BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set copy() trong Python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm set copy() trong Python, hàm này có công dụng trả về một bản sao của Set. Bản sao tức là bản độc lập, mọi hoạt động ở bản sao sẽ không ảnh hưởng tới bạn chính.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm set copy() trong Python

Dưới đây là cú pháp của hàm set.copy().

set.copy()

Hàm này không có tham số truyền vào, nó sẽ trả về một Set copy từ bản gốc.

Thực ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử = để tạo một bản copy, tuy nhiên bản copy này sẽ có mối liên kết chặt chẽ với bản gốc, hay nói cách khác nó là một đại diện của bản gốc nên mọi thay đổi từ nó sẽ ảnh hưởng tới bản gốc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
numbers = {1, 2, 3, 4}
new_numbers = numbers

new_numbers.add('5')

print('numbers: ', numbers)
print('new_numbers: ', new_numbers)

Chạy ví dụ này bạn sẽ thấy cả hai Set đều có danh sách phần tử như nhau.

numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}
new_numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}

2. Ví dụ hàm set copy trong Python

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng hàm set copy trong Python, mời các bạn tham khảo.

Ví dụ: Tạo một bản copy hoạt động bình thường

numbers = {1, 2, 3, 4}
new_numbers = numbers.copy()

new_numbers.add('5')

print('numbers: ', numbers)
print('new_numbers: ', new_numbers)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

numbers:  {1, 2, 3, 4}
new_numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}

Lời kết: Trên là thông tin cách sử dụng của hàm set copy trong Python, hàm này khá đơn giản, bạn chỉ cần chú ý phân biệt giữa tạo bản copy giữa cách sử dụng toán tử = và cách sử dụng hàm set copy().

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top