BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set intersection_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set intersection_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như phương thức intersection, tuy nhiên điểm khác biệt là nó sẽ cập nhật trực tiếp vào Set thay vì trả kết quả về.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhắc lại một chút, intersection là phép giao giữa nhiều tập hợp (set), nó sẽ trả về những phần tử tồn tại ở tất cả các thành phần tham gia vào phép giao.

1. Cú pháp Set intersection_update()

Trước tiên chúng ta hãy xem qua cú pháp của nó.

A.intersection_update(*other_sets)

Trong đó A là Set sẽ được cập nhật kết quả, còn other_sets là tập hợp những Set sẽ tham gia vào phép giao.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó sẽ cập nhật trực tiếp kết quả vào A.

2. Ví dụ Set intersection_update()

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm này.

Ví dụ 1: Giao với một tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5}

result = A.intersection_update(B)

print('result =', result)
print('A =', A)
print('B =', B)

Kêt quả:

result = None
A = {2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}

Ví dụ 2: Giao với hai tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
C = {4, 5, 6, 9, 10}

result = C.intersection_update(B, A)

print('result =', result)
print('C =', C)
print('B =', B)
print('A =', A)

Kết quả:

result = None
C = {4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
A = {1, 2, 3, 4}

Lời kết:  Từ hai ví dụ này thì bạn thấy phương thức intersection_update() không trả về một giá trị nào cả, nó chỉ có tác dụng cập nhật lên chính Set đã sử dụng nó.

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,