CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Đối tượng None trong Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về giá trị None trong Python, một đối tượng đặc biệt của lớp NoneType. None đóng vai trò quan trọng trong nhiều tình huống lập trình khác nhau, từ việc khởi tạo biến đến xử lý tham số mặc định và kiểm tra kết quả của các hàm. Việc hiểu và sử dụng đúng đắn None giúp bạn viết mã Python hiệu quả và tránh các lỗi phổ biến liên quan đến giá trị rỗng hoặc không xác định. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về None và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế trong lập trình Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về giá trị None trong Python

Trong Python, None là một đối tượng đặc biệt của lớp NoneType. Để sử dụng giá trị None, bạn chỉ cần khai báo như sau:

None

Nếu bạn sử dụng hàm type() để kiểm tra kiểu của giá trị None, bạn sẽ nhận được lớp NoneType:

print(type(None))

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<class 'NoneType'>

None là một đối tượng duy nhất (singleton) của lớp NoneType. Điều này có nghĩa là Python chỉ tạo ra một đối tượng None duy nhất tại thời gian chạy.

Do đó, nếu bạn sử dụng toán tử so sánh bằng (==) hoặc toán tử is để so sánh None với None, bạn sẽ nhận được kết quả là True:

print(None == None)
print(None is None)

Kết quả:

True
True

Việc sử dụng toán tử is hoặc is not để so sánh một giá trị với None là một thực hành tốt. Lý do là các đối tượng do người dùng định nghĩa có thể thay đổi hành vi của toán tử so sánh bằng bằng cách ghi đè phương thức __eq__(). Ví dụ:

class Apple:
  def __eq__(self, other):
    return True

apple = Apple()
print(apple == None)

Kết quả:

True

Lưu ý rằng bạn không thể ghi đè hành vi của toán tử is như bạn làm với toán tử so sánh bằng (==).

Cũng quan trọng cần lưu ý rằng đối tượng None có các đặc điểm sau:

 • None không phải là số không (0, 0.0, ...).
 • None không giống như False.
 • None không giống như chuỗi rỗng ('').
 • So sánh None với bất kỳ giá trị nào sẽ trả về False, trừ khi so sánh với chính None.

Ứng dụng của đối tượng None trong Python

Hãy cùng xem một số ví dụ thực tế về việc sử dụng đối tượng None.

Sử dụng None làm giá trị khởi tạo cho một biến

Khi một biến không có giá trị khởi tạo ý nghĩa, bạn có thể gán None cho nó, như sau:

state = None

Sau đó, bạn có thể kiểm tra xem biến có được gán giá trị hay chưa bằng cách so sánh với None như sau:

if state is None:
  state = 'start'

Sử dụng None để khắc phục vấn đề tham số mặc định thay đổi được

Ví dụ, hàm sau thêm một màu vào một danh sách:

def append(color, colors=[]):
  colors.append(color)
  return colors

Hàm này hoạt động như mong đợi nếu bạn truyền một danh sách hiện có:

colors = ['red', 'green']
append('blue', colors)
print(colors)

Kết quả:

['red', 'green', 'blue']

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi bạn sử dụng giá trị mặc định của tham số thứ hai. Ví dụ:

hsl = append('hue')
print(hsl)

rgb = append('red')
print(rgb)

Kết quả:

['hue']
['hue', 'red']

Vấn đề là hàm tạo danh sách một lần khi được định nghĩa và sử dụng cùng danh sách trong mỗi lần gọi tiếp theo.

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể sử dụng giá trị None làm tham số mặc định như sau:

def append(color, colors=None):
  if colors is None:
    colors = []

  colors.append(color)
  return colors

hsl = append('hue')
print(hsl)

rgb = append('red')
print(rgb)

Kết quả:

['hue']
['red']

Sử dụng đối tượng None làm giá trị trả về của hàm

Khi một hàm không có giá trị trả về, nó sẽ trả về None theo mặc định. Ví dụ:

def say(something):
  print(something)

result = say('Hello')
print(result)

Hàm say() không trả về gì; do đó, nó sẽ trả về None.

Kết bài

Kết luận, None là một đối tượng duy nhất của lớp NoneType trong Python và không bằng bất kỳ giá trị nào khác ngoài chính nó. Việc sử dụng None đúng cách có thể giúp bạn quản lý các giá trị không xác định hoặc khởi tạo các biến một cách rõ ràng và hiệu quả. Khi so sánh None với các giá trị khác, hãy luôn sử dụng toán tử is hoặc is not để đảm bảo tính chính xác và tránh các lỗi tiềm ẩn. Hiểu và áp dụng None một cách đúng đắn sẽ giúp bạn viết mã Python mạnh mẽ và ít lỗi hơn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top