BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String center() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm center() trong Python và cách nó giúp căn giữa một chuỗi với kích thước được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm center() trong Python được sử dụng để căn giữa một chuỗi trong một không gian được xác định. Nó chèn các ký tự khoảng trắng vào hai bên chuỗi để tạo ra một chuỗi mới có độ dài đã cho.

Cú pháp của hàm center()

Cú pháp sử dụng hàm center() như sau:

string.center(width, fillchar)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string là chuỗi cần được căn giữa.
  • width là độ dài của chuỗi kết quả sau khi căn giữa.
  • fillchar (tùy chọn) là ký tự được sử dụng để điền vào các khoảng trắng. Giá trị mặc định là khoảng trắng.

Ví dụ sử dụng hàm center()

Ví dụ 1: Căn giữa một từ trong một không gian có chiều rộng cụ thể:

string = "Python"
width = 10
centered_string = string.center(width)
print(centered_string)

Kết quả khi trả ra:

  Python  

Ví dụ 2: Căn giữa một câu trong một không gian có chiều rộng cụ thể:

sentence = "Welcome to Python"
width = 20
centered_sentence = sentence.center(width, "*")
print(centered_sentence)

Kết quả khi trả ra:

*Welcome to Python**

Lưu ý khi sử dụng hàm center()

  • Độ dài của chuỗi kết quả sau khi căn giữa sẽ phụ thuộc vào giá trị width và chiều dài của chuỗi gốc.
  • Nếu giá trị width nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài của chuỗi gốc, hàm center() sẽ trả về chuỗi gốc mà không làm thay đổi gì.
  • Ký tự fillchar chỉ được sử dụng để điền vào các khoảng trắng và không ảnh hưởng đến các ký tự khác trong chuỗi.

Hàm center() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để căn giữa một chuỗi trong một không gian được xác định. Việc sử dụng hàm này giúp bạn định dạng và tạo ra các chuỗi được căn giữa một cách dễ dàng và chính xác. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top