CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Machine Learning (ML) đang trở thành một phần không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực, từ dự đoán tài chính đến tự động hóa sản xuất. Tuy nhiên, việc phát triển và triển khai các mô hình ML đòi hỏi nhiều hơn là việc chỉ xây dựng các thuật toán. Đó là nơi mà MLOps - một kết hợp của Machine Learning và Operations (Ops) - ra đời. MLOps không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai mô hình ML mà còn đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của các ứng dụng ML trong môi trường sản xuất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Python, với cộng đồng lớn và mạnh mẽ cùng với hệ sinh thái phong phú của nó trong lĩnh vực Machine Learning, đã trở thành ngôn ngữ lập trình hàng đầu được sử dụng trong MLOps. Trong bài viết này, hãy cùng freetut.net đi tìm hiểu về MLOps trong Python, xem xét vai trò của Python trong quy trình MLOps, các công cụ và phương pháp được sử dụng, cũng như những lợi ích và giải pháp của việc sử dụng Python.

MLOps là gì?

MLOps là viết tắt của Machine Learning Operations, đây là một phương pháp hoặc phương thức để triển khai, quản lý và tự động hóa các quy trình liên quan đến việc phát triển và triển khai mô hình Machine Learning (ML) trong môi trường sản xuất. MLOps kết hợp các phương pháp, công cụ và quy trình từ DevOps và Data Engineering để tạo ra một quy trình liền mạch và hiệu quả cho việc phát triển và vận hành các ứng dụng Machine Learning.

OIP jpg

MLOps không chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng mô hình ML, mà còn tập trung vào các khía cạnh khác như quản lý dữ liệu, kiểm thử, triển khai, giám sát và tự động hóa. Mục tiêu của MLOps là tạo ra một quy trình liền mạch, linh hoạt và đáng tin cậy để phát triển và vận hành các ứng dụng ML trong môi trường sản xuất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Quy trình phát triển MLOps trong Python

Các bước trong quy trình phát triển mô hình Machine Learning

chu trinh mlops png

Quy trình MLOps

Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

 • Thu thập dữ liệu từ nguồn đầu vào.
 • Tiền xử lý dữ liệu để chuẩn bị cho việc huấn luyện mô hình, bao gồm xử lý dữ liệu thiếu, chuyển đổi dữ liệu về dạng phù hợp, và chuẩn hóa dữ liệu.

Xây dựng và huấn luyện mô hình

 • Chọn một thuật toán hoặc mô hình phù hợp với bài toán cụ thể.
 • Phân chia dữ liệu thành tập huấn luyện, tập kiểm tra và tập validation.
 • Huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện và điều chỉnh các siêu tham số để tối ưu hóa hiệu suất.

Đánh giá và kiểm thử mô hình

 • Đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập kiểm tra và tập validation.
 • Kiểm thử mô hình với dữ liệu mới để đảm bảo tính tổng quát và khả năng tự động hóa.

Triển khai và giám sát mô hình

 • Triển khai mô hình vào môi trường sản xuất.
 • Giám sát hiệu suất của mô hình trong thời gian thực và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Sự cần thiết của quy trình MLOps để tự động hóa và tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai mô hình:

 • MLOps giúp tạo ra một quy trình tự động và liền mạch từ việc phát triển đến triển khai mô hình ML.
 • Bằng cách áp dụng MLOps, các nhóm phát triển có thể giảm thời gian và công sức cần thiết cho các quy trình lặp đi lặp lại, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất của mô hình.
 • MLOps cung cấp khả năng theo dõi và giám sát hiệu suất của mô hình trong môi trường sản xuất, từ đó giúp phát hiện và giải quyết các vấn đề kịp thời.

Các thư viện và framework Python phổ biến được sử dụng trong MLOps

1615432241 LHixKO0 png

Các thư viện và framework Python phổ biến được sử dụng trong MLOps

TensorFlow

import tensorflow as tf

# Tạo một mạng nơ-ron đơn giản bằng TensorFlow
model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu', input_shape=(4,)),
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Huấn luyện mô hình
model.fit(X_train, y_train, epochs=10)

# Đánh giá mô hình
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
print("Accuracy:", accuracy)

PyTorch

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

# Tạo một mạng nơ-ron đơn giản bằng PyTorch
model = nn.Sequential(
  nn.Linear(4, 10),
  nn.ReLU(),
  nn.Linear(10, 10),
  nn.ReLU(),
  nn.Linear(10, 3),
  nn.Softmax(dim=1)
)

criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters())
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Huấn luyện mô hình
for epoch in range(10):
  optimizer.zero_grad()
  outputs = model(X_train)
  loss = criterion(outputs, y_train)
  loss.backward()
  optimizer.step()

# Đánh giá mô hình
outputs = model(X_test)
_, predicted = torch.max(outputs, 1)
accuracy = (predicted == y_test).sum().item() / len(y_test)
print("Accuracy:", accuracy)

Scikit-learn

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Tạo và huấn luyện một mô hình RandomForestClassifier
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
model.fit(X_train, y_train)

# Đánh giá mô hình
y_pred = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("Accuracy:", accuracy)

NumPy và Pandas

import numpy as np
import pandas as pd

# Sử dụng NumPy để xử lý dữ liệu và Pandas để phân tích dữ liệu
data = pd.read_csv("data.csv")
X = data.iloc[:, :-1].values
y = data.iloc[:, -1].values
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Tiền xử lý dữ liệu
# ...

# Tạo và huấn luyện mô hình
# ...

Đây chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng các thư viện và framework Python trong MLOps. Python cung cấp một hệ sinh thái đa dạng và mạnh mẽ cho việc phát triển và triển khai mô hình Machine Learning.

