INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Sử dụng ngôn ngữ Python để thực hiện bài toán sau đây.

Tính S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Như vậy, công thức chung cho mỗi phần tử đó là 1/(2n + 1).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để làm bài tập Python cơ bản này thì ta sử dụng vòng lặp for, kết hợp với công thức 1/(2n + 1) sẽ đưa ra được thuật toán như sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính s(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1) bằng python
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-tong-sn-1-+-1-3-+-15-+-+-1-2n-+-1-398.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1):
    tong += 1 / (2 * i + 1)

print("Tổng số là: ", tong)

Kết quả chạy chương trình này và nhập vào số 10 sẽ là:

ket qua bai tap 1 JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top