INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String islower() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm islower() trong Python, một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chỉ chứa các ký tự viết thường hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm islower() là một phương thức áp dụng trực tiếp cho đối tượng chuỗi trong Python. Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chỉ chứa các ký tự viết thường hay không. Một ký tự được xem là viết thường nếu nó là một chữ cái thường từ a đến z.

Cú pháp của hàm islower()

Cú pháp của hàm islower() như sau:

string.islower()

Ở đây, string là chuỗi mà mình muốn kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về của hàm islower()

Hàm islower() trả về True nếu chuỗi chỉ chứa các ký tự viết thường và không chứa bất kỳ ký tự viết hoa nào. Nếu chuỗi chứa ít nhất một ký tự viết hoa hoặc ký tự không phải là chữ cái, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ về hàm islower()

Hãy xem một số ví dụ sử dụng hàm islower() để hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động:

Ví dụ 1:

string1 = "hello"
print(string1.islower())  # Kết quả: True

Giải thích: Chuỗi "hello" chỉ chứa các ký tự viết thường, do đó hàm trả về giá trị True.

Ví dụ 2:

string2 = "Hello"
print(string2.islower())  # Kết quả: False

Giải thích: Chuỗi "Hello" chứa một ký tự viết hoa, nên hàm trả về giá trị False.

Ví dụ 3:

string3 = "123abc"
print(string3.islower())  # Kết quả: True

Giải thích: Chuỗi "123abc" chỉ chứa các ký tự viết thường, do đó hàm trả về giá trị True.

Ví dụ 4:

string4 = "Python"
print(string4.islower())  # Kết quả: False

Giải thích: Chuỗi "Python" chứa một ký tự viết hoa, nên hàm trả về giá trị False.

Hy vọng bài viết này, giúp bạn hiểu về hàm islower() trong Python, một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi có chứa ký tự viết thường hay không. Bằng cách sử dụng hàm này, chúng ta có thể dễ dàng xác định tính chất của các chuỗi trong Python và thực hiện các xử lý phù hợp theo ý đồ của chương trình.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Top