BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List append() trong Python

Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu phương thức List.append() trong Python, đây là phương thức dùng để thêm một phần tử vào vị trí cuối cùng của List hiện tại, nó không trả về một List mới mà thay vào đó sẽ cập nhật List hiện tại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List Append()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list.append(item)

Trong đó item phần tử muốn thêm vào vị trí cuối cùng của list, sau khi thêm thì tổng số phần tử sẽ tăng lên một.

Giá trị của item có thể là một string, number, hay thậm chí là một list khác, điều này có nghĩa các phần tử của list không nhất thiết phải cùng một kiểu dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Giá trị trả về của List append()

Như ý nghĩa của nó, vì phương thức append chi có nhiệm vụ thêm một phần tử vào list nên nó sẽ không trả về một giá trị nào cả.

Ví dụ
# domain list
domain = ['freetuts', 'dot', 'net']

# an element is added
domain.append('cuong admin')

#Updated Animal List
print('Updated list: ', domain)

Kết quả: 

Updated list:  ['freetuts', 'dot', 'net', 'cuong admin']

3. Ví dụ thêm một list vào list có sẵn

Dưới đây là một ví dụ thêm list vào một list có sẵn bằng append().

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit']

# another list of wild animals
wild_animal = ['tiger', 'fox']

# adding wild_animal list to animal list
animal.append(wild_animal)

#Updated List
print('Updated animal list: ', animal)

Kết quả: 

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'rabbit', ['tiger', 'fox']]

Tóm lại: Phương thức list append() sẽ bổ sung một phần tử vào List hiện tại, nó sẽ không trả về một giá trị nào cả.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top