BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set isdisjoint() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set isdisjoint() trong Python, phương thức này dùng để kiểm tra hai Set có không bị trùng phần tử không, nếu có phần tử trùng nhau thì trả về về false, và ngược lại thì trả về true.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Set isdisjoint() trong Python

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp của nó như sau:

set_a.isdisjoint(set_b)

Trong đó nếu set_aset_b tồn tại phần tử giống nhau thì sẽ trả về false, ngược lại trả về true.

Giá trị trả về:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Trả về TRUE nếu set_a và set_b không có phần tử giống nhau.
  • Trả về FALSE nếu set_a và set_b có phần tử giống nhau.

2. Ví dụ Set isdisjoint() trong Python

Để hiểu rõ hơn phương thức Set isdisjoint() thì chúng ta hãy cùng xem qua một vài ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Sử dụng với Set

A = {1, 2, 3, 4}
B = {5, 6, 7}
C = {4, 5, 6}

print('Are A and B disjoint?', A.isdisjoint(B))
print('Are A and C disjoint?', A.isdisjoint(C))

Kết quả:

Are A and B disjoint? True
Are A and C disjoint? False

Ví dụ 2: Sử dụng với tham số kiểu khác như List, Tuple

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = ['b', 'e', 'f']
C = '5de4'
D ={1 : 'a', 2 : 'b'}
E ={'a' : 1, 'b' : 2}

print('Are A and B disjoint?', A.isdisjoint(B))
print('Are A and C disjoint?', A.isdisjoint(C))
print('Are A and D disjoint?', A.isdisjoint(D))
print('Are A and E disjoint?', A.isdisjoint(E))

Như vậy phương thức isdisjoint() không chỉ sử dụng được với Set mà có thể sử dụng được với cả Tuple, String, List. Nó sẽ tự động chuyển đổi các kiểu dữ liệu đó sang Set rồi thực hiện phép so sánh để kiểm tra phần tử trùng nhau.

 

Cùng chuyên mục:

Hàm String title() trong Python

Hàm String title() trong Python

Hàm String startswith() trong Python

Hàm String startswith() trong Python

Hàm String splitlines() trong Python

Hàm String splitlines() trong Python

Hàm String rsplit() trong Python

Hàm String rsplit() trong Python

Hàm String split() trong Python

Hàm String split() trong Python

Hàm String rindex() trong Python

Hàm String rindex() trong Python

Hàm String rfind() trong Python

Hàm String rfind() trong Python

Hàm String replace() trong Python

Hàm String replace() trong Python

Hàm String translate() trong Python

Hàm String translate() trong Python

Hàm String rpartition() trong Python

Hàm String rpartition() trong Python

Hàm String maketrans() trong Python

Hàm String maketrans() trong Python

Hàm String partition() trong Python

Hàm String partition() trong Python

Hàm String strip() trong Python

Hàm String strip() trong Python

Hàm String rstrip() trong Python

Hàm String rstrip() trong Python

Hàm String lstrip() trong Python

Hàm String lstrip() trong Python

Hàm  String swapcase() trong Python

Hàm String swapcase() trong Python

Hàm String upper() trong Python

Hàm String upper() trong Python

Hàm String lower() trong Python

Hàm String lower() trong Python

Hàm String rjust() trong Python

Hàm String rjust() trong Python

Hàm String ljust() trong Python

Hàm String ljust() trong Python

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top