BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String format() trong Python

Hàm format() là một công cụ mạnh mẽ để định dạng và tạo chuỗi linh hoạt. Hàm này cho phép chèn các giá trị vào vị trí cụ thể trong một chuỗi và thay đổi định dạng của chuỗi. Trong bài viết này, Mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm format() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm format() trong Python

Cú pháp của hàm format() như sau:

string.format(value1, value2, ...)

Trong đó:

  • string là chuỗi mà bạn muốn định dạng và tạo ra.
  • value1, value2,... là các giá trị mà bạn muốn chèn vào chuỗi. Chúng có thể là các biến, hằng số hoặc bất kỳ đối tượng nào có thể được chuyển đổi thành chuỗi.

Ví dụ về hàm format()

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm format():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ 1: Chèn giá trị vào chuỗi

name = "Alice"
age = 25

message = "My name is {} and I am {} years old.".format(name, age)
print(message)

Kết quả:

My name is Alice and I am 25 years old.

Trong ví dụ này, mình chèn giá trị của biến name age vào chuỗi "My name is {} and I am {} years old." bằng cách sử dụng hàm format(). Các giá trị này sẽ được chèn vào vị trí tương ứng trong chuỗi.

Ví dụ 2: Định dạng số thập phân

pi = 3.14159265359

message = "The value of pi is approximately {:.2f}".format(pi)
print(message)

Kết quả:

The value of pi is approximately 3.14

Trong ví dụ này, mình định dạng số thập phân của biến pi thành 2 chữ số sau dấu phẩy bằng cách sử dụng "{:.2f}" trong hàm format().

Ví dụ 3: Định dạng dựa trên chỉ số

person = ("John", 30)

message = "Name: {0}, Age: {1}".format(person[0], person[1])
print(message)

Kết quả:

Name: John, Age: 30

Trong ví dụ này, mình sử dụng chỉ số để chèn giá trị của tuple person vào chuỗi. Chỉ số 0 tương ứng với tên và chỉ số 1 tương ứng với tuổi.

Kết bài viết

Hàm format() trong Python cung cấp một cách mạnh mẽ để định dạng và tạo chuỗi linh hoạt. Bằng cách sử dụng format(), bạn có thể chèn giá trị vào vị trí cụ thể trong một chuỗi, thay đổi định dạng của chuỗi, và tạo ra các chuỗi động dựa trên các giá trị khác nhau. Hàm format() là một công cụ quan trọng trong việc xử lý văn bản và tạo chuỗi trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top