêu cầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm replace() trong Python

Thay thế chuỗi con trong chuỗi:

string = "Hello, World!"
new_string = string.replace("World", "Python")
print(new_string)  # Output: "Hello, Python!"

Thay thế một số lần xuất hiện của chuỗi con:

string = "Hello, World!"
new_string = string.replace("o", "0", 1)
print(new_string)  # Output: "Hell0, World!"

Thay thế chuỗi con trong danh sách chuỗi:

strings = ["Hello, World!", "Hello, Python!"]
new_strings = [s.replace("Hello", "Hi") for s in strings]
print(new_strings)  # Output: ["Hi, World!", "Hi, Python!"]

Xử lý dữ liệu từ file CSV:

line = "John,Doe,30,USA"
new_line = line.replace(",", "|")
print(new_line)  # Output: "John|Doe|30|USA"

Thay thế chuỗi con trong chuỗi nhiều lần:

string = "abababab"
new_string = string.replace("a", "x").replace("b", "y")
print(new_string)  # Output: "xyxyxyxy"

Xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng:

text = input("Enter a sentence: ")
new_text = text.replace(" ", "-")
print(new_text)

Như vậy, mình đã tìm hiểu về cú pháp và đã xem qua một số ví dụ nâng cao về hàm replace() trong Python. Hàm này cho phép bạn thay thế các chuỗi con trong chuỗi dựa trên yêu cầu của bạn, làm cho việc xử lý và thay đổi dữ liệu trở nên dễ dàng và linh hoạt.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm replace() trong Python. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Python để biết thêm thông tin chi tiết và các tùy chọn khác của hàm này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top