Home > Python > Python căn bản > Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python

Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python

Trong bài này ta sẽ viết chương trình Python liệt kê tất cả các ước số của N với N được nhập vào từ bàn phím.

Ví dụ nhập vào số N = 12, thì kết quả sẽ trả về các số 1, 2, 3, 4 và 12.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này bằng ngôn ngữ Python thì ta thực hiện theo các bước sau.

B1. Yêu cầu nhập vào số N

B2: Sử dụng vòng lặp để lặp từ 1 đến N, nếu số nào mà N chia hết thì đó chính là ước. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết ước số để biết thêm khái niệm ước là gì nhé.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần tìm ước: ")

n = int(input())
print("Danh sách các ước số của ", n, " là")
for i in range(1, n+1):
    if (n % i == 0):
        print(i, end=",")

kết quả khi mình nhập số 10 để tìm ước của nó.

bai tap tim uoc JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP