BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set isdisjoint() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set isdisjoint() trong Python, phương thức này dùng để kiểm tra hai Set có không bị trùng phần tử không, nếu có phần tử trùng nhau thì trả về về false, và ngược lại thì trả về true.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Set isdisjoint() trong Python

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp của nó như sau:

set_a.isdisjoint(set_b)

Trong đó nếu set_aset_b tồn tại phần tử giống nhau thì sẽ trả về false, ngược lại trả về true.

Giá trị trả về:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Trả về TRUE nếu set_a và set_b không có phần tử giống nhau.
  • Trả về FALSE nếu set_a và set_b có phần tử giống nhau.

2. Ví dụ Set isdisjoint() trong Python

Để hiểu rõ hơn phương thức Set isdisjoint() thì chúng ta hãy cùng xem qua một vài ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Sử dụng với Set

A = {1, 2, 3, 4}
B = {5, 6, 7}
C = {4, 5, 6}

print('Are A and B disjoint?', A.isdisjoint(B))
print('Are A and C disjoint?', A.isdisjoint(C))

Kết quả:

Are A and B disjoint? True
Are A and C disjoint? False

Ví dụ 2: Sử dụng với tham số kiểu khác như List, Tuple

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = ['b', 'e', 'f']
C = '5de4'
D ={1 : 'a', 2 : 'b'}
E ={'a' : 1, 'b' : 2}

print('Are A and B disjoint?', A.isdisjoint(B))
print('Are A and C disjoint?', A.isdisjoint(C))
print('Are A and D disjoint?', A.isdisjoint(D))
print('Are A and E disjoint?', A.isdisjoint(E))

Như vậy phương thức isdisjoint() không chỉ sử dụng được với Set mà có thể sử dụng được với cả Tuple, String, List. Nó sẽ tự động chuyển đổi các kiểu dữ liệu đó sang Set rồi thực hiện phép so sánh để kiểm tra phần tử trùng nhau.

 

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top