Home > Python > Python căn bản > Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python

Viết chương trình tính tổng sau bằng cách sử dụng ngôn ngữ Python.

 Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Gợi ý: Sử dụng vòng lặp và toán tử số mũ để giải.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Python có toán tử tính số mũ nên ta có thể áp dụng trong bài này. Ví dụ 2^3 thì sẽ là 2 ** 3.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for trong Python để lặp qua các phần tử từ 1 đến n.

Sử dụng range(1, n+1) để tạo ra một dãy số từ 1 đến n.

Để chương trình đơn giản hóa lại thì mình bỏ qua phần kiểm tra dữ liệu nhập vào phải là số không nhé.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-tong-sn-12-+-22-+-+-n2-bang-python-395.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1) :
    tong += i ** 2

print("Tổng số là: ", tong)

Chạy chương trình và nhập vòa số 5 bạn sẽ nhận kết quả như sau:

bai tap python JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP