PANDAS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Thống kê và phân nhóm dữ liệu trong Pandas

Một trong những phần thiết yếu của xử lý dữ liệu lớn đó là thống kê dữ liệu. Như trong bài Xác suất và Thống kê với NumPy, mình đã đề cập đến khá nhiều phương thức thống kê như max, min, median, mean,....

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về cơ bản, thống kê các giá trị này cho ta 1 con số phản ánh cho một vấn đề nhất định trong tập dữ liệu, chẳng hạn như lượt xem trung bình của series Pandas, bài có lượt view cao nhất, thấp nhất,..., dựa vào những con số này thì ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về series Pandas so với các series khác và cải thiện nó nếu cần.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thống kê & phân nhóm dữ liệu trên Pandas từ những phương thức đơn giản như những gì đã học cho đến những khái niệm phức tạp hơn.

Dữ liệu mà chúng ta sử dụng để thao tác trong bài này sẽ là dữ liệu về dân số và diện tích các tỉnh thành trên Việt Nam trong 3 năm 2018, 2019, 2020. Các bạn có thể tải xuống ở đâyđây nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đầu tiên chúng ta sẽ import các thư viện cần thiết cũng như dữ liệu vào notebook:

In[1]
import numpy as np
import pandas as pd

vndata_raw = pd.read_excel('./dansovietnam.xlsx')

print(vndata_raw)
Out[1]
  Unnamed: 0      2017            Unnamed: 2 \
0     NaN Diện tích(Km2) Dân số trung bình (Nghìn người)  
1    Hà Nội     3358.6              7420.1  
2  Vĩnh Phúc     1235.2              1079.5  
3   Bắc Ninh      822.7              1215.2  
4  Quảng Ninh     6177.8              1243.6  
..     ...       ...               ...  
59   Cần Thơ      1439              1272.8  
60  Hậu Giang     1621.7              774.6  
61  Sóc Trăng     3311.9              1314.3  
62  Bạc Liêu      2669              894.3  
63   Cà Mau     5221.2              1226.3  

       2018            Unnamed: 4    2019 (*) \
0  Diện tích(Km2) Dân số trung bình (Nghìn người) Diện tích(Km2)  
1      3358.6              7520.7     3358.6  
2      1235.2              1092.4     1235.9  
3      822.7              1247.5      822.7  
4      6178.2              1266.5     6178.2  
..       ...               ...       ...  
59      1439              1282.3      1439  
60     1621.7              776.7     1621.7  
61     3311.9              1315.9     3311.9  
62      2669               897      2669  
63     5221.2              1229.6     5221.2  

             Unnamed: 6 
0  Dân số trung bình (Nghìn người) 
1              8093.9 
2              1154.8 
3              1378.6 
4              1324.8 
..               ... 
59               1236 
60              732.2 
61              1199.5 
62              908.2 
63              1194.3 

[64 rows x 7 columns]

Do đây là dữ liệu thô nên trước hết ta cần sắp xếp lại các cột cho logic hơn để thuận tiện cho việc tính toán. Ý tưởng ở đây sẽ là dùng MultiIndex để gom 2 phần Diện tích và Dân số trung bình lại với nhau.

Đầu tiên ta sắp xếp lại thứ tự các cột như sau:

In[2]
vndata = vndata_raw[['Unnamed: 0', '2017', '2018', '2019 (*)', 'Unnamed: 2', 'Unnamed: 4', 'Unnamed: 6']]

print(vndata)
Out[2]
  Unnamed: 0      2017      2018    2019 (*) \
0     NaN Diện tích(Km2) Diện tích(Km2) Diện tích(Km2)  
1    Hà Nội     3358.6     3358.6     3358.6  
2  Vĩnh Phúc     1235.2     1235.2     1235.9  
3   Bắc Ninh      822.7      822.7      822.7  
4  Quảng Ninh     6177.8     6178.2     6178.2  
..     ...       ...       ...       ...  
59   Cần Thơ      1439      1439      1439  
60  Hậu Giang     1621.7     1621.7     1621.7  
61  Sóc Trăng     3311.9     3311.9     3311.9  
62  Bạc Liêu      2669      2669      2669  
63   Cà Mau     5221.2     5221.2     5221.2  

             Unnamed: 2            Unnamed: 4 \
0  Dân số trung bình (Nghìn người) Dân số trung bình (Nghìn người)  
1              7420.1              7520.7  
2              1079.5              1092.4  
3              1215.2              1247.5  
4              1243.6              1266.5  
..               ...               ...  
59              1272.8              1282.3  
60              774.6              776.7  
61              1314.3              1315.9  
62              894.3               897  
63              1226.3              1229.6  

