BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary clear() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiều phương thức Dictionary clear() trong Python, đây là phương thức dùng để xóa tất cả các phần tử ra khỏi Dictionary.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dictionary clear()

Sau đây là cú pháp của phương thức clear().

Cú pháp
dict.clear()

Trong đó:

  • dict là đối tượng Dictionary

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó chỉ có nhiệm vụ xóa mọi phần tử ra khỏi dict.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử gán để gán một dict rỗng, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đó là nó không có tính chất tham chiếu. Chi tiết chúng ta hãy xem các ví dụ ở phần e.

2. Ví dụ dictionary clear()

Sau đây là các ví dụ cách sử dụng clear().

Ví dụ 1: Hãy xóa tất cả các phần tử ra khỏi dict d.

d = {1: "one", 2: "two"}

d.clear()
print('d =', d)

Khi chạy chương trình này thì ta có được kết quả sau:

d = {}

Ngoài ra ta còn một cách khác để xóa tất cả các phần tử đó là sử dụng {}. Sự khác biệt giữa hai cách như sau:

  • Đối với clear() thì nó sẽ có tính chất tham chiếu
  • Đối với {} thì không có tính chất tham chiếu
Ví dụ
d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d.clear()
print('Removing items using clear()')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d = {}
print('Removing items by assigning {}')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

Chạy chương trình này ta có được kết quả như sau:

Removing items using clear()
d = {}
d1 = {}
Removing items by assigning {}
d = {}
d1 = {1: 'one', 2: 'two'}

Như vậy là mình đã giới thiệu xong phương thức này, chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top