BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set add() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hàm set add() trong Python, hàm này có công dụng thêm một phần tử vào Set, nếu phần tử này đã tồn tại trong Set thì nó sẽ không làm gì cả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm set add() trong Python

Dưới đây là cú pháp của hàm set add.

set.add(elem)

Trong đó:

  • elem là phần tử cần thêm vào set

Vì hàm này không trả về một giá trị nào cả nên nếu bạn sử dụng lệnh sau thì sẽ không nhận được một tập hợp Set.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

noneValue = set().add(elem)

Để ý kĩ thì bạn sẽ thấy lớp set() sẽ tạo ra một tập hơp Set, sau đó thêm phần tử elem vào, nhưng do hàm add() không trả về già cả nên noneValue sẽ không có giá trị. Để giải quyết thì bạn sử dụng cách sau:

noneValue = set()
noneValue.add(elem)

2. Ví dụ hàm set add trong Python

Sau đây là vài ví dụ cách sử dụng hàm này.

Ví dụ 1: Thêm một phần tử đơn giản vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'i', 'u'}

# adding 'o'
vowels.add('o')
print('Vowels are:', vowels)

# adding 'a' again
vowels.add('a')
print('Vowels are:', vowels)

Khi bạn chạy chương trình này thì kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}
Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}

Lưu ý: Vì Set không có chỉ mục nên thứ tự giữa các phần tử có thể sẽ khác nhau.

Ví dụ 2: Thêm một Tuple vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'u'}

# a tuple ('i', 'o')
tup = ('i', 'o')

# adding tuple
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

# adding same tuple again
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

Kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}
Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}

Lời kết: Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm set add() trong Python, chúc bạn học tốt và nắm bắt được ngôn ngữ này.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top