Home > Python > Python căn bản > Kiểm tra số nguyên tố bằng Python

Kiểm tra số nguyên tố bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng Python. Bạn chỉ cần viết chương trình ở mức cơ bản nhất trong Python và không cần phải tối ưu, bởi đã có bài viết thuật toán kiểm tra số nguyên tố khá chi tiết.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì bạn phải hiểu chút khái niệm SNT đã nhé: Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Dựa vào định nghĩa này ta rút ra được những tính chất sau: Số 2 là SNT chẵn duy nhất, bởi vì những số chẵn lớn hơn 2 luôn chia hết cho 1, 2 và chính nó.

Nếu một số thỏa 2 tính chất trên thì đó là số nguyên tố.

Dựa vào đây ta có thể phân tích toán như sau: Giả sử N là số cần kiểm tra.

 1. Kiểm tra nếu N bằng 2 thì là SNT => Break
 2. Nếu N <= 1 thì không phải SNT => Break
 3. Nếu N là số chẵn thì không phải SNT => Break
 4. Lặp qua các số lẻ từ 2 -> (N - 1), nếu tồn tại số nào mà N chia hết thì không phải là SNT, nếu không thì đó là SNT.

Bài giải viết bằng ngôn ngữ Python như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 1: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
flag = True

# Kiểm tra SNT
if (n < 2):
  flag = False
elif (n == 2):
  flag = True
elif (n % 2 == 0):
  flag = False
else:
  # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
  for i in range(3, n, 2):
    if (n % i == 0):
      flag = False


# In kết quả
if flag == True:
  print(n, " là số nguyên tố")
else:
  print(n, " không phải là số nguyên tố")

Đây là kết quả khi mình nhập số nguyên tố 7 vào:

so nguyen to JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP