BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Tuple index() trong Python

Phương thức index () dùng để tìm kiếm một phần tử trong một tuple và trả về chỉ mục của nó. Nói một cách đơn giản, phương thức index () tìm kiếm phần tử có giá trị bằng với giá trị cần tìm trong tuple và trả về vị trí của nó. Nếu giá trị đó xuất hiện nhiều lần thì vị trí đầu tiên (nhỏ nhất) được trả về.

Lưu ý: Trong Tuple vị trí đầu tiên sẽ bắt đầu từ 0.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp của tuple index()

Dưới đây là cú pháp cách sử dụng phương thức index() trong Python.

tuple.index(element)

Trong đó element là giá trị cần tìm trong tuple.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về chỉ mục của phần tử tìm thấy. Trường hợp không tìm thấy thì sẽ trả về lỗi ValueError.

2. Ví dụ tuple index()

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng phương thức index() trong Python.

Ví dụ 1: Tìm vị trí xuất hiện của phần tử trong Tuple

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u')

# element 'e' is searched
index = vowels.index('e')

# index is printed
print('The index of e:', index)

# element 'i' is searched
index = vowels.index('i')

# only the first index of the element is printed
print('The index of i:', index)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The index of e: 1
The index of e: 2

Ví dụ 2: Trường hợp tìm không thấy phần tử nào

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

# element 'p' is searched
index = vowels.index('p')

# index is printed
print('The index of p:', index)

Vì phần tử cần tìm không thấy nên sẽ trả về lỗi sau:

ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Ví dụ 3: Tìm kiếm phần tử là dạng dữ liệu đặc biệt List - Tuple

# random tuple
random = ('a', ('a', 'b'), [3, 4])

# element ('a', 'b') is searched
index = random.index(('a', 'b'))

# index is printed
print("The index of ('a', 'b'):", index)

# element [3, 4] is searched
index = random.index([3, 4])

# index is printed
print("The index of [3, 4]:", index)

Kết quả như sau:

The index of ('a', 'b'): 1
The index of [3, 4]: 2

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức tuple index trong Python, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top