INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số nguyên tố bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng Python. Bạn chỉ cần viết chương trình ở mức cơ bản nhất trong Python và không cần phải tối ưu, bởi đã có bài viết thuật toán kiểm tra số nguyên tố khá chi tiết.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì bạn phải hiểu chút khái niệm SNT đã nhé: Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Dựa vào định nghĩa này ta rút ra được những tính chất sau: Số 2 là SNT chẵn duy nhất, bởi vì những số chẵn lớn hơn 2 luôn chia hết cho 1, 2 và chính nó.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu một số thỏa 2 tính chất trên thì đó là số nguyên tố.

Dựa vào đây ta có thể phân tích toán như sau: Giả sử N là số cần kiểm tra.

 1. Kiểm tra nếu N bằng 2 thì là SNT => Break
 2. Nếu N <= 1 thì không phải SNT => Break
 3. Nếu N là số chẵn thì không phải SNT => Break
 4. Lặp qua các số lẻ từ 2 -> (N - 1), nếu tồn tại số nào mà N chia hết thì không phải là SNT, nếu không thì đó là SNT.

Bài giải viết bằng ngôn ngữ Python như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 1: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
flag = True

# Kiểm tra SNT
if (n < 2):
  flag = False
elif (n == 2):
  flag = True
elif (n % 2 == 0):
  flag = False
else:
  # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
  for i in range(3, n, 2):
    if (n % i == 0):
      flag = False


# In kết quả
if flag == True:
  print(n, " là số nguyên tố")
else:
  print(n, " không phải là số nguyên tố")

Đây là kết quả khi mình nhập số nguyên tố 7 vào:

so nguyen to JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top