BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String find() trong Python

Hàm find() là một trong những phương thức quan trọng để tìm kiếm và lấy vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi lớn hơn. Hàm find() trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi ban đầu. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm find() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm find() trong Python

Cú pháp của hàm find() như sau:

string.find(substring, start, end)

Trong đó:

  • string là chuỗi mà bạn muốn tìm kiếm.
  • substring là chuỗi con mà bạn muốn tìm kiếm trong string.
  • start (tùy chọn) xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là 0 (tìm kiếm từ đầu chuỗi).
  • end (tùy chọn) xác định vị trí kết thúc tìm kiếm. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là độ dài của chuỗi string (tìm kiếm đến cuối chuỗi).

Hàm find() trả về vị trí đầu tiên của substring trong string. Nếu substring không được tìm thấy, hàm trả về -1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về việc sử dụng hàm find()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng hàm find():

Ví dụ 1:

text = "Hello, World!"

position = text.find("World")
print(position)

Kết quả:

7

Trong ví dụ này, chuỗi "World" được tìm thấy trong chuỗi "Hello, World!" ở vị trí đầu tiên là 7.

Ví dụ 2:

text = "Hello, World!"

position = text.find("Python")
print(position)

Kết quả:

-1

Trong ví dụ này, chuỗi "Python" không được tìm thấy trong chuỗi "Hello, World!", nên hàm find() trả về -1.

Ví dụ 3:

text = "Hello, World!"

position = text.find("o", 5)
print(position)

Kết quả:

7

Trong ví dụ này, mình sử dụng tham số start để chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm là 5. Ký tự "o" đầu tiên sau vị trí 5 trong chuỗi "Hello, World!" là "o" ở vị trí 7.

Kết bài viết

Hàm find() trong Python là một công cụ hữu ích để tìm kiếm và lấy vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi lớn hơn. Bằng cách sử dụng find(), bạn có thể tìm kiếm và xác định vị trí đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi ban đầu. Điều này rất hữu ích trong việc xử lý văn bản và tìm kiếm thông tin trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top