Home > Python > Python căn bản > Đảo ngược một số bằng Python

Đảo ngược một số bằng Python

Viết chương trình đảo ngược một số bằng Python. Ví dụ có số 12345 thì đảo ngược nó thành 54321 bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Thuật toán giải bài này bằng Python khá đơn giản, ta chỉ cần chia lấy dư số đó cho 10, phần dư chính là số đảo đầu tiên, tiếp theo lấy phần nguyên chia tiếp cho 10 .... và cứ như thế cho tới khi phần nguyên bằng 0.

Cách giải 1: Chỉ in kết quả lên màn hình

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần đảo ngược: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())

# In ra số đảo ngược
while (n != 0):
    print(n % 10, end="")
    n = n // 10  # Chia lấy phần nguyên

Kết quả như sau:

ket qua dao nguoc so JPG

Cách giải 2: Trả kết quả vè một biến và in lên màn hình

Cách này hơi phức tạp, bởi vì ta phải sử dụng các hàm ép kiểu trong Python.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần đảo ngược: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
result = ""

# In ra số đảo ngược
while (n != 0):
    result += str(n % 10)
    n = n // 10  # Chia lấy phần nguyên

print(result)

Điểm khác biệt là mình đã tạo ra một biến lưu trữ chuỗi kết quả.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP