INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String translate() trong Python

Hàm translate() được sử dụng để thực hiện các phép biến đổi trên chuỗi bằng cách sử dụng một bảng chuyển đổi ký tự. Bảng chuyển đổi này chỉ định cặp ký tự tương ứng để thay thế hoặc loại bỏ. Hàm translate() là một công cụ mạnh mẽ để xử lý và làm sạch dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ khám phá cú pháp của hàm translate() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm translate() trong Python

Cú pháp chung của hàm translate() trong Python như sau:

str.translate(table)

Trong đó:

  • str: Đối tượng chuỗi cần xử lý.
  • table: Bảng chuyển đổi ký tự, thường được tạo bằng hàm maketrans().

Giá trị trả về của hàm translate() là một chuỗi mới đã được biến đổi dựa trên bảng chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm translate() trong Python

Ví dụ 1: Thay thế ký tự trong chuỗi:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("o", "0")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hell0, W0rld!"

Ví dụ 2: Loại bỏ ký tự từ chuỗi:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("", "", "o")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hell, Wrld!"

Ví dụ 3: Chuyển đổi hoa thường:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "HELLO, WORLD!"

Ví dụ 4: Thay thế ký tự dựa trên bảng chuyển đổi phức tạp hơn:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("o", "0", "l")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "He00, W0r0d!"

Ví dụ 5: Xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng:

data = input("Enter a string: ")
table = str.maketrans("aeiou", "12345")
new_data = data.translate(table)
print(new_data)

Ví dụ 6: Loại bỏ các ký tự đặc biệt từ chuỗi:

import string

string = "Hello, @World!"
table = str.maketrans("", "", string.punctuation)
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hello World"

Như vậy, mình đã tìm hiểu về cú pháp và đã xem qua một số ví dụ nâng cao về hàm translate() trong Python. Hàm này cho phép bạn thực hiện các phép biến đổi trên chuỗi bằng cách sử dụng bảng chuyển đổi ký tự. Điều này giúp bạn xử lý và làm sạch dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm translate() trong Python. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Python để biết thêm thông tin chi tiết và các tùy chọn khác của hàm này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top