BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String strip() trong Python

Hàm strip() được sử dụng để loại bỏ các ký tự trống (hoặc các ký tự được chỉ định) từ đầu và cuối của một chuỗi. Đây là một phương thức hữu ích khi bạn cần xử lý và làm sạch dữ liệu đầu vào. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm strip() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm strip() trong Python

Cú pháp chung của hàm strip() trong Python như sau:

str.strip([chars])

Trong đó:

 • str: Đối tượng chuỗi cần xử lý.
 • chars (tùy chọn): Chuỗi các ký tự sẽ được loại bỏ từ đầu và cuối của str. Nếu không được chỉ định, strip() sẽ loại bỏ các ký tự trống (khoảng trắng, tab, dòng mới) mặc định.

Giá trị trả về của hàm strip() là một chuỗi mới đã được xử lý.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm strip() trong Python

Ví dụ 1: Loại bỏ ký tự trống từ đầu và cuối của một chuỗi:

string = "  Hello, World!  "
new_string = string.strip()
print(new_string) # Output: "Hello, World!"

Ví dụ 2: Loại bỏ các ký tự được chỉ định:

string = "###Hello, World!###"
new_string = string.strip("#")
print(new_string) # Output: "Hello, World!"

Ví dụ 3: Loại bỏ các ký tự trống từ một danh sách chuỗi:

strings = [" Apple ", " Banana ", " Cherry "]
cleaned_strings = [s.strip() for s in strings]
print(cleaned_strings) # Output: ["Apple", "Banana", "Cherry"]

Ví dụ 4: Xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng:

username = input("Enter your username: ")
clean_username = username.strip()
print(f"Welcome, {clean_username}!")

Ví dụ 5: Loại bỏ ký tự trống chỉ từ một phần của chuỗi:

string = " Python is awesome "
new_string = string.strip().split(" ")[1]
print(new_string) # Output: "is"

Ví dụ 6: Loại bỏ cả các ký tự khác:

string = "Hello, World!"
new_string = string.strip("Hed!")
print(new_string) # Output: "llo, Worl"

Như vậy, mình đã tìm hiểu về cú pháp và đã xem qua một số ví dụ nâng cao về hàm strip() trong Python. Hàm này rất hữu ích trong việc xử lý và làm sạch dữ liệu đầu vào. Bằng cách sử dụng hàm strip(), bạn có thể dễ dàng loại bỏ các ký tự trống hoặc các ký tự được chỉ định từ đầu và cuối của chuỗi. Việc này giúp bạn làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác hơn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm strip() trong Python. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Python để biết thêm thông tin chi tiết và các tùy chọn khác của hàm này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top