Home > Python > Python căn bản > In ra từng ký tự của một số bằng Python

In ra từng ký tự của một số bằng Python

Viết chương trình in ra từng ký tự của một số bằng Python. Ví dụ ta có số 12345 thì hãy in lần lượt các số 1 2 3 4 5 lên màn hình console.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì ta phải thông qua hai công đoạn như sau:

 • B1: Đảo ngược số cần in đó, ví dụ từ 12345 thành 54321
 • B2: In ra lần lượt các ký tự của số đã đảo đó lên màn hình

Vẫn còn một số cách khác nhưng ta phải sử dụng những hàm hỗ trợ tách chuỗi của Python. Tuy nhiên, vì các các bạn đang tập tư duy logic với Python nên hãy áp dụng phương pháp mình đưa ra nhé.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần tách: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
so_dao_nguoc = ""

# B1: Đảo ngược số cần in ra
while (n != 0):
  so_dao_nguoc += str(n % 10)
  n = n // 10 # Chia lấy phần nguyên

# B2: In lần lượt các ký tự từ cuối đến đầu của số đã đảo
so_dao_nguoc = int(so_dao_nguoc, 10) # Đổi string sang int

while (so_dao_nguoc != 0):
  print(so_dao_nguoc % 10, end= ' - ')
  so_dao_nguoc = so_dao_nguoc // 10 # Chia lấy phần nguyên

Kết quả như mình nhập số 12345 như sau:

ket qua tach ky tu so JPG

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP