Home > Python > Python căn bản > Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python

Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python

Hãy viết chương trình tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python, điều kiện là N được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này có cách giải tương tự như bài trước, có điều thay vì liệt kê thì ta khai báo thêm một biến tổng để lưu trữ tổng số trong vòng lặp.

Sau đây là chương trình được giải bằng ngôn ngữ lập trình Python.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần tính tổng các ước số: ")

n = int(input())
sum = 0

for i in range(1, n+1):
    if (n % i == 0):
        sum += i


print("Tổng tất cả các ước số ", n, " là: ", sum)

Kết quả khi mình nhập số 3 là:

ket qua bai tap 2 JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP