CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Trên thị trường tiền điện tử và blockchain, việc thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu từ các blockchain khác nhau là một phần quan trọng của quy trình đưa ra quyết định và phát triển các ứng dụng mới. Trong thực tế, dữ liệu từ blockchain không chỉ cung cấp thông tin về giao dịch, mà còn là nguồn tài nguyên quý giá cho việc hiểu biết về hệ thống tiền điện tử và tạo ra các ứng dụng mới sáng tạo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Python, với cú pháp đơn giản, cộng đồng phát triển lớn, và nhiều thư viện hỗ trợ tốt nhất, đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc phân tích và khai thác dữ liệu từ blockchain. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu cách Python được sử dụng để thu thập dữ liệu từ blockchain, tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, và phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới liên quan đến blockchain. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách Python có thể giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu từ blockchain.

Blockchain là gì?

maxresdefault jpg

Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu một cách an toàn, phân tán, không thể sửa đổi được. Nó là một hệ thống lưu trữ dữ liệu trên nhiều máy tính khác nhau trong một mạng lưới ngang hàng (peer-to-peer network) mà không cần sự can thiệp của bất kỳ bên trung gian nào.

Các khối dữ liệu được liên kết với nhau một cách tuần tự thông qua các liên kết mã hóa và tạo thành một chuỗi, từ đó tạo thành khái niệm "blockchain" (chuỗi khối). Mỗi khối trong blockchain chứa một phần của dữ liệu và một mã hash của khối trước đó. Điều này tạo ra một hệ thống lưu trữ dữ liệu có tính toàn vẹn cao, nơi mà dữ liệu không thể thay đổi một khi đã được thêm vào blockchain.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Blockchain thường được sử dụng như một cơ sở dữ liệu phân tán cho các ứng dụng tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, nhưng cũng có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như quản lý chuỗi cung ứng, bảo mật dữ liệu, và xác thực thông tin.

Tại sao phân tích dữ liệu Blockchain lại quan trọng trong Python?

Phân tích dữ liệu Blockchain trong Python có ý nghĩa quan trọng với một số lý do sau:

 • Tính minh bạch và toàn vẹn: Blockchain là một nguồn dữ liệu minh bạch và không thể sửa đổi. Phân tích dữ liệu từ blockchain có thể cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về giao dịch, tài sản và sự kiện trên mạng.

 • Tiềm năng tạo ra giá trị: Dữ liệu từ blockchain có thể cung cấp thông tin về hành vi người dùng, xu hướng thị trường và sự phát triển của các dự án blockchain. Bằng cách phân tích dữ liệu này, các nhà phân tích có thể tìm ra cơ hội mới và tạo ra giá trị cho tổ chức và cộng đồng.

 • Quản lý rủi ro: Phân tích dữ liệu blockchain có thể giúp nhận biết các rủi ro tiềm ẩn và tìm ra các vấn đề bảo mật, gian lận và lạm dụng trong mạng lưới.

 • Phát triển ứng dụng mới: Dữ liệu từ blockchain cung cấp một cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng mới và sáng tạo, bao gồm các ứng dụng tài chính, hợp đồng thông minh, và các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản.

Với Python, việc phân tích dữ liệu blockchain trở nên dễ dàng hơn nhờ vào cú pháp dễ đọc, nhiều thư viện hỗ trợ mạnh mẽ và cộng đồng lớn luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Python là một công cụ mạnh mẽ cho việc nhanh chóng phát triển các công cụ và ứng dụng để khai thác dữ liệu từ blockchain.

Cơ bản về Blockchain trong Python

Định nghĩa và nguyên tắc hoạt động

Blockchain là một loại cơ sở dữ liệu phân tán (distributed ledger) lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (blocks) được liên kết với nhau bằng mã hóa.

Nguyên tắc hoạt động:

 • Mỗi khối chứa thông tin về giao dịch và một mã hash của khối trước đó.
 • Các khối được lưu trữ theo thứ tự thời gian, tạo thành một chuỗi không thể sửa đổi.
 • Các giao dịch mới được xác thực, thêm vào một khối mới và đưa vào blockchain thông qua quá trình khai thác (mining) hoặc giao thức consensus.

Cấu trúc dữ liệu và khối (Block)

Khái niệm khối (Block): Mỗi khối chứa một tập hợp các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Cấu trúc dữ liệu của một khối

 • Dữ liệu giao dịch: Thông tin về các giao dịch được thực hiện trong khối.
 • Mã hash của khối trước đó: Đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi blockchain.
 • Mã hash của khối hiện tại: Được tạo ra từ dữ liệu của khối hiện tại để bảo mật và xác thực dữ liệu.
 • Thông tin thời gian: Thời gian mà khối được thêm vào blockchain.

