INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

Hãy viết chương trình giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx + c = 0 bằng Python, đây là phương trình mà bạn đã được học ở bậc trung học cơ sở lớp 9.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phải biết cách giải phương trình bậc hai, và cũng từ công thức toán học đó mà ta đưa ra được thuật toán giải phương trình này bằng ngôn ngữ Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để giải phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0 thì ta phải tính chỉ số Delta, dựa vào kết quả này mà ta xác định được nghiệm. Cụ thể như hình sau:

giao phuong trinh bac hai JPG

Ok, bây giờ ta sẽ viết chương trình trong Python như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Nhập các số a, b và c. Kiểm tra điều kiện một trong hai số a và b phải khác 0.

Bước 2: Tính Delta

Bước 3: Dựa vào Delta để tìm ra nghiệm của phương trình (có 3 trường hợp như trong hình).

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Giải phương trình bậc hai 1 ẩn ax^2 + bx + c = 0

import math

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

# Nhập số a và kiểm tra điều kiện khác 0
print("Nhập vào số a: ")
a = int(input())

print("Nhập vào số b: ")
b = int(input())

while True:
  if a == 0 and b == 0:
    print("Một trong hai số a và b phải khác 0: ")
    print("Nhập lại số a: ")
    a = int(input())

    print("Nhập lại số b: ")
    b = int(input())
  else:
    break

# Nhập số c
print("Nhập vào số c: ")
c = int(input())

# Tính Delta
delta = b**2 - 4 * a * c

# Nghiệm
if delta < 0:
  print("Phương trình vô nghiệm")
elif delta == 0:
  print("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = ", -(b / (2 * a)) )
else:
  print("Phương trình có hai nghiệm phân biệt:")
  print("x1 = ", (-(b) + math.sqrt(delta))/(2*a) )
  print("x1 = ", (-(b) - math.sqrt(delta))/(2*a) )

Ví dụ mình giải phương trình x^2 - 5x + 4 = 0 thì có hai nghiệm: x1 = 4 và x2 = 1.

nghiem phuong trinh bac hai JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top