BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String expandtabs() trong Python

Trong Python, khi làm việc với chuỗi (string), mình thường gặp trường hợp cần thay thế các ký tự tab bằng một số ký tự trống (space) tương ứng. Để giải quyết vấn đề này, Python cung cấp hàm expandtabs(). Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm expandtabs() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm Expandtabs() trong Python

Cú pháp của hàm expandtabs() như sau:

string.expandtabs(tabsize)

Trong đó:

 • string là chuỗi mà bạn muốn mở rộng các ký tự tab.
 • tabsize (tùy chọn) xác định số lượng ký tự trống tương ứng với một ký tự tab. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là 8.

Hàm expandtabs() trả về một bản sao của chuỗi ban đầu, trong đó tất cả các ký tự tab đã được thay thế bằng các ký tự trống.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm Expandtabs() hoạt động như thế nào trong Python?

Hàm expandtabs() trong Python hoạt động bằng cách thay thế các ký tự '\t' trong chuỗi bằng các ký tự trống (space) cho đến điểm dừng tab tiếp theo. Điểm dừng tab được xác định bởi đối số tabsize hoặc giá trị mặc định là 8 nếu không được chỉ định.

Trong ví dụ trên, vị trí của ký tự '\t' đầu tiên là 3. Với tabsize là 8, điểm dừng tab nằm ở vị trí 8. Do đó, sau chuỗi 'xyz' sẽ có 5 ký tự trống.

Các điểm dừng tab tiếp theo là bội số của tabsize. Trong trường hợp này, điểm dừng tab tiếp theo là vị trí 16. Vì vậy, ký tự '\t' thứ hai tại vị trí 13 để lại 3 ký tự trống sau chuỗi '12345'.

Phương thức expandtabs() hữu ích để định dạng văn bản chứa các ký tự tab và đảm bảo sự cách biệt và căn chỉnh không thay đổi.

Ví dụ về việc sử dụng hàm Expandtabs()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng hàm expandtabs():

Ví dụ 1:

text = "Python\tis\ta\tprogramming\tlanguage."

expanded_text = text.expandtabs()
print(expanded_text)

Kết quả:

Python is   a    programming   language.

Trong ví dụ này, chuỗi "Python\tis\ta\tprogramming\tlanguage." chứa các ký tự tab. Bằng cách sử dụng hàm expandtabs() mà không chỉ định tabsize, các ký tự tab được thay thế bằng 8 ký tự trống tương ứng, tạo ra chuỗi mới là "Python is a programming language."

Ví dụ 2:

text = "Python\tis\ta\tprogramming\tlanguage."

expanded_text = text.expandtabs(4)
print(expanded_text)

Kết quả:

Python is a  programming language.

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm expandtabs() với tabsize là 4. Các ký tự tab trong chuỗi được thay thế bằng 4 ký tự trống, tạo ra chuỗi mới là "Python is a programming language."

Ví dụ 3:

text = "Python\tis\ta\tprogramming\tlanguage."

expanded_text = text.expandtabs(2)
print(expanded_text)

Kết quả:

Python is a programming language.

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm expandtabs() với tabsize là 2. Các ký tự tab trong chuỗi được thay thế bằng 2 ký tự trống, tạo ra chuỗi mới là "Python is a programming language."

Kết bài viết

Hàm expandtabs() trong Python là một công cụ hữu ích để mở rộng các ký tự tab trong chuỗi bằng các ký tự trống tương ứng. Bằng cách sử dụng expandtabs(), bạn có thể dễ dàng định dạng lại các đoạn văn bản chứa ký tự tab để hiển thị đúng trên màn hình hoặc trong các file.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top