CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

DevOps là một phương pháp quản lý dự án phần mềm nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm phát triển và quản lý hệ thống thông qua việc tự động hóa các quy trình phát triển, triển khai và vận hành. Trong khi đó, MLOps là một phương pháp tương tự, nhưng được tối ưu hóa cho việc quản lý và triển khai dự án Machine Learning.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách kết hợp DevOps với MLOps trong Python để tạo ra một quy trình phát triển và triển khai hiệu quả cho các dự án Machine Learning. Mình sẽ đi tìm hiểu kĩ hơn vào các công cụ, phương pháp và thực tiễn áp dụng để hiểu rõ hơn về cách tích hợp hai phương pháp quan trọng này và làm thế nào chúng có thể hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai mô hình Machine Learning một cách hiệu quả nhất.

OIP 20 4 jpg

DevOps là gì?

DevOps là một phương pháp quản lý dự án và quản lý hệ thống phần mềm nhằm tăng cường sự hợp tác và liên kết giữa các nhóm phát triển phần mềm (Dev) và nhóm quản lý hệ thống (Ops). Mục tiêu chính của DevOps là tạo ra một quy trình làm việc liền mạch và tự động hóa các quy trình phát triển, triển khai và vận hành phần mềm, từ quá trình viết mã đến triển khai sản phẩm vào môi trường sản xuất.

DevOps hướng tới việc cải thiện hiệu suất và chất lượng phần mềm thông qua việc:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tăng tốc độ phát triển: Tích hợp và triển khai liên tục giúp giảm thiểu thời gian phát triển và triển khai sản phẩm.
 • Tăng tính ổn định: Tự động hóa các quy trình giúp giảm thiểu lỗi và tăng tính ổn định của hệ thống.
 • Tăng sự linh hoạt: Quy trình liên tục giúp nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu và thay đổi từ khách hàng và thị trường.
 • Tăng khả năng hợp tác: Tạo ra môi trường làm việc mở, hỗ trợ sự hợp tác giữa các nhóm và tạo ra một văn hóa làm việc tích cực.

DevOps thường kết hợp nhiều công cụ và phương pháp, bao gồm Continuous Integration (CI), Continuous Deployment (CD), Infrastructure as Code (IaC), và tự động hóa quy trình triển khai và vận hành.

Công cụ và phương pháp của DevOps trong Python

Continuous Integration (CI) và Continuous Deployment (CD) trong Python

OIP 20 2 jpg

 • Continuous Integration (CI) là quá trình tích hợp và kiểm tra mã nguồn của dự án một cách tự động và thường xuyên.
 • Continuous Deployment (CD) là quá trình tự động triển khai các phiên bản được xây dựng thành công lên môi trường sản xuất.

Ví dụ về CI/CD với Python sử dụng công cụ Jenkins:

# Ví dụ Python script
def add(a, b):
  return a + b
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
def test_add():
  assert add(1, 2) == 3

if __name__ == "__main__":
  test_add()
  print("All tests passed.")

Output khi chạy:

All tests passed.

Automation tools Ansible, Puppet, Chef

Ansible vs Puppet vs Chef jpg

 • Ansible, Puppet và Chef là các công cụ tự động hóa quản lý cấu hình và triển khai phần mềm trên các máy chủ.

Ví dụ về Ansible playbook để cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu

# Ansible playbook
- name: Install Apache
 hosts: web_servers
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 tasks:
  - name: Install Apache
   apt:
    name: apache2
    state: present
  - name: Start Apache
   service:
    name: apache2
    state: started
    enabled: yes

Source control Git và GitHub

 • Git là một hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn phân tán.
 • GitHub là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn dựa trên Git và cung cấp nền tảng để lưu trữ, quản lý và hợp tác trong phát triển phần mềm.

Ví dụ về sử dụng Git để tạo và quản lý repository:

# Tạo repository mới
git init

# Thêm tất cả các tệp vào repository
git add .

# Commit các thay đổi
git commit -m "Initial commit"
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Đưa repository lên GitHub
git remote add origin <URL_repo_tren_GitHub>
git push -u origin master

Infrastructure as Code (IaC) với Terraform

 • Infrastructure as Code (IaC) là một phương pháp để tự động hóa việc quản lý và cấu hình cơ sở hạ tầng máy chủ và hạ tầng điện toán đám mây.
 • Terraform là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để tạo, cập nhật và quản lý cơ sở hạ tầng dựa trên cấu hình được viết bằng ngôn ngữ đặc biệt được gọi là HashiCorp Configuration Language (HCL).

Ví dụ về sử dụng Terraform để triển khai máy chủ EC2 trên AWS:

# File terraform.tf
provider "aws" {
 region = "us-east-1"
}
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
resource "aws_instance" "example" {
 ami      = "ami-0c55b159cbfafe1f0"
 instance_type = "t2.micro"
}

Chạy Terraform:

terraform init
terraform apply

Output:

Terraform sẽ tạo một máy chủ EC2 t2.micro trên AWS.

