BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set intersection_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set intersection_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như phương thức intersection, tuy nhiên điểm khác biệt là nó sẽ cập nhật trực tiếp vào Set thay vì trả kết quả về.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhắc lại một chút, intersection là phép giao giữa nhiều tập hợp (set), nó sẽ trả về những phần tử tồn tại ở tất cả các thành phần tham gia vào phép giao.

1. Cú pháp Set intersection_update()

Trước tiên chúng ta hãy xem qua cú pháp của nó.

A.intersection_update(*other_sets)

Trong đó A là Set sẽ được cập nhật kết quả, còn other_sets là tập hợp những Set sẽ tham gia vào phép giao.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó sẽ cập nhật trực tiếp kết quả vào A.

2. Ví dụ Set intersection_update()

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm này.

Ví dụ 1: Giao với một tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5}

result = A.intersection_update(B)

print('result =', result)
print('A =', A)
print('B =', B)

Kêt quả:

result = None
A = {2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}

Ví dụ 2: Giao với hai tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
C = {4, 5, 6, 9, 10}

result = C.intersection_update(B, A)

print('result =', result)
print('C =', C)
print('B =', B)
print('A =', A)

Kết quả:

result = None
C = {4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
A = {1, 2, 3, 4}

Lời kết:  Từ hai ví dụ này thì bạn thấy phương thức intersection_update() không trả về một giá trị nào cả, nó chỉ có tác dụng cập nhật lên chính Set đã sử dụng nó.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top