Công cụ và phương pháp trong MLOps sử dụng Python

Quản lý mã nguồn và phiên bản với Git và GitHub

 • Git là một hệ thống quản lý phiên bản phổ biến được sử dụng để theo dõi và quản lý các phiên bản của mã nguồn.
 • GitHub là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn trực tuyến được sử dụng để lưu trữ mã nguồn, quản lý dự án và hợp tác trong các dự án phát triển phần mềm.

Ví dụ sử dụng Git và GitHub

# Clone một repository từ GitHub về máy local
git clone https://github.com/user/repository.git
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
# Thêm, sửa đổi và commit các file vào repository
git add .
git commit -m "Commit message"

# Đẩy các thay đổi lên GitHub
git push origin main

Tự động hóa quy trình xây dựng và huấn luyện mô hình với các công cụ CI/CD

 • CI (Continuous Integration) là quá trình tự động hóa việc kiểm tra và xây dựng mã nguồn sau mỗi lần thay đổi được thêm vào repository.
 • CD (Continuous Deployment hoặc Continuous Delivery) là quá trình tự động hóa việc triển khai và cập nhật ứng dụng vào môi trường sản xuất sau mỗi lần thay đổi.

Ví dụ sử dụng công cụ CI/CD

# File cấu hình CI/CD với GitHub Actions
name: CI

on:
 push:
  branches: [ main ]

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
   matrix:
    python-version: [3.8]

  steps:
  - uses: actions/checkout@v2

  - name: Set up Python ${{ matrix.python-version }}
   uses: actions/setup-python@v2
   with:
    python-version: ${{ matrix.python-version }}
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  - name: Install dependencies
   run: pip install -r requirements.txt

  - name: Run tests
   run: pytest

  - name: Build and deploy model
   run: python build_deploy_model.py

Triển khai và quản lý mô hình trên các môi trường sản xuất

 • Sử dụng các dịch vụ đám mây như AWS, Azure hoặc Google Cloud để triển khai và quản lý các mô hình trên môi trường sản xuất.
 • Sử dụng các công cụ quản lý mô hình như Kubernetes để triển khai và quản lý các mô hình trên các môi trường phân tán.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng các công cụ và phương pháp trong MLOps sử dụng Python. Python cung cấp một loạt các công cụ và thư viện hỗ trợ quy trình MLOps để tự động hóa và tối ưu hóa việc triển khai và quản lý các mô hình Machine Learning trong môi trường sản xuất.

Ứng dụng MLOps trong Python

Một số ví dụ về cách triển khai MLOps bằng Python trong các dự án thực tế

Tự động hóa quy trình huấn luyện và triển khai mô hình

 • Sử dụng công cụ CI/CD như Jenkins hoặc GitLab CI để tự động hóa quy trình xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình trên môi trường sản xuất.

Ví dụ:

# File cấu hình CI/CD với GitLab CI
stages:
 - build
 - test
 - deploy

build:
 stage: build
 script:
  - python build_model.py
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
test:
 stage: test
 script:
  - python test_model.py

deploy:
 stage: deploy
 script:
  - python deploy_model.py

Giám sát và đánh giá hiệu suất của mô hình trong thời gian thực

 • Sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus và Grafana để giám sát các chỉ số quan trọng của mô hình như độ chính xác, thời gian đáp ứng và tài nguyên sử dụng.

Ví dụ:

# Sử dụng Prometheus để thu thập các metrics của mô hình
from prometheus_client import start_http_server, Summary
import random
import time

# Định nghĩa các metrics
REQUEST_TIME = Summary('request_processing_seconds', 'Time spent processing request')

# Hàm xử lý request và đo lường thời gian xử lý
@REQUEST_TIME.time()
def process_request():
  time.sleep(random.random())
# Bài viết này được đăng tại freetuts.net
if __name__ == '__main__':
  # Bắt đầu HTTP server để thu thập metrics
  start_http_server(8000)
  while True:
    process_request()

Giải pháp khi triển khai MLOps bằng Python

Thách thức: Quản lý phiên bản và sự phức tạp của mô hình Machine Learning.

 • Giải pháp: Sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git và Git LFS để quản lý mã nguồn và dữ liệu đào tạo của mô hình.

Thách thức: Tối ưu hóa và tự động hóa quy trình huấn luyện và triển khai mô hình.

 • Giải pháp: Sử dụng các framework và thư viện Python như TensorFlow và PyTorch cùng với công cụ CI/CD để tự động hóa các quy trình và tối ưu hóa hiệu suất của mô hình.

Đây là một số ví dụ và thảo luận về việc triển khai MLOps bằng Python trong các dự án thực tế, cùng với các thách thức và giải pháp tương ứng. Python cung cấp một loạt các công cụ và thư viện hỗ trợ việc triển khai và quản lý mô hình Machine Learning một cách hiệu quả.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về MLOps và vai trò quan trọng của Python trong quy trình này. Python không chỉ là ngôn ngữ lập trình phổ biến và linh hoạt mà còn có sẵn một hệ sinh thái phong phú của các thư viện và framework hỗ trợ phát triển và triển khai mô hình Machine Learning.

Mình đã tìm hiểu về quy trình MLOps và cách Python được sử dụng trong mỗi bước của quy trình này. Từ việc quản lý mã nguồn và phiên bản đến tự động hóa quy trình xây dựng và triển khai mô hình, Python đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một quy trình MLOps hiệu quả và linh hoạt.

Python là lựa chọn hàng đầu cho việc triển khai MLOps nhờ vào sự đa dạng, linh hoạt và mạnh mẽ của nó trong lĩnh vực Machine Learning. Việc sử dụng Python cùng các công cụ và phương pháp MLOps phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai mô hình ML trong môi trường sản xuất.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top