BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set add() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hàm set add() trong Python, hàm này có công dụng thêm một phần tử vào Set, nếu phần tử này đã tồn tại trong Set thì nó sẽ không làm gì cả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm set add() trong Python

Dưới đây là cú pháp của hàm set add.

set.add(elem)

Trong đó:

  • elem là phần tử cần thêm vào set

Vì hàm này không trả về một giá trị nào cả nên nếu bạn sử dụng lệnh sau thì sẽ không nhận được một tập hợp Set.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

noneValue = set().add(elem)

Để ý kĩ thì bạn sẽ thấy lớp set() sẽ tạo ra một tập hơp Set, sau đó thêm phần tử elem vào, nhưng do hàm add() không trả về già cả nên noneValue sẽ không có giá trị. Để giải quyết thì bạn sử dụng cách sau:

noneValue = set()
noneValue.add(elem)

2. Ví dụ hàm set add trong Python

Sau đây là vài ví dụ cách sử dụng hàm này.

Ví dụ 1: Thêm một phần tử đơn giản vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'i', 'u'}

# adding 'o'
vowels.add('o')
print('Vowels are:', vowels)

# adding 'a' again
vowels.add('a')
print('Vowels are:', vowels)

Khi bạn chạy chương trình này thì kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}
Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}

Lưu ý: Vì Set không có chỉ mục nên thứ tự giữa các phần tử có thể sẽ khác nhau.

Ví dụ 2: Thêm một Tuple vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'u'}

# a tuple ('i', 'o')
tup = ('i', 'o')

# adding tuple
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

# adding same tuple again
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

Kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}
Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}

Lời kết: Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm set add() trong Python, chúc bạn học tốt và nắm bắt được ngôn ngữ này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top