CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Sử dụng số nguyên trong Python

Trong bài viết này, bạn sẽ học về số nguyên trong Python và cách Python lưu trữ số nguyên trong bộ nhớ. Số nguyên là các số nguyên âm, số không và các số nguyên dương. Python sử dụng lớp int để biểu diễn tất cả các số nguyên, và tất cả số nguyên đều là đối tượng. Mình sẽ tìm hiểu cách máy tính lưu trữ số nguyên bằng cách sử dụng số nhị phân, cách Python quản lý và biểu diễn số nguyên, cũng như các phép toán cơ bản với số nguyên trong Python. Hãy bắt đầu tìm hiểu về số nguyên trong Python và khám phá cách thức hoạt động của chúng!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về số nguyên trong Python

Số nguyên là các số nguyên bao gồm số âm, số không và các số dương như -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Python sử dụng lớp int để biểu diễn tất cả các số nguyên. Tất cả các số nguyên đều là đối tượng.

Cách máy tính lưu trữ số nguyên

Máy tính không thể lưu trữ trực tiếp số nguyên. Thay vào đó, chúng chỉ có thể lưu trữ các số nhị phân như 0 và 1. Để lưu trữ số nguyên, máy tính cần sử dụng số nhị phân để biểu diễn số nguyên.

Ví dụ, để lưu trữ số 5, máy tính cần biểu diễn nó bằng số nhị phân:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

5 = 1 x 2^2 + 0 x 2^1 + 1 x 2^0

Như bạn thấy, cần 3 bit để lưu trữ số 5 trong bộ nhớ:

(101)2 = (5)10

Giả sử bạn có 8 bit, bạn có thể lưu trữ tối đa 255 số nguyên từ 0 đến 255:

255 = 1 x 2^7 + 1 x 2^6 + 1 x 2^5 + 1 x 2^4 + 1 x 2^3 + 1 x 2^2 + 1 x 2^1 + 1 x 2^0

Cách biểu diễn số nguyên trong Python

Ngôn ngữ lập trình khác như Java và C# sử dụng số bit cố định để lưu trữ số nguyên. Python không sử dụng số bit cố định để lưu trữ số nguyên. Thay vào đó, Python sử dụng số bit biến đổi để lưu trữ số nguyên như 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, 128 bit, v.v.

Số nguyên tối đa mà Python có thể biểu diễn phụ thuộc vào bộ nhớ có sẵn. Vì số nguyên là các đối tượng, Python cần thêm một số byte cố định như là phần phụ để lưu trữ mỗi đối tượng số nguyên.

Kiểu int trong Python

Đoạn mã sau định nghĩa một biến tham chiếu đến một số nguyên và sử dụng hàm type() để lấy tên lớp của số nguyên:

counter = 10
print(type(counter))

Output:

<class 'int'>

Lấy kích thước của số nguyên

Để lấy kích thước của một số nguyên, bạn sử dụng hàm getsizeof() của module sys. Hàm getsizeof() trả về số byte mà Python sử dụng để biểu diễn một số nguyên. Ví dụ:

from sys import getsizeof

counter = 0
size = getsizeof(counter)

print(size)  # 24 bytes

Output:

24

Python sử dụng 24 byte để lưu trữ số 0. Python cần sử dụng 1 bit để lưu trữ số 0. Lưu ý rằng 1 byte bằng 8 bit.

Đoạn mã sau trả về kích thước của số nguyên 100:

from sys import getsizeof

counter = 100
size = getsizeof(counter)

print(size)  # 28 bytes

Output:

28

Python sử dụng 28 byte để lưu trữ số 100. Python sử dụng 4 byte để biểu diễn số 100.

Đoạn mã sau cho thấy kích thước của số nguyên 2^64:

from sys import getsizeof

counter = 2**64
size = getsizeof(counter)

print(size)  # 36 bytes

Output:

36

Python sử dụng 36 byte để lưu trữ số nguyên 2^64.

Các phép toán với số nguyên trong Python

Số nguyên trong Python hỗ trợ tất cả các phép toán chuẩn bao gồm:

  • Phép cộng +
  • Phép trừ -
  • Phép nhân *
  • Phép chia /
  • Phép lũy thừa **

Kết quả của các phép toán cộng, trừ, nhân và lũy thừa của số nguyên là một số nguyên. Ví dụ:

a = 10
b = 20

c = a + b
print(c)
print(type(c))

c = a - b
print(c)
print(type(c))

c = a * b
print(c)
print(type(c))

c = a ** b
print(c)
print(type(c))

Output:

30
<class 'int'>
-10
<class 'int'>
200
<class 'int'>
100000000000000000000
<class 'int'>

Tuy nhiên, phép chia hai số nguyên luôn trả về một số dấu phẩy động. Ví dụ:

a = 10
b = 5
c = a / b

print(c)
print(type(c))

Output:

2.0
<class 'float'>

Kết bài

Số nguyên là các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số không và số nguyên dương. Máy tính sử dụng số nhị phân để biểu diễn số nguyên. Python sử dụng số bit biến đổi để biểu diễn số nguyên. Do đó, số nguyên lớn nhất mà Python có thể biểu diễn phụ thuộc vào bộ nhớ có sẵn của máy tính. Trong Python, tất cả các số nguyên là các đối tượng của lớp int. Bạn có thể sử dụng hàm getsizeof() của module sys để lấy số byte của một số nguyên. Số nguyên trong Python hỗ trợ tất cả các phép toán chuẩn bao gồm cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa.

Như vậy, số nguyên trong Python không chỉ đơn thuần là các giá trị số học mà còn là các đối tượng linh hoạt, có thể xử lý các phép toán phức tạp. Hiểu rõ cách Python quản lý và lưu trữ số nguyên sẽ giúp bạn viết mã hiệu quả và tận dụng tối đa khả năng của ngôn ngữ này. Hãy áp dụng những kiến thức này vào các dự án của bạn để thấy rõ sự khác biệt.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top