BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List insert() trong Python

Trong bài này mình sẽ nói đến hàm list insert(), đây là hàm dùng để thêm một phần tử mới vào vị trí index được định sẵn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List insert()

Dưới đây là cú pháp của list insert().

list.insert(index, element)

Trong đó:

  • index là chị mục mà bạn muốn phần tử thêm vào sẽ nằm tại đó
  • element là phần tử muốn thêm vào, có thể là number, string, Puple hay Set

Giá trị trả về: Hàm insert chỉ thêm một phần tử mới vào list chứ không trả về bất kì một giá trị nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ List insert()

Dưới đây là ví dụ thêm một phần tử vào list có index là 3.

# vowel list
vowel = ['a', 'e', 'i', 'u']

# inserting element to list at 4th position
vowel.insert(3, 'o')

print('Updated List: ', vowel)

Kết quả:

Updated List:  ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

Bạn có thể thêm một Tuple như ví dụ sau:

mixed_list = [{1, 2}, [5, 6, 7]]

# number tuple
number_tuple = (3, 4)

# inserting tuple to the list
mixed_list.insert(1, number_tuple)

print('Updated List: ', mixed_list)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Updated List:  [{1, 2}, (3, 4), [5, 6, 7]]

Bạn lưu ý rằng vị trí của index trong List sẽ bắt đầu từ 0 nhé, nên nếu bạn phải trừ đi 1 để có được số chỉ mục chính xác. Ví dụ nếu bạn muốn thêm vào vị trí thứ 4 thì ban phải trừ đi 1 nên sẽ truyền index là 3.

Trên là cách sử dụng và ví dụ của hàm list.insert() trong Python.

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,