NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm numpy amax() để tìm phần tử lớn nhất trong một mảng. Đây là một công cụ quan trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu với NumPy, giúp bạn dễ dàng tìm ra giá trị lớn nhất trong một tập hợp dữ liệu. Mình sẽ đi qua các ví dụ cụ thể để hiểu cách sử dụng hàm này và áp dụng nó vào các tình huống thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về hàm amax() trong NumPy

Hàm amax() trả về phần tử lớn nhất của một mảng hoặc phần tử lớn nhất theo một trục cụ thể. Dưới đây là cú pháp của hàm amax():

numpy.amax(a, axis=None, out=None, keepdims=<no value>, initial=<no value>, where=<no value>)

Hàm amax() tương đương với phương thức max() của đối tượng ndarray:

ndarray.max(axis=None, out=None, keepdims=False, initial=<no value>, where=True)

Ví dụ về hàm amax() trong NumPy

Hãy xem một số ví dụ về cách sử dụng hàm amax().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng hàm numpy amax() với mảng 1-D

Ví dụ sau sử dụng hàm numpy amax() để tìm giá trị lớn nhất trong một mảng 1-D:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([1, 2, 3])
max_value = np.amax(a)
print(max_value)

Kết quả:

3

Cách hoạt động:

Đầu tiên, tạo một mảng mới có ba số 1, 2, và 3:

a = np.array([1, 2, 3])

Tiếp theo, tìm số lớn nhất bằng cách sử dụng hàm amax():

max_value = np.amax(a)

Cuối cùng, hiển thị kết quả:

print(max_value)

Sử dụng hàm numpy amax() với mảng nhiều chiều

Ví dụ sau sử dụng hàm amax() để tìm số lớn nhất trong một mảng 2-D:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]]
)
max_value = np.amax(a)
print(max_value)

Kết quả:

4

Nếu bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trên mỗi trục, bạn có thể sử dụng tham số axis. Ví dụ, sau đây sử dụng hàm amax() để tìm giá trị lớn nhất trên trục 0:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]]
)
max_value = np.amax(a, axis=0)
print(max_value)

Kết quả:

Screenshot 202024 06 06 20221046 png

[3 4]

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm amax() để tìm giá trị lớn nhất trên trục 1:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]]
)
max_value = np.amax(a, axis=1)
print(max_value)

Kết quả:

Screenshot 202024 06 06 20221059 png

[2 4]

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách sử dụng hàm numpy amax() để tìm phần tử lớn nhất trong một mảng hoặc phần tử lớn nhất theo một trục cụ thể. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể dễ dàng xác định giá trị lớn nhất trong dữ liệu của mình, giúp cho việc phân tích và xử lý dữ liệu trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn. Hãy sử dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán thực tế của bạn trong việc làm và nghiên cứu.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top