BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Tuple index() trong Python

Phương thức index () dùng để tìm kiếm một phần tử trong một tuple và trả về chỉ mục của nó. Nói một cách đơn giản, phương thức index () tìm kiếm phần tử có giá trị bằng với giá trị cần tìm trong tuple và trả về vị trí của nó. Nếu giá trị đó xuất hiện nhiều lần thì vị trí đầu tiên (nhỏ nhất) được trả về.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Trong Tuple vị trí đầu tiên sẽ bắt đầu từ 0.

1. Cú pháp của tuple index()

Dưới đây là cú pháp cách sử dụng phương thức index() trong Python.

tuple.index(element)

Trong đó element là giá trị cần tìm trong tuple.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Phương thức này trả về chỉ mục của phần tử tìm thấy. Trường hợp không tìm thấy thì sẽ trả về lỗi ValueError.

2. Ví dụ tuple index()

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng phương thức index() trong Python.

Ví dụ 1: Tìm vị trí xuất hiện của phần tử trong Tuple

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u')

# element 'e' is searched
index = vowels.index('e')

# index is printed
print('The index of e:', index)

# element 'i' is searched
index = vowels.index('i')

# only the first index of the element is printed
print('The index of i:', index)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The index of e: 1
The index of e: 2

Ví dụ 2: Trường hợp tìm không thấy phần tử nào

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

# element 'p' is searched
index = vowels.index('p')

# index is printed
print('The index of p:', index)

Vì phần tử cần tìm không thấy nên sẽ trả về lỗi sau:

ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Ví dụ 3: Tìm kiếm phần tử là dạng dữ liệu đặc biệt List - Tuple

# random tuple
random = ('a', ('a', 'b'), [3, 4])

# element ('a', 'b') is searched
index = random.index(('a', 'b'))

# index is printed
print("The index of ('a', 'b'):", index)

# element [3, 4] is searched
index = random.index([3, 4])

# index is printed
print("The index of [3, 4]:", index)

Kết quả như sau:

The index of ('a', 'b'): 1
The index of [3, 4]: 2

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức tuple index trong Python, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Top