BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List copy() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức list copy() trong Python, phương thức này có công dụng trả về một bản sao thô của List.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp list copy()

Trước tiên bạn hãy xem cú pháp của phương thức này.

new_list = list.copy()

Phương thức này không có tham số truyền vào, nhiệm vụ của nó đơn giản chỉ là trả về một bản sao của list, nên thiết nghĩ liệu nó có cần thiết không? Rất cần thiết bởi vì ý nghĩa của nó là trả về một bản sao thô, tức là mọi thay đổi ở bản sao sẽ không ảnh hưởng tới bản gốc.

Giá trị trả về: Trả về list hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy thử nghiệm với một ví dụ về việc copy nhưng bằng toán tử = nhé.

old_list = [1, 2, 3]
new_list = old_list

# add element to list
new_list.append('a')

print('New List:', new_list )
print('Old List:', old_list )

Nếu chạy chương trình này thì cả new_list à old_list đều thay đổi, bởi vì cả hai đều trỏ đến cùng một địa chỉ trên bộ nhớ. Kết quả như sau:

Old List: [1, 2, 3, 'a']
New List: [1, 2, 3, 'a']

Nếu bạn muốn khi thay đổi ở old_list mà không ảnh hưởng tới new_list thì sử dụng phương thức copy.

old_list = [1, 2, 3]
new_list = old_list.copy()

# add element to list
new_list.append('a')

print('New List:', new_list )
print('Old List:', old_list )

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

New List: [1, 2, 3, 'a']
Old List: [1, 2, 3]

2. Ví dụ với list copy()

Sau đây là một ví dụ khác với phương thức này.

# mixed list
list = ['cat', 0, 6.7]

# copying a list
new_list = list.copy()

# Adding element to the new list
new_list.append('dog')

# Printing new and old list
print('Old List: ', list)
print('New List: ', new_list)

Kết quả:

Old List: ['cat', 0, 6.7]
New List: ['cat', 0, 6.7, 'dog']

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử Slicing để copy một list.

# mixed list
list = ['cat', 0, 6.7]

# copying a list using slicing
new_list = list[:]

# Adding element to the new list
new_list.append('dog')

# Printing new and old list
print('Old List: ', list)
print('New List: ', new_list)

Chạy lên kết quả vẫn như trên.

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,