INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python

Viết chương trình tính tổng sau bằng cách sử dụng ngôn ngữ Python.

 Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Gợi ý: Sử dụng vòng lặp và toán tử số mũ để giải.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Python có toán tử tính số mũ nên ta có thể áp dụng trong bài này. Ví dụ 2^3 thì sẽ là 2 ** 3.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for trong Python để lặp qua các phần tử từ 1 đến n.

Sử dụng range(1, n+1) để tạo ra một dãy số từ 1 đến n.

Để chương trình đơn giản hóa lại thì mình bỏ qua phần kiểm tra dữ liệu nhập vào phải là số không nhé.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-tong-sn-12-+-22-+-+-n2-bang-python-395.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1) :
    tong += i ** 2

print("Tổng số là: ", tong)

Chạy chương trình và nhập vòa số 5 bạn sẽ nhận kết quả như sau:

bai tap python JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top