BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary values() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm values() trong từ điển Python. Chức năng chính của hàm này là truy xuất danh sách các giá trị có trong từ điển. Mình sẽ tìm hiểu ngay bây giờ cú pháp của hàm values() cùng với ví dụ cơ bản và ứng dụng nâng cao của nó nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm values() trong Python

Cú pháp chung của hàm values() như sau:

dictionary.values()

Trong đó:

  • dictionary là từ điển mà mình muốn truy xuất danh sách các giá trị.

Ví dụ cơ bản về hàm values()

Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu cách sử dụng hàm values():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Tạo một từ điển
my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3, 'orange': 2}

# Truy xuất danh sách các giá trị trong từ điển
values = my_dict.values()

print(values)

Kết quả đầu ra sẽ là:

dict_values([5, 3, 2])

Trong ví dụ trên, mình đã tạo một từ điển my_dict với ba cặp khóa-giá trị. Sau đó, ta sử dụng hàm values() để truy xuất danh sách các giá trị trong từ điển. Kết quả trả về là một đối tượng dict_values, hiển thị danh sách các giá trị có trong từ điển.

Ví dụ nâng cao về hàm values()

Hàm values() cung cấp linh hoạt và khả năng ứng dụng rộng rãi. Dưới đây là một số ví dụ:

Ví dụ 1: Tính tổng các giá trị trong từ điển:

my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3, 'orange': 2}

total = sum(my_dict.values())

print(total)

Kết quả đầu ra sẽ là:

10

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm values() để truy xuất danh sách các giá trị trong từ điển, sau đó tính tổng của chúng bằng hàm sum().

Ví dụ 2: Kiểm tra sự tồn tại của một giá trị trong từ điển:

my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3, 'orange': 2}

if 5 in my_dict.values():
    print("Giá trị 5 tồn tại trong từ điển.")
else:
    print("Giá trị 5 không tồn tại trong từ điển.")

Kết quả đầu ra sẽ là:

Giá trị 5 tồn tại trong từ điển.

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm values() để truy xuất danh sách các giá trị trong từ điển và kiểm tra sự tồn tại của giá trị 5 trong danh sách.

Hàm values() trong Python Dictionary là một công cụ hữu ích để truy xuất danh sách các giá trị trong từ điển. Bằng cách sử dụng cú pháp đơn giản của hàm values(), mình có thể thực hiện nhiều tác vụ từ tính tổng giá trị đến kiểm tra sự tồn tại của một giá trị cụ thể.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top