BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String encode() trong Python

Hàm encode() trong Python cho phép chuyển đổi và mã hóa một chuỗi thành các định dạng mã hóa khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm encode() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm encode() trong Python

Cú pháp của hàm encode() như sau:

string.encode(encoding="utf-8", errors="strict")

Trong đó:

  • string là chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi và mã hóa.
  • encoding (tùy chọn) xác định hệ mã hóa để sử dụng. Giá trị mặc định là "utf-8".
  • errors (tùy chọn) xác định cách xử lý lỗi nếu có. Giá trị mặc định là "strict".

Hàm encode() trả về một đối tượng bytes chứa chuỗi đã mã hóa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về việc sử dụng hàm encode()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng hàm encode():

Ví dụ 1:

text = "Hello, World!"

encoded_text = text.encode()
print(encoded_text)

Kết quả:

b'Hello, World!'

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello, World!" được mã hóa bằng hệ mã hóa mặc định "utf-8". Kết quả trả về là một đối tượng bytes với giá trị "b'Hello, World!'".

Ví dụ 2:

text = "Xin chào, Việt Nam!"

encoded_text = text.encode(encoding="utf-16")
print(encoded_text)

Kết quả:

b'\xff\xfeX\x00i\x00n\x00 \x00c\x00h\x00\xe0\x00o\x00,\x00 \x00V\x00i\x1eef\x00 \x00N\x00a\x00m\x00!'

Trong ví dụ này, chuỗi "Xin chào, Việt Nam!" được mã hóa bằng hệ mã hóa "utf-16". Kết quả trả về là một đối tượng bytes biểu diễn chuỗi đã mã hóa.

Ví dụ 3:

text = "你好,世界!"

encoded_text = text.encode(encoding="gbk")
print(encoded_text)

Kết quả:

b'\xc4\xe3\xba\xc3\xa3\xac\xca\xd5\xbc\xfe!'

Trong ví dụ này, chuỗi "你好,世界!" được mã hóa bằng hệ mã hóa "gbk" (tiêu chuẩn mã hóa tiếng Trung). Kết quả trả về là một đối tượng bytes biểu diễn chuỗi đã mã hóa.

Kết bài viết

Hàm encode() trong Python cho phép bạn chuyển đổi và mã hóa chuỗi thành các định dạng mã hóa khác nhau. Bằng cách sử dụng encode(), bạn có thể mã hóa các ký tự trong chuỗi thành các dạng mã hóa như "utf-8", "utf-16", "gbk", và nhiều hệ mã hóa khác. Việc sử dụng hàm encode() là quan trọng trong việc xử lý và truyền tải các chuỗi có mã hóa đặc biệt trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top