Home > Python > Python căn bản > Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python

Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python

Sử dụng ngôn ngữ Python cơ bản giải bài tập sau:

Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n

Đây là bài khá đơn giản, chỉ cần sử dụng vòng lặp và toán tử chia là xử lý được.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Với bài này thì ta phải lưu trữ dữ liệu kiểu float, vì phép chia có thể trả về giá trị số lẻ có phần dư.

Tương tự, sử dụng vòng lặp để lặp qua dãy số từ 1 đến n, tức khoảng range sẽ được tính là range(1, n+1).

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-s-n-1-+-+-1-3-+-+-1-n-bang-python-396.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1) :
    tong += 1 / i

print("Tổng số là: ", tong)

Kết quả nhập số 5 thì sẽ như sau:

ket qua nhap so 5 JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP