BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List copy() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức list copy() trong Python, phương thức này có công dụng trả về một bản sao thô của List.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp list copy()

Trước tiên bạn hãy xem cú pháp của phương thức này.

new_list = list.copy()

Phương thức này không có tham số truyền vào, nhiệm vụ của nó đơn giản chỉ là trả về một bản sao của list, nên thiết nghĩ liệu nó có cần thiết không? Rất cần thiết bởi vì ý nghĩa của nó là trả về một bản sao thô, tức là mọi thay đổi ở bản sao sẽ không ảnh hưởng tới bản gốc.

Giá trị trả về: Trả về list hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy thử nghiệm với một ví dụ về việc copy nhưng bằng toán tử = nhé.

old_list = [1, 2, 3]
new_list = old_list

# add element to list
new_list.append('a')

print('New List:', new_list )
print('Old List:', old_list )

Nếu chạy chương trình này thì cả new_list à old_list đều thay đổi, bởi vì cả hai đều trỏ đến cùng một địa chỉ trên bộ nhớ. Kết quả như sau:

Old List: [1, 2, 3, 'a']
New List: [1, 2, 3, 'a']

Nếu bạn muốn khi thay đổi ở old_list mà không ảnh hưởng tới new_list thì sử dụng phương thức copy.

old_list = [1, 2, 3]
new_list = old_list.copy()

# add element to list
new_list.append('a')

print('New List:', new_list )
print('Old List:', old_list )

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

New List: [1, 2, 3, 'a']
Old List: [1, 2, 3]

2. Ví dụ với list copy()

Sau đây là một ví dụ khác với phương thức này.

# mixed list
list = ['cat', 0, 6.7]

# copying a list
new_list = list.copy()

# Adding element to the new list
new_list.append('dog')

# Printing new and old list
print('Old List: ', list)
print('New List: ', new_list)

Kết quả:

Old List: ['cat', 0, 6.7]
New List: ['cat', 0, 6.7, 'dog']

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử Slicing để copy một list.

# mixed list
list = ['cat', 0, 6.7]

# copying a list using slicing
new_list = list[:]

# Adding element to the new list
new_list.append('dog')

# Printing new and old list
print('Old List: ', list)
print('New List: ', new_list)

Chạy lên kết quả vẫn như trên.

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top Tải app , bet, tải