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo cấu trúc dữ liệu cho một khối trong Python:

import hashlib
import json
from datetime import datetime

class Block:
  def __init__(self, giao_dich, ma_hash_truoc):
    self.thoi_gian = datetime.now()
    self.giao_dich = giao_dich
    self.ma_hash_truoc = ma_hash_truoc
    self.nonce = 0
    self.ma_hash = self.tinh_toan_ma_hash()

  def tinh_toan_ma_hash(self):
    chuoi_khoi = json.dumps({
      "thoi_gian": str(self.thoi_gian),
      "giao_dich": self.giao_dich,
      "ma_hash_truoc": self.ma_hash_truoc,
      "nonce": self.nonce
    }, sort_keys=True).encode()
    return hashlib.sha256(chuoi_khoi).hexdigest()

  def dao_khoi(self, do_kho):
    while self.ma_hash[:do_kho] != '0' * do_kho:
      self.nonce += 1
      self.ma_hash = self.tinh_toan_ma_hash()
    print("Khoi được khai thác: ", self.ma_hash)

# Sử dụng ví dụ
giao_dich = ["Giao dịch 1", "Giao dịch 2"]
ma_hash_truoc = "00007a414ac1c28c634f10b6be4c2b1a66c0b8ca3adeda8a06de942c46d56d21" # Mã hash trước đó
khoi = Block(giao_dich, ma_hash_truoc)
khoi.dao_khoi(4) # Khai thác khối với độ khó là 4


Trong ví dụ trên, mình tạo một lớp Block để đại diện cho một khối trong blockchain. Mỗi khối có thời gian ghi lại (timestamp), danh sách các giao dịch (transactions), mã hash của khối trước đó (previous_hash), một số nonce được sử dụng trong quá trình khai thác, và mã hash của khối hiện tại (hash).

Phương thức calculate_hash được sử dụng để tính toán mã hash của khối dựa trên các thông tin của khối. Phương thức mine_block được sử dụng để "khai thác" khối, tức là tìm ra một giá trị nonce sao cho mã hash của khối bắt đầu với một số lượng ký tự 0 được chỉ định (được gọi là difficulty).

Giao thức mạng và cơ chế consensus

Giao thức mạng

Các nút trong mạng blockchain cần phải giao tiếp với nhau để truyền tải và xác thực dữ liệu.

Cơ chế consensus

Đây là quá trình quyết định các nút trong mạng blockchain đồng thuận về việc thêm một khối mới vào chuỗi blockchain.

 • Proof of Work (POW): Yêu cầu một nút phải tìm ra một giá trị hash nhất định để chứng minh rằng nó đã tiêu tốn một lượng công sức tính toán để thêm khối mới.
 • Proof of Stake (POS): Dựa trên việc chọn ra các nút đáng tin cậy để thêm khối mới dựa trên số lượng tiền mật mã họ sở hữu và đã khoá trong hệ thống.

Dưới đây là một ví dụ về cơ chế Proof of Work (POW) trong blockchain:

import hashlib

def proof_of_work(previous_hash, transactions, difficulty):
  nonce = 0
  prefix = '0' * difficulty
  while True:
    block = str(nonce) + previous_hash + transactions
    hash_value = hashlib.sha256(block.encode()).hexdigest()
    if hash_value.startswith(prefix):
      return nonce, hash_value
    nonce += 1

# Sử dụng ví dụ
previous_hash = "00007a414ac1c28c634f10b6be4c2b1a66c0b8ca3adeda8a06de942c46d56d21" # Ví dụ về mã hash trước đó
transactions = "Giao dịch 1"
difficulty = 4 # Độ khó ví dụ
nonce, hash_value = proof_of_work(previous_hash, transactions, difficulty)
print("Nonce:", nonce)
print("Mã hash:", hash_value)

Đó là một tổng quan về cơ bản về Blockchain, bao gồm định nghĩa, cấu trúc dữ liệu của một khối và cách mà giao thức mạng và cơ chế consensus hoạt động.

Phân tích dữ liệu Blockchain bằng Python

matplotlib jpg

Ảnh phân tích dữ liệu Blockchain bằng Python

Thu thập dữ liệu Blockchain

Để thu thập dữ liệu Blockchain, chúng ta có thể sử dụng các API của các nhà cung cấp dịch vụ blockchain như Blockchain.com, Etherscan.io, hoặc sử dụng các thư viện Python như web3.py để truy cập trực tiếp vào mạng lưới blockchain Ethereum.

from web3 import Web3

# Kết nối với Ethereum node
w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://mainnet.infura.io/v3/your_infura_project_id'))

# Lấy thông tin về một khối cụ thể
block_number = 1234567
block = w3.eth.getBlock(block_number)

print("Block #{} - Hash: {}".format(block_number, block.hash.hex()))

Tiền xử lý dữ liệu

Trong tiền xử lý dữ liệu, chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu từ định dạng JSON hoặc hex sang các định dạng dữ liệu phù hợp để phân tích.

