INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String join() trong Python

Hàm join() là một công cụ mạnh mẽ để kết hợp các phần tử trong một danh sách thành một chuỗi duy nhất. Trên thực tế, việc kết hợp các phần tử là một tác vụ phổ biến trong lập trình và hàm join() là một cách đơn giản và hiệu quả để thực hiện nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp và ví dụ minh họa cách sử dụng hàm join() trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm join() trong Python

Cú pháp của hàm join() như sau:

string.join(iterable)

Trong đó:

  • string: Chuỗi được sử dụng để kết hợp các phần tử.
  • iterable: Một đối tượng có thể lặp lại (ví dụ: danh sách, tuple, chuỗi) chứa các phần tử mà chúng ta muốn kết hợp.

Hàm join() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó các phần tử trong iterable được nối với nhau bằng string.

Ví dụ về cách sử dụng hàm join()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm join():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ 1:

my_list = ['Hello', 'world', 'Python']
result = ' '.join(my_list)
print(result)

Kết quả:

Hello world Python

Trong ví dụ này, mình có một danh sách my_list chứa ba phần tử. Hàm join() được sử dụng để kết hợp các phần tử trong danh sách thành một chuỗi duy nhất, với mỗi phần tử được phân tách bằng dấu cách. Kết quả trả về là chuỗi "Hello world Python".

Ví dụ 2:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'orange')
result = '-'.join(my_tuple)
print(result)

Kết quả:

apple-banana-orange

Trong ví dụ này, mình có một tuple my_tuple chứa ba phần tử. Hàm join() được sử dụng để kết hợp các phần tử trong tuple thành một chuỗi duy nhất, với mỗi phần tử được phân tách bằng dấu "-". Kết quả trả về là chuỗi "apple-banana-orange".

Ví dụ 3:

my_string = "Hello"
result = '*'.join(my_string)
print(result)

Kết quả:

H*e*l*l*o

Trong ví dụ này, mình có một chuỗi my_string chứa các ký tự. Hàm join() được sử dụng để kết hợp các ký tự trong chuỗi thành một chuỗi duy nhất, với mỗi ký tự được phân tách bằng dấu "". Kết quả trả về là chuỗi "Hell*o".

Hàm join() trong Python là một công cụ hữu ích để kết hợp các phần tử trong một danh sách, tuple hoặc chuỗi thành một chuỗi duy nhất. Trên đây là cú pháp và ví dụ minh họa cách sử dụng hàm join(). Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững kiến thức cần thiết để áp dụng hàm join() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top