BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List index() trong Python

Nói một cách đơn giản, phương thức index () tìm phần tử đã cho trong danh sách và trả về vị trí của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, nếu cùng một phần tử xuất hiện nhiều lần, phương thức index () trả về vị trí nhỏ nhất / đầu tiên của nó.

Lưu ý: Chỉ mục trong Python bắt đầu từ 0 chứ không phải 1.

1. Cú pháp List index()

Cú pháp của hàm index() trong List là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

list.index(element)

Trong đó:

  • element là giá trị muốn tìm trong list

Giá trị trả về: Hàm index() sẽ trả về vị trí index của phần tử cần tìm, nếu không tìm thấy thì nó sẽ trả về lỗi ValueError exception.

2. Ví dụ List index()

Dưới đây là ví dụ cách sử dụng list index() để tìm phần tử trong List.

# vowels list
vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u']

# element 'e' is searched
index = vowels.index('e')

# index of 'e' is printed
print('The index of e:', index)

# element 'i' is searched
index = vowels.index('i')

# only the first index of the element is printed
print('The index of i:', index)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The index of e: 1
The index of i: 2

Bây giờ hãy thử với một ví dụ giá trị cần tìm không tìm thấy.

# vowels list
vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

# element 'p' is searched
index = vowels.index('p')

# index is printed
print('The index of p:', index)

Kết quả sẽ trả về lỗi sau:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 5, in <module>
    index = vowels.index('p')
ValueError: 'p' is not in list

Ngoài việc tìm kiếm dữ liệu đơn giản thì index() cũng hỗ trợ với các kiểu dữ liệu phức tạp như Tuple, Set. Xem ví dụ sau:

# random list
random = ['a', ('a', 'b'), [3, 4]]

# element ('a', 'b') is searched
index = random.index(('a', 'b'))

# index is printed
print("The index of ('a', 'b'):", index)

# element [3, 4] is searched
index = random.index([3, 4])

# index is printed
print("The index of [3, 4]:", index)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The index of ('a', 'b'): 1
The index of [3, 4]: 2

Như vậy là bạn đã học được cách sử dụng list index() trong Python, hẹn gặp lại các bạn ở hàm khác.

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top