# Tiền xử lý dữ liệu khối
def preprocess_block(block):
  processed_block = {
    'number': block['number'],
    'hash': block['hash'],
    'timestamp': block['timestamp'],
    'transactions': [tx['hash'] for tx in block['transactions']]
  }
  return processed_block

processed_block = preprocess_block(block)
print(processed_block)

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Phân tích cấu trúc khối

 • Trích xuất thông tin như số khối, mã hash, timestamp, số lượng giao dịch, v.v.
# Phân tích cấu trúc khối
def analyze_block_structure(block):
  print("Block Number:", block['number'])
  print("Block Hash:", block['hash'])
  print("Timestamp:", block['timestamp'])
  print("Number of Transactions:", len(block['transactions']))
  print("List of Transactions:", block['transactions'])

analyze_block_structure(processed_block)

Phân tích giao dịch

 • Phân tích từng giao dịch trong khối bao gồm người gửi, người nhận, giá trị, v.v.
# Phân tích giao dịch
def analyze_transactions(transactions):
  for tx in transactions:
    print("Transaction Hash:", tx['hash'])
    print("From:", tx['from'])
    print("To:", tx['to'])
    print("Value:", tx['value'])

transactions = [w3.eth.getTransaction(tx_hash) for tx_hash in processed_block['transactions']]
analyze_transactions(transactions)

Phân tích mạng lưới

 • Phân tích trạng thái hiện tại của mạng lưới blockchain, bao gồm số lượng khối, tốc độ khai thác, v.v.
# Phân tích mạng lưới
def analyze_network():
  num_blocks = len(w3.eth.getBlock('latest')['number'])
  print("Number of Blocks:", num_blocks)

analyze_network()

Đây là một ví dụ đơn giản về cách thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu Blockchain bằng Python. Để thực hiện các phân tích phức tạp hơn, cần phải xem xét và nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc của mỗi loại blockchain cụ thể.

Các thư viện Python phổ biến cho phân tích dữ liệu Blockchain

1615432241 LHixKO0 png

Ví dụ các thư viện Python phổ biến cho phân tích dữ liệu Blockchain

Thư viện Python cho giao thức Bitcoin

Bitcoinlib

Bitcoinlib là một thư viện Python mạnh mẽ cho việc tương tác với mạng lưới Bitcoin. Nó cung cấp các tính năng như tạo ví Bitcoin, xây dựng và gửi giao dịch, xem thông tin khối và giao dịch, và nhiều hơn nữa.

Ví dụ sử dụng Bitcoinlib:

from bitcoinlib.wallets import Wallet

# Tạo ví mới
wallet = Wallet.create('my_wallet')

# In địa chỉ ví
print(wallet.address)

Thư viện Python cho giao thức Ethereum

Web3.py

Web3.py là một thư viện Python chính thức và mạnh mẽ để tương tác với mạng lưới Ethereum. Nó cung cấp các phương thức để truy vấn thông tin về khối, giao dịch, hợp đồng thông minh và thực hiện các thao tác như gửi giao dịch.

Ví dụ sử dụng Web3.py:

from web3 import Web3

# Kết nối với Ethereum node
w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://mainnet.infura.io/v3/your_infura_project_id'))

# Lấy số dư của một địa chỉ Ethereum
balance = w3.eth.get_balance('0x123456789...')
print("Balance:", w3.fromWei(balance, 'ether'), "ETH")

Công cụ trực quan hóa dữ liệu

Matplotlib và Seaborn

Matplotlib và Seaborn là hai thư viện Python phổ biến được sử dụng để tạo các biểu đồ và đồ thị trực quan dữ liệu từ Blockchain.

Ví dụ sử dụng Matplotlib:

import matplotlib.pyplot as plt

# Dữ liệu mẫu
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 20, 15, 25, 30]

# Vẽ biểu đồ đường
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('X Label')
plt.ylabel('Y Label')
plt.title('Sample Plot')
plt.show()

Đây là một số công cụ và thư viện phổ biến được sử dụng trong phân tích dữ liệu Blockchain bằng Python.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách sử dụng Python để phân tích dữ liệu từ Blockchain. Bạn cũng đã tìm hiểu về cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của Blockchain, sau đó thực hiện thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu từ Blockchain bằng Python.

Mình cũng đã tìm hiểu về các thư viện phổ biến như Bitcoinlib và Web3.py để tương tác với các giao thức Bitcoin và Ethereum, cũng như sử dụng Matplotlib và Seaborn để trực quan hóa dữ liệu.

Với sự phát triển không ngừng của Blockchain và sự mở rộng của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc hiểu và phân tích dữ liệu từ Blockchain sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Python, với các thư viện và công cụ mạnh mẽ của nó, là một lựa chọn lý tưởng để thực hiện công việc này.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng Python để phân tích dữ liệu từ Blockchain và có thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top