Thông qua việc sử dụng các công cụ và phương pháp của DevOps trong Python như CI/CD, automation tools, source control và IaC, mình có thể tạo ra một quy trình phát triển và triển khai phần mềm mạnh mẽ và hiệu quả.

Công cụ và phương pháp của MLOps trong Python

Công cụ quản lý mô hình MLflow, TensorFlow Extended (TFX)

OIP 20 1 jpg

MLflow:

 • MLflow là một nền tảng mã nguồn mở giúp quản lý quy trình phát triển, đào tạo, và triển khai mô hình Machine Learning.

Ví dụ sử dụng MLflow để ghi và hiển thị các tham số và kết quả của mô hình:

import mlflow
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Bắt đầu một MLflow run
with mlflow.start_run():
  # Log các tham số và kết quả
  mlflow.log_param("learning_rate", 0.01)
  mlflow.log_metric("accuracy", 0.85)

TensorFlow Extended (TFX)

 • TFX là một bộ công cụ được Google phát triển để xây dựng và triển khai các pipeline Machine Learning toàn diện.

Ví dụ sử dụng TensorFlow Extended để xây dựng pipeline xử lý dữ liệu

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft
import tensorflow_data_validation as tfdv
import tensorflow_model_analysis as tfma
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Xây dựng pipeline với các thành phần TFX
pipeline = tfx.dsl.Pipeline(
  ... # Thêm các thành phần vào pipeline
)

Môi trường và công cụ đám mây Amazon SageMaker, Google AI Platform

Amazon SageMaker

 • SageMaker là một dịch vụ của AWS cho phép xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình Machine Learning trên AWS.

Ví dụ sử dụng Amazon SageMaker để đào tạo mô hình và triển khai:

import sagemaker

# Tạo một Estimator để đào tạo mô hình trên SageMaker
estimator = sagemaker.estimator.Estimator( ... )
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Bắt đầu quá trình đào tạo
estimator.fit( ... )

# Triển khai mô hình
predictor = estimator.deploy( ... )

Google AI Platform

 • Google AI Platform cung cấp các công cụ để xây dựng và triển khai mô hình Machine Learning trên GCP.
 • Ví dụ sử dụng Google AI Platform để đào tạo và triển khai mô hình:
from google.cloud import aiplatform

# Tạo một AI Platform model
model = aiplatform.Model(...)

# Đào tạo mô hình
model.train(...)

# Triển khai mô hình
endpoint = model.deploy(...)

Framework Machine Learning TensorFlow, PyTorch

TensorFlow

 • TensorFlow là một framework Machine Learning mã nguồn mở được phát triển bởi Google.

Ví dụ sử dụng TensorFlow để xây dựng và đào tạo một mô hình Neural Network:

import tensorflow as tf

# Xây dựng mô hình
model = tf.keras.Sequential([...])
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# Đào tạo mô hình
model.fit(train_images, train_labels, epochs=5)

PyTorch

 • PyTorch là một framework Machine Learning mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook.

Ví dụ sử dụng PyTorch để xây dựng và đào tạo một mô hình Neural Network:

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

# Xây dựng mô hình
class Net(nn.Module):
  def __init__(self):
    super(Net, self).__init__()
    ...

# Khởi tạo mô hình
model = Net()
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Định nghĩa hàm loss và optimizer
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)

# Đào tạo mô hình
for epoch in range(5):
  ...

Pipelines Kubeflow, Airflo w

Kubeflow

 • Kubeflow là một dự án mã nguồn mở của cộng đồng, cung cấp các công cụ để xây dựng, triển khai và quản lý các pipeline Machine Learning trên Kubernetes.

Ví dụ sử dụng Kubeflow để xây dựng và triển khai một pipeline:

import kfp

# Khởi tạo một client Kubeflow
client = kfp.Client()
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Xây dựng pipeline với Kubeflow SDK
@kfp.dsl.pipeline(name="MyPipeline")
def my_pipeline():
  ...

# Tạo và triển khai pipeline
client.create_run_from_pipeline_func(my_pipeline, ...)

Airflow

 • Airflow là một dự án mã nguồn mở của Apache, cung cấp một framework để lập lịch và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, bao gồm cả việc xây dựng và triển khai các pipeline ML.

Ví dụ sử dụng Airflow để lập lịch và thực thi các task trong một pipeline:

from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from datetime import datetime
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Định nghĩa một DAG
dag = DAG('my_pipeline', description='A simple ML pipeline',
     schedule_interval='@daily',
     start_date=datetime(2024, 1, 1),
     catchup=False)

# Định nghĩa các task trong pipeline
def task1():
  ...
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
def task2():
  ...

