NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm numpy transpose() để đảo ngược các trục của một mảng. Hàm numpy transpose() là một công cụ mạnh mẽ trong thư viện NumPy, cho phép bạn hoán đổi vị trí các trục của mảng một cách dễ dàng và hiệu quả. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống yêu cầu thay đổi cách dữ liệu được tổ chức mà không làm thay đổi nội dung của nó. Bằng cách nắm vững hàm này, bạn sẽ có thể xử lý và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt hơn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cú pháp và các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm numpy transpose().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về hàm transpose() trong Numpy

Hàm numpy transpose() đảo ngược các trục của một mảng. Dưới đây là cú pháp của hàm transpose():

numpy.transpose(a, axes=None)

Trong cú pháp này:

  • a là mảng đầu vào. Nó có thể là một mảng numpy hoặc bất kỳ đối tượng nào có thể chuyển đổi thành mảng numpy.
  • axes là một tuple hoặc danh sách chứa một hoán vị của [0,1,..,N-1] trong đó N là số lượng trục của mảng a.

Hàm transpose() trả về mảng a với các trục đã được hoán đổi vị trí.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm transpose() tương đương với:

  • Thuộc tính ndarray.T trả về một mảng đã được chuyển vị.
  • Phương thức ndarray.transpose(*axes) trả về một mảng đã được chuyển vị.

Các ví dụ về hàm transpose() trong NumPy

Hãy cùng xem một số ví dụ về cách sử dụng hàm transpose().

Sử dụng hàm transpose() với mảng 1-D

Ví dụ sau sử dụng hàm transpose() với mảng 1-D:

import numpy as np

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.transpose(a)
print(b)

Kết quả:

[1 2 3]

Hàm transpose() không có hiệu quả gì trên mảng 1-D vì một vector chuyển vị đơn giản vẫn là chính vector đó.

Sử dụng hàm numpy transpose() với mảng 2-D

Ví dụ sau sử dụng hàm transpose() để chuyển vị một mảng 2-D (hoặc một ma trận):

import numpy as np

a = np.array(
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
])

b = np.transpose(a)
print(b)

Kết quả:

[[1 4]
 [2 5]
 [3 6]]

Screenshot 202024 06 06 20162620 png

Trong ví dụ này, hàm transpose() chuyển vị một mảng (2,3). Về cơ bản, nó hoán đổi các hàng và cột của mảng.

Sau khi chuyển vị, hàng đầu tiên của mảng a trở thành cột đầu tiên của mảng b đã chuyển vị, hàng thứ hai của mảng a trở thành cột thứ hai của mảng b đã chuyển vị.

Kết bài

Sử dụng hàm numpy transpose() để chuyển vị một mảng giúp bạn dễ dàng thay đổi cách tổ chức dữ liệu mà không làm thay đổi các phần tử của nó. Đây là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp bạn dễ dàng hoán đổi vị trí các trục của mảng theo nhu cầu cụ thể của bạn. Qua các ví dụ trong hướng dẫn này, hy vọng bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm transpose() để thực hiện các thao tác này một cách hiệu quả. Với kiến thức này, bạn có thể xử lý và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt hơn, phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu về khoa học dữ liệu và lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top