BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary clear() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiều phương thức Dictionary clear() trong Python, đây là phương thức dùng để xóa tất cả các phần tử ra khỏi Dictionary.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dictionary clear()

Sau đây là cú pháp của phương thức clear().

Cú pháp
dict.clear()

Trong đó:

  • dict là đối tượng Dictionary

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó chỉ có nhiệm vụ xóa mọi phần tử ra khỏi dict.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử gán để gán một dict rỗng, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đó là nó không có tính chất tham chiếu. Chi tiết chúng ta hãy xem các ví dụ ở phần e.

2. Ví dụ dictionary clear()

Sau đây là các ví dụ cách sử dụng clear().

Ví dụ 1: Hãy xóa tất cả các phần tử ra khỏi dict d.

d = {1: "one", 2: "two"}

d.clear()
print('d =', d)

Khi chạy chương trình này thì ta có được kết quả sau:

d = {}

Ngoài ra ta còn một cách khác để xóa tất cả các phần tử đó là sử dụng {}. Sự khác biệt giữa hai cách như sau:

  • Đối với clear() thì nó sẽ có tính chất tham chiếu
  • Đối với {} thì không có tính chất tham chiếu
Ví dụ
d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d.clear()
print('Removing items using clear()')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d = {}
print('Removing items by assigning {}')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

Chạy chương trình này ta có được kết quả như sau:

Removing items using clear()
d = {}
d1 = {}
Removing items by assigning {}
d = {}
d1 = {1: 'one', 2: 'two'}

Như vậy là mình đã giới thiệu xong phương thức này, chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top