BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary copy() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức dict copy(), phương thức này có công dụng trả về một bản copy nông của dictionary.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dict copy()

Phương thức này có cú pháp như sau:

dict.copy()

Trong đó:

  • dict là biến có kiểu dữ liệu Dictionary

Tham số trả về: Trả về một bản copy nông của dict, tức là bản copy này sẽ không bị thao chiếu đến bản chính.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ dict copy()

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng phương thức copy trong Python.

Ví dụ 1: Sử dụng phương thức copy đơn giản

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original.copy()

print('Orignal: ', original)
print('New: ', new)

Chạy chương trình thì ta nhận được kết quả như sau:

Orignal:  {1: 'one', 2: 'two'}
New:  {1: 'one', 2: 'two'}

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử = 

Khi chúng ta sử dụng phương thức copy() thì nó sẽ trả về một bản copy nông, còn nếu sử dụng toán tử = thì nó sẽ trả về tham chiếu đến ô nhớ lưu trữ của biến cần copy, vì vậy những thay đổi trên bản tham chiếu này sẽ ảnh hưởng đến bản gốc.

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original

# removing all elements from the list
new.clear()

print('new: ', new)
print('original: ', original)

Chạy ví dụ này thì ta thấy cả bản gốc và bản copy đều ảnh hưởng như nhau.

new:  {}
original:  {}

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức copy trong Python, hy vọng bạn hiểu và phân biệt được cách sử dụng của toán tử =copy().

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top