INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python

Viết chương trình tính tổng sau bằng cách sử dụng ngôn ngữ Python.

 Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Gợi ý: Sử dụng vòng lặp và toán tử số mũ để giải.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Python có toán tử tính số mũ nên ta có thể áp dụng trong bài này. Ví dụ 2^3 thì sẽ là 2 ** 3.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for trong Python để lặp qua các phần tử từ 1 đến n.

Sử dụng range(1, n+1) để tạo ra một dãy số từ 1 đến n.

Để chương trình đơn giản hóa lại thì mình bỏ qua phần kiểm tra dữ liệu nhập vào phải là số không nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-tong-sn-12-+-22-+-+-n2-bang-python-395.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1) :
    tong += i ** 2

print("Tổng số là: ", tong)

Chạy chương trình và nhập vòa số 5 bạn sẽ nhận kết quả như sau:

bai tap python JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top