NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm NumPy concatenate() để gộp các phần tử của hai hoặc nhiều mảng thành một mảng duy nhất. Hàm concatenate() là một công cụ mạnh mẽ trong thư viện NumPy, giúp bạn dễ dàng xử lý và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Việc nắm vững kỹ thuật này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và phân tích dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về hàm concatenate() trong NumPy

Hàm concatenate() cho phép bạn gộp hai hoặc nhiều mảng thành một mảng duy nhất. Đây là cú pháp cơ bản của hàm concatenate():

np.concatenate((a1, a2, ...), axis=0)

Trong cú pháp này, hàm concatenate() gộp các phần tử của dãy mảng (a1, a2, …) thành một mảng duy nhất. Các mảng trong dãy phải có cùng hình dạng.

Tham số axis chỉ định trục mà theo đó hàm sẽ gộp các mảng. Nếu axisNone, hàm sẽ làm phẳng các mảng trước khi gộp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm concatenate() trả về mảng đã được gộp.

Các ví dụ về hàm concatenate() trong NumPy

Hãy cùng xem một số ví dụ về cách sử dụng hàm concatenate().

Sử dụng hàm concatenate() để gộp hai mảng 1D

Ví dụ sau sử dụng hàm concatenate() để gộp các phần tử của hai mảng 1D:

import numpy as np

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])

c = np.concatenate((a, b))
print(c)

Screenshot 202024 06 10 20221339 png

Output:

[1 2 3 4]

Trong ví dụ này, hàm concatenate() gộp các phần tử trong mảng ab thành một mảng duy nhất c.

Sử dụng hàm concatenate() để gộp hai mảng 2D

Ví dụ sau sử dụng hàm concatenate() để gộp hai mảng 2D:

import numpy as np

a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]
])
b = np.array([
  [5, 6],
  [7, 8]
])

c = np.concatenate((a, b))
print(c)

Output:

[[1 2] 
 [3 4] 
 [5 6] 
 [7 8]]

Screenshot 202024 06 10 20221328 png

Kết quả cho thấy rằng hàm concatenate() gộp hai mảng theo chiều dọc vì mặc định tham số axis0.

Nếu axis1, hàm concatenate() sẽ gộp hai mảng theo chiều ngang. Ví dụ:

import numpy as np

a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]
])
b = np.array([
  [5, 6],
  [7, 8]
])

c = np.concatenate((a, b), axis=1)
print(c)

Screenshot 202024 06 10 20221315 png

Output:

[[1 2 5 6] 
 [3 4 7 8]]

Kết bài

Sử dụng hàm NumPy concatenate() để gộp các phần tử của một dãy mảng thành một mảng duy nhất là một kỹ thuật quan trọng và hữu ích trong xử lý dữ liệu. Bằng cách kết hợp nhiều mảng thành một mảng lớn hơn, bạn có thể dễ dàng quản lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Việc thành thạo sử dụng hàm concatenate() sẽ giúp bạn tối ưu hóa các tác vụ phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu suất làm việc của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top