python gif Python căn bản

Quảng cáo

Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Sử dụng ngôn ngữ Python để thực hiện bài toán sau đây.

Tính S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Như vậy, công thức chung cho mỗi phần tử đó là 1/(2n + 1).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để làm bài tập Python cơ bản này thì ta sử dụng vòng lặp for, kết hợp với công thức 1/(2n + 1) sẽ đưa ra được thuật toán như sau.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính s(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1) bằng python
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-tong-sn-1-+-1-3-+-15-+-+-1-2n-+-1-398.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1):
    tong += 1 / (2 * i + 1)

print("Tổng số là: ", tong)

Kết quả chạy chương trình này và nhập vào số 10 sẽ là:

Quảng cáo

ket qua bai tap 1 JPG

Quảng cáo

Danh sách bài tập Python cơ bản

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top