BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary copy() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức dict copy(), phương thức này có công dụng trả về một bản copy nông của dictionary.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dict copy()

Phương thức này có cú pháp như sau:

dict.copy()

Trong đó:

  • dict là biến có kiểu dữ liệu Dictionary

Tham số trả về: Trả về một bản copy nông của dict, tức là bản copy này sẽ không bị thao chiếu đến bản chính.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ dict copy()

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng phương thức copy trong Python.

Ví dụ 1: Sử dụng phương thức copy đơn giản

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original.copy()

print('Orignal: ', original)
print('New: ', new)

Chạy chương trình thì ta nhận được kết quả như sau:

Orignal:  {1: 'one', 2: 'two'}
New:  {1: 'one', 2: 'two'}

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử = 

Khi chúng ta sử dụng phương thức copy() thì nó sẽ trả về một bản copy nông, còn nếu sử dụng toán tử = thì nó sẽ trả về tham chiếu đến ô nhớ lưu trữ của biến cần copy, vì vậy những thay đổi trên bản tham chiếu này sẽ ảnh hưởng đến bản gốc.

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original

# removing all elements from the list
new.clear()

print('new: ', new)
print('original: ', original)

Chạy ví dụ này thì ta thấy cả bản gốc và bản copy đều ảnh hưởng như nhau.

new:  {}
original:  {}

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức copy trong Python, hy vọng bạn hiểu và phân biệt được cách sử dụng của toán tử =copy().

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top