BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List reverse() trong Python

Đúng như ý nghĩa của nó, phương thức list.reverse() dùng để đảo ngược vị trí của các phần tử trong list. Ví dụ list có 6 phần tử thì sau khi chạy reverse() thì nó sẽ đảo vị trí của các cặp (5 : 0), (4 : 1), (3 : 2).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp list reverse()

Dưới đây là cú pháp của phương thức reverse() trong Python.

list.reverse()

Phương thức này không có tham số truyền vào và nó cũng không trả về bất kì một giá trị nào cả, nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là đảo ngược vị trí của các phần tử trong list hiện tại.

2. Ví dụ list reverse()

Sau đây là ví dụ sử dụng phương thức reverse để đảo ngược các phần tử trong List.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Operating System List
os = ['Windows', 'macOS', 'Linux']
print('Original List:', os)

# List Reverse
os.reverse()

# updated list
print('Updated List:', os)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Original List: ['Windows', 'macOS', 'Linux']
Updated List: ['Linux', 'macOS', 'Windows']

Ngoài cách này ra thì ta cũng có thể sử dụng toán tử Slicing.

# Operating System List
os = ['Windows', 'macOS', 'Linux']
print('Original List:', os)

# Reversing a list	
#Syntax: reversed_list = os[start:stop:step] 
reversed_list = os[::-1]

# updated list
print('Updated List:', reversed_list)

Kết quả trả về cũng không khác gì cách ở trên.

Lời kết: Như vậy là bạn đã học xong phương thức list.reverse(), và biết thêm cách sử dụng toán tử Slicing để đảo ngược thứ tự các phần tử trong list.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top