Home > Python > Python nâng cao > Xử lý chuỗi JSON trong Python

Xử lý chuỗi JSON trong Python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách xử lý chuỗi JSON trong Python, bằng cách sử dụng module json bạn có thể chuyển chuỗi JSON thành dữ liệu có cấu trúc trong Python.

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, dễ dàng đọc bởi mắt thường, cũng như máy tính có thể phân tích cú pháp và chuyển thành các kiểu dữ liệu tương ứng.

Nếu bạn lưu trữ chuỗi JSON trong một file thì file đó phải có phần đuôi mở rộng là .json.

1. Giới thiệu module json trong Python

Trong Python 3x có một module được tích hợp sẵn dùng để xử lý chuỗi JSON, đó là module json. Thư viện này được xây dựng từ mã Python thuần túy, tức là bạn không cần phải cài đặt thêm một thư viện phụ thuộc nào cả.

Sử dụng đoạn code sau để import thư viện này vào chương trình của bạn.

import json

Trường hợp bạn chưa có module này thì sử dụng lệnh sau để cài đặt.

pip install json

Đây là cấu trúc của một chuỗi JSON:

{
  "firstName": "Cường",
  "lastName": "Nguyễn",
  "hobbies": ["Chạy bộ", "Lái xe", "Ăn uống"],
  "age": 35,
  "children": [
    {
      "firstName": "Thư",
      "age": 7
    },
    {
      "firstName": "Thiên",
      "age": 4
    }
  ]
}

Như bạn thấy, trong chuỗi JSON này được tích hợp rất nhiều loại dữ liệu như:

 • String
 • Number
 • Dict
 • List
 • Boolean

Bảng sau đây mô tả dữ liệu được chuyển đổi giữa Python và JSON.

Python JSON
dict, namedtuple object
list, tuple array
str, unicode string
int, long, float number
True true
False false
None null

2. Chuyển chuỗi JSON thành Python Object

Lưu ý: Việc chuyển đổi này thực chất là chuyển một chuỗi string có cấu trúc JSON thành một object trong Python.

Ví dụ: Giả sử mình có cấu trúc chuỗi JSON như sau.

{"name":"Cường", "age" : 32, "blog":"freetuts.net"}

Thì cách chuyển như sau:

import json

text = '{"name":"Cường", "age" : 32, "blog":"freetuts.net"}'
jOject = json.loads(text)
print(jOject)
print(type(jOject))

Kết quả nó trả về một dict:

{'name': 'Cường', 'age': 32, 'blog': 'freetuts.net'}
<class 'dict'>

3. Chuyển Python Object thành chuỗi JSON

Để chuyển ngược lại từ Python Object thành chuỗi JSON thì ta sử dụng hàm dumps().

import json

obj = {"name":"Cường", "age" : 32, "blog":"freetuts.net"}
json = json.dumps(obj)
print(json)
print(type(json))

Kết quả sẽ trả về một chuỗi string bình thường:

{"name": "C\u01b0\u1eddng", "age": 32, "blog": "freetuts.net"}
<class 'str'>

4. Chuyển file JSON thành Python Object

Nếu bạn muốn đọc nội dung của một file json thành một Object trong Python thì sử dụng hàm dump().

Giả sử mình có file infor.json có nội dung như sau:

{
 "domain": "freetuts.net",
 "owner": "Cuong Nguyen",
 "topic": "Hoc Lap Trinh Mien Phi"
}

Bây giờ mình sẽ đọc file này và sao đó chuyển nội dung thành một object trong Python thì làm như sau:

import json

with open('infor.json') as f:
  infor = json.load(f)
  print(infor)
  print(type(infor))

Kết quả:

{'domain': 'freetuts.net', 'owner': 'Cuong Nguyen', 'topic': 'Hoc Lap Trinh Mien Phi'}
<class 'dict'>

Lưu ý: File JSON phải chứa nội dung đã được format sang định JSON nhé. Ví dụ bạn dùng tên có dấu tiếng Việt là không được, vì vậy cần lưu trữ chuỗi JSON cho chuẩn.

Việc xử lý JSON tương đối đơn giản nếu bạn đã từng làm việc với Object trong Javascript và mảng kết hợp trong PHP.

Qua bài này bạn đã biết được cách xử lý JSON trong Python bằng module json rồi đấy. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP