CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về iterator trong Python và cách định nghĩa một iterator tùy chỉnh bằng cách sử dụng giao thức iterator. Mình sẽ tìm hiểu cách hoạt động của iterator, cách sử dụng chúng trong các vòng lặp và các hàm tích hợp, cũng như cách tự tạo ra các iterator để phục vụ cho nhu cầu riêng của bạn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và một số ví dụ minh họa cụ thể để bạn có thể nắm bắt và áp dụng dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Iterator trong Python là gì?

Iterator là một đối tượng triển khai các phương thức sau:

 • Phương thức __iter__ trả về chính đối tượng đó.
 • Phương thức __next__ trả về mục tiếp theo. Nếu tất cả các mục đã được trả về, phương thức sẽ ném ra ngoại lệ StopIteration.

Lưu ý rằng hai phương thức này cũng được gọi là giao thức iterator.

Python cho phép bạn sử dụng iterators trong vòng lặp for, comprehension, và các hàm tích hợp khác như map, filter, reduce, và zip.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về Iterator trong Python

Một số bình phương là tích của một số nguyên với chính nó. Ví dụ, bình phương của 2 là 4 (=2*2).

Ví dụ sau đây định nghĩa lớp Square trả về các số bình phương.

class Square:
  def __init__(self, length):
    self.length = length
    self.current = 0

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    if self.current >= self.length:
      raise StopIteration

    self.current += 1
    return self.current ** 2

Cách hoạt động:

 • Đầu tiên, khởi tạo các thuộc tính lengthcurrent trong phương thức __init__.

  • Thuộc tính length xác định số lượng số bình phương mà lớp sẽ trả về.
  • Thuộc tính current theo dõi số nguyên hiện tại.
 • Tiếp theo, triển khai phương thức __iter__ trả về chính đối tượng (self).

 • Cuối cùng, triển khai phương thức __next__ trả về số bình phương tiếp theo. Nếu số lượng số bình phương trả về lớn hơn length, phương thức __next__ sẽ ném ra ngoại lệ StopIteration.

Sử dụng đối tượng Iterator trong Python

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng iterator Square trong vòng lặp for:

square = Square(5)

for sq in square:
  print(sq)

Kết quả:

1
4
9
16
25

Cách hoạt động:

 • Đầu tiên, tạo một instance mới của lớp Square.
 • Sau đó, sử dụng vòng lặp for để lặp qua các mục của iterator Square.

Khi bạn đã lặp qua tất cả các mục, iterator sẽ cạn kiệt. Điều này có nghĩa là bạn cần tạo một iterator mới để lặp qua các mục của nó lần nữa.

Nếu bạn cố gắng sử dụng iterator đã cạn kiệt, bạn sẽ gặp ngoại lệ StopIteration. Ví dụ:

next(square)

Lỗi:

StopIteration

Ngoài ra, một iterator không thể khởi động lại vì nó chỉ có phương thức __next__ trả về mục tiếp theo từ một file.

Kết bài

Iterator là một đối tượng triển khai các phương thức iternext. Sau khi tất cả các mục đã được trả về, iterator sẽ không thể tái sử dụng. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn duyệt lại các phần tử, bạn cần tạo ra một iterator mới. Qua bài hướng dẫn này, bạn đã nắm được cách định nghĩa và sử dụng iterator tùy chỉnh trong Python, giúp bạn linh hoạt hơn trong việc xử lý các tập hợp dữ liệu trong chương trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Các sequence trong Python

Các sequence trong Python

Top