CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Toán tử and trong Python

Một trong những công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện điều này là toán tử logic and. Toán tử and không chỉ đơn giản là một công cụ để so sánh các giá trị boolean, mà còn có thể được sử dụng để tối ưu hóa và đơn giản hóa mã nguồn của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng toán tử logic and trong Python để kiểm soát luồng mã, giúp chương trình của bạn trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về toán tử and trong Python

Toán tử and trong Python là một toán tử logic. Thường thì, bạn sử dụng toán tử and để thao tác trên các giá trị Boolean và trả về một giá trị Boolean.

Toán tử and trả về True nếu cả hai toán hạng đều là True. Ngược lại, nó trả về False.

Bảng sự thật dưới đây hiển thị kết quả của toán tử and:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

X Y X and Y
True True True
True False False
False False False
False True False

Bảng này minh họa hai điểm quan trọng:

 • Nếu toán hạng đầu tiên (X) là True, kết quả của toán tử and phụ thuộc vào kết quả của toán hạng thứ hai (Y).
 • Nếu toán hạng đầu tiên (X) là False, kết quả của toán tử and luôn là False bất kể giá trị của toán hạng thứ hai (Y).

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng toán tử and:

timeout = False
pending_job = True
execute_next = timeout and pending_job

print(execute_next)

Output:

False

Trong ví dụ này, timeoutFalsepending_jobTrue. Do đó, kết quả của biểu thức timeout and pending_jobFalse.

Toán tử and trong Python là ngắt ngắn trong Python

Một tính năng quan trọng của toán tử and là nó ngắt ngắn. Điều này có nghĩa là nếu toán hạng đầu tiên là False, toán tử and sẽ không đánh giá toán hạng thứ hai. Lý do là nó đã có kết luận về kết quả, đó là False.

Ví dụ sau đây dẫn đến một lỗi ZeroDivisionError:

a = 10
b = 0
c = a / b
print(c)

Trong ví dụ này, vì b bằng không, a / b chắc chắn gây ra lỗi chia cho zero.

Tuy nhiên, ví dụ sau đây sẽ không gây ra lỗi ZeroDivisionError:

a = 10
b = 0
c = b and a / b
print(c)

Output:

0

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng toán tử and trong biểu thức:

c = b and a/b

b là zero, tức là False, toán tử and có thể kết luận kết quả của toàn bộ biểu thức là False bất kể kết quả của phần thứ hai a / b. Do đó, toán tử and không cần đánh giá biểu thức a / b.

Ví dụ sau đây thay đổi giá trị của b thành năm:

a = 10
b = 5
c = b and a / b
print(c)

Output:

2.0

Trong ví dụ này, b là 5, tức là True. Vì toán hạng đầu tiên là True, giá trị của toàn bộ biểu thức phụ thuộc vào giá trị của toán hạng thứ hai, là a / b.

Những ví dụ này cho thấy toán tử and có thể hoạt động với các giá trị không phải Boolean và trả về một giá trị không phải Boolean.

Nói chung, bạn có thể sử dụng toán tử and cho các đối tượng:

bool(object1) and bool(object2)

Thực tế, bạn không cần sử dụng hàm bool():

object1 and object2

Trong trường hợp này, toán tử and trả về object1 nếu nó là giá trị giả (falsy). Ngược lại, nó trả về object2.

Biểu thức

c = b and a/b

tương đương với:

if b:
  c = a / b
else:
  c = b

Bằng cách sử dụng toán tử and, bạn có thể kiểm soát luồng của chương trình.

Ví dụ về toán tử and trong Python

Ví dụ sau đây định nghĩa hàm avg() tính toán trung bình của các số:

def avg(*numbers):
  total = sum(numbers)
  n = len(numbers)
  if n > 0:
    return total / n
  return 0

if __name__ == "__main__":
  print(avg(1, 2, 3))

Output:

2.0

Cách hoạt động:

 • Đầu tiên, tính tổng của các số bằng hàm sum().
 • Thứ hai, lấy số lượng số bằng hàm len().
 • Thứ ba, trả về giá trị trung bình nếu số lượng số lớn hơn không, nếu không thì trả về zero.

Khối chính tính toán giá trị trung bình của ba số 1, 2 và 3, kết quả trả về là 2.0 như mong đợi.

Đoạn mã sau sử dụng câu lệnh if và trả về giá trị trung bình nếu số lượng số lớn hơn không. Ngược lại, nó trả về zero:

if n > 0:
  return total / n
return 0

Thực tế, bạn có thể sử dụng toán tử and để làm cho đoạn mã này ngắn gọn hơn như sau:

return n and total / n

Trong trường hợp này, nếu n bằng zero, toán tử and không cần đánh giá biểu thức total / n và nó trả về zero. Ngược lại, nó đánh giá total / n và trả về kết quả.

Đây là phiên bản mới của hàm avg() sử dụng toán tử and:

def avg(*numbers):
  total = sum(numbers)
  n = len(numbers)

  return n and total / n

Kết bài

Toán tử and trong Python không chỉ đơn thuần là công cụ để kiểm tra các giá trị boolean mà còn là một cách hiệu quả để kiểm soát luồng mã. Biểu thức X and Y sẽ trả về True nếu cả XY đều là True, và trả về False nếu một trong hai giá trị là False. Quan trọng hơn, X and Y thực tế trả về X nếu X là giá trị giả (falsy); ngược lại, nó đánh giá Y và trả về kết quả của đánh giá đó. Bằng cách sử dụng toán tử and, bạn có thể viết mã ngắn gọn và hiệu quả hơn, giúp tăng cường tính rõ ràng và hiệu suất của chương trình.

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top