INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một số bằng Python

Viết chương trình đảo ngược một số bằng Python. Ví dụ có số 12345 thì đảo ngược nó thành 54321 bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Thuật toán giải bài này bằng Python khá đơn giản, ta chỉ cần chia lấy dư số đó cho 10, phần dư chính là số đảo đầu tiên, tiếp theo lấy phần nguyên chia tiếp cho 10 .... và cứ như thế cho tới khi phần nguyên bằng 0.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải 1: Chỉ in kết quả lên màn hình

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần đảo ngược: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())

# In ra số đảo ngược
while (n != 0):
    print(n % 10, end="")
    n = n // 10  # Chia lấy phần nguyên

Kết quả như sau:

ket qua dao nguoc so JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cách giải 2: Trả kết quả vè một biến và in lên màn hình

Cách này hơi phức tạp, bởi vì ta phải sử dụng các hàm ép kiểu trong Python.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần đảo ngược: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
result = ""

# In ra số đảo ngược
while (n != 0):
    result += str(n % 10)
    n = n // 10  # Chia lấy phần nguyên

print(result)

Điểm khác biệt là mình đã tạo ra một biến lưu trữ chuỗi kết quả.

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top