INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra từng ký tự của một số bằng Python

Viết chương trình in ra từng ký tự của một số bằng Python. Ví dụ ta có số 12345 thì hãy in lần lượt các số 1 2 3 4 5 lên màn hình console.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì ta phải thông qua hai công đoạn như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • B1: Đảo ngược số cần in đó, ví dụ từ 12345 thành 54321
 • B2: In ra lần lượt các ký tự của số đã đảo đó lên màn hình

Vẫn còn một số cách khác nhưng ta phải sử dụng những hàm hỗ trợ tách chuỗi của Python. Tuy nhiên, vì các các bạn đang tập tư duy logic với Python nên hãy áp dụng phương pháp mình đưa ra nhé.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần tách: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
so_dao_nguoc = ""

# B1: Đảo ngược số cần in ra
while (n != 0):
  so_dao_nguoc += str(n % 10)
  n = n // 10 # Chia lấy phần nguyên

# B2: In lần lượt các ký tự từ cuối đến đầu của số đã đảo
so_dao_nguoc = int(so_dao_nguoc, 10) # Đổi string sang int

while (so_dao_nguoc != 0):
  print(so_dao_nguoc % 10, end= ' - ')
  so_dao_nguoc = so_dao_nguoc // 10 # Chia lấy phần nguyên

Kết quả như mình nhập số 12345 như sau:

ket qua tach ky tu so JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top