BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Tuple count() trong Python

Phương thức Tuple count() trong Python dùng để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple, nó có một tham số truyền vào và đó chính là giá trị cần tìm kiếm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Tuple count()

Sau đây là cú pháp của phương thức Tuple.count().

tuple.count(element)

Trong đó element là phần tử cần tìm trong tuple.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về số lần xuất hiện của element trong tuple.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ với tuple count()

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng count trong tuple.

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'o', 'e', 'i', 'u')

# count element 'i'
count = vowels.count('i')

# print count
print('The count of i is:', count)

# count element 'p'
count = vowels.count('p')

# print count
print('The count of p is:', count)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The count of i is: 3
The count of p is: 0

Ví dụ trên là với kiểu dữ liệu đơn giản, nếu bạn muốn đếm kiểu dữ liệu phức tạp như List, Set thì cách làm cũng tương tự. Xem ví dụ dưới đây:

# random tuple
random = ('a', ('a', 'b'), ('a', 'b'), [3, 4])

# count element ('a', 'b')
count = random.count(('a', 'b'))

# print count
print("The count of ('a', 'b') is:", count)

# count element [3, 4]
count = random.count([3, 4])

# print count
print("The count of [3, 4] is:", count)

Kết quả như sau:

The count of ('a', 'b') is: 2
The count of [3, 4] is: 1

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức tuple count trong Python, hy vọng sẽ hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top