BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set update(), đây là  phương thức dùng để thêm phần tử vào Set (dưới dạng tham số). 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp set update()

Trước tiên hãy xem phần cú pháp dưới đây:

A.update(B)

Trong đó:

  • Các phần tử của B sẽ được thêm vào A
  • B có thể là một Set, String hoặc Dictionary
  • Nếu B là string thì nó sẽ phân ra thành phần tử và mỗi phần tử là một ký tự.

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về bởi vì nó cập nhật trực tiếp vào set A.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ set update()

Bây giờ ta hãy làm một vài ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng phương thức update này nhé.

Ví dụ 1: Thêm dạng đơn giản

A = {'a', 'b'}
B = {1, 2, 3}

result = A.update(B)
print('A =',A)
print('B =',B)
print('result =',result)

Khi chạy chương trình này thì ta có được kết quả như sau:

A = {'a', 1, 2, 3, 'b'}
B = {1, 2, 3}
result = None

Ví dụ 2: Thêm dạng phức tạp (từ String hoặc Dictionary)

# Update With String
string_alphabet = 'abc'
numbers_set = {1, 2}

numbers_set.update(string_alphabet)

print('numbers_set =',numbers_set)
print('string_alphabet =',string_alphabet)

# Update With Dictionary
info_dictionary = {'key': 1, 2 : 'lock'}
numbers_set = {'a', 'b'}

numbers_set.update(info_dictionary)
print('numbers_set =',numbers_set)

Kết quả của chương trình này như sau:

numbers_set = {'c', 1, 2, 'b', 'a'}
string_alphabet = abc
numbers_set = {'key', 'b', 2, 'a'}

Lời kết: Như vậy là mình đã hướng dẫn cách sử dụng phương thức set update trong Python, hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Top