# Tạo các operators để thực thi các task
t1 = PythonOperator(task_id='task1', python_callable=task1, dag=dag)
t2 = PythonOperator(task_id='task2', python_callable=task2, dag=dag)

# Thiết lập dependency giữa các task
t2.set_upstream(t1)

Tích hợp DevOps và MLOps trong Python

Quy trình CI/CD cho dự án Machine Learning

OIP 20 5 jpg

Continuous Integration (CI)

 • Tự động hóa quy trình tích hợp mã nguồn và kiểm tra tự động cho các thay đổi trong mã nguồn.
 • Ví dụ sử dụng Jenkins để thiết lập một pipeline CI cho dự án Machine Learning.
# Ví dụ về pipeline CI/CD trong Jenkins
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        sh 'make build'
      }
    }
    stage('Test') {
      steps {
        sh 'make test'
      }
    }
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
    stage('Deploy') {
      steps {
        sh 'make deploy'
      }
    }
  }
}

Continuous Deployment (CD)

 • Tự động hóa quy trình triển khai mô hình và hạ tầng cần thiết để chạy mô hình trong môi trường sản xuất.
 • Ví dụ sử dụng Kubernetes và Helm để triển khai mô hình tự động trên các cluster Kubernetes.

Automation cho quy trình triển khai và quản lý mô hình

 • Sử dụng các công cụ tự động hóa như Ansible, Puppet, hoặc Chef để tự động hóa việc triển khai và quản lý mô hình Machine Learning.
 • Ví dụ sử dụng Ansible để tự động hóa việc cài đặt các dependency và triển khai mô hình trên các server.
# Ví dụ về playbook Ansible cho việc triển khai mô hình
- name: Deploy ML model
 hosts: servers
 tasks:
  - name: Install dependencies
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   with_items:
    - python3
    - pip3
  - name: Install required Python packages
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
   pip:
    name: "{{ item }}"
   with_items:
    - numpy
    - pandas
    - scikit-learn
  - name: Copy model files
   copy:
    src: /path/to/model
    dest: /opt/mymodel
  - name: Restart service
   service:
    name: mymodel
    state: restarted

Sử dụng GitOps cho việc quản lý cấu hình và triển khai mô hình

 • GitOps là một phương pháp quản lý và triển khai cấu hình hệ thống bằng cách sử dụng các repository Git như là nguồn duy nhất của sự thật về cấu hình.
 • Ví dụ sử dụng Argo CD để triển khai mô hình dựa trên các thay đổi trong các repository Git, giúp quản lý cấu hình và triển khai mô hình một cách hiệu quả hơn.

Ví dụ xây dựng pipeline CI/CD cho dự án Machine Learning

Xây dựng pipeline CI/CD cho dự án Machine Learning

# Jenkinsfile
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        sh 'make build'
      }
    }
    stage('Test') {
      steps {
        sh 'make test'
      }
    }
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
    stage('Deploy') {
      steps {
        sh 'make deploy'
      }
    }
  }
}

Tự động hóa việc triển khai và quản lý mô hình

# Ansible playbook
- name: Deploy ML model
 hosts: servers
 tasks:
  - name: Install dependencies
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   with_items:
    - python3
    - pip3
  - name: Install required Python packages
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
   pip:
    name: "{{ item }}"
   with_items:
    - numpy
    - pandas
    - scikit-learn
  - name: Copy model files
   copy:
    src: /path/to/model
    dest: /opt/mymodel
  - name: Restart service
   service:
    name: mymodel
    state: restarted

Thông qua ví dụ trên, ta có thể thấy cách sử dụng Jenkinsfile để định nghĩa pipeline CI/CD cho dự án Machine Learning, và playbook Ansible để tự động hóa việc triển khai và quản lý mô hình. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai mô hình Machine Learning một cách hiệu quả và nhất quán.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về việc kết hợp DevOps và MLOps trong Python để tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai mô hình Machine Learning. Mình cũng đã tìm hiểu các công cụ và phương pháp như CI/CD, automation tools, source control, và GitOps, cùng với các ví dụ và hướng dẫn cụ thể.

Việc tích hợp DevOps và MLOps không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả của quy trình làm việc mà còn giúp đảm bảo tính nhất quán và sự tin cậy của các ứng dụng Machine Learning trong môi trường sản xuất. Bằng cách sử dụng Python cùng các công cụ và framework phổ biến,mình có thể dễ dàng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình MLOps, từ việc xây dựng mô hình cho đến việc triển khai và quản lý trên các môi trường đám mây và on-premise.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này của freetuts.net, bạn đã có cái nhìn tổng quan và cụ thể về cách tích hợp DevOps và MLOps trong Python để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của các dự án Machine Learning của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top