             Unnamed: 6 
0  Dân số trung bình (Nghìn người) 
1              8093.9 
2              1154.8 
3              1378.6 
4              1324.8 
..               ... 
59               1236 
60              732.2 
61              1199.5 
62              908.2 
63              1194.3 

[64 rows x 7 columns]

Sau khi đã sắp xếp xong, ta sẽ dùng MultiIndex để gom Diện tích và Dân số trung bình lại với nhau:

In[3]
columns = pd.MultiIndex.from_tuples([
    ('Tỉnh', ''),
    ('Diện tích(Km2)', 2017), ('Diện tích(Km2)', 2018),
    ('Diện tích(Km2)', 2019),
    ('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2017),
    ('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2018),
    ('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2019)])
vndata.columns = columns
vndata = vndata.iloc[1:].reset_index(drop=True) # Reset index và xoá hàng đầu tiên
print(vndata.head())
Out[3]
     Tỉnh Diện tích(Km2)         Dân số trung bình (Nghìn người) \
            2017  2018  2019              2017  
0   Hà Nội     3358.6 3358.6 3358.6             7420.1  
1  Vĩnh Phúc     1235.2 1235.2 1235.9             1079.5  
2  Bắc Ninh     822.7  822.7  822.7             1215.2  
3 Quảng Ninh     6177.8 6178.2 6178.2             1243.6  
4  Hải Dương     1668.2 1668.2 1668.2             1797.3  

          
   2018  2019 
0 7520.7 8093.9 
1 1092.4 1154.8 
2 1247.5 1378.6 
3 1266.5 1324.8 
4 1807.5 1896.9 

Vậy là chúng ta đã có 1 DataFrame với cấu trúc khá logic, giờ ta cùng làm việc với tập dữ liệu này nhé.

1. Thống kê dữ liệu

Trong bài Xác suất và Thống kê với NumPy, mình đã giới thiệu về các hàm thống kê như mean, median,... và ý nghĩa toán học của chúng. Với Pandas nhìn chung không khác so với NumPy, ngoài ra Pandas còn có một phương thức khá hữu ích là describe, phương thức này sẽ trả về một bảng giá trị chứa một số giá trị thống kê trên tập dữ liệu như max, min, std, mean,..., ví dụ:

df = pd.DataFrame({'A': np.random.randn(5), 'B': np.random.randn(5), 'C': np.random.randn(5)})

print('Df: \n', df)

print('\nDescribe: \n', df.describe())
Df: 
      A     B     C
0 -1.656510 1.694034 -1.361904
1 -0.805627 1.260333 1.108379
2 1.119366 0.783096 0.605045
3 -1.657691 -0.809321 -0.126095
4 0.681620 0.605291 -0.525218

Describe: 
        A     B     C
count 5.000000 5.000000 5.000000
mean -0.463768 0.706686 -0.059959
std  1.302227 0.948127 0.964772
min  -1.657691 -0.809321 -1.361904
25%  -1.656510 0.605291 -0.525218
50%  -0.805627 0.783096 -0.126095
75%  0.681620 1.260333 0.605045
max  1.119366 1.694034 1.108379

Ta sẽ thử phương thức này lên dữ liệu ta đang xử lý:

In[4]
vndata.describe()
Out[4]
      Tỉnh Diện tích(Km2)         \
              2017  2018  2019  
count     63      63.0  63.0  63.0  
unique    63      63.0  63.0  63.0  
top   Bạc Liêu     4860.0 4860.0 4860.0  
freq      1      1.0   1.0   1.0  

    Dân số trung bình (Nghìn người)         
                 2017  2018  2019 
count               63.0  63.0  63.0 
unique              63.0  63.0  63.0 
top               1791.5 1919.2 1022.6 
freq                1.0   1.0   1.0 

Ta thấy output là những giá trị khác hẳn với trên kia và khá là ... vô nghĩa. Lý do là do kiểu dữ liệu ở 2 cột Dân số và Diện tích đang là object:

In[5]
print('Kiểu dữ liệu cột Diện tích(Km2): \n', vndata['Diện tích(Km2)'].dtypes)
print('\nKiểu dữ liệu cột Dân số trung bình (Nghìn người): \n', vndata['Dân số trung bình (Nghìn người)'].dtypes)
Out[5]
Kiểu dữ liệu cột Diện tích(Km2): 
2017  object
2018  object
2019  object
dtype: object

Kiểu dữ liệu cột Dân số trung bình (Nghìn người): 
2017  object
2018  object
2019  object
dtype: object

Để xử lý vấn đề này ta sẽ đổi kiểu dữ liệu sang số thực (float) như sau:

In[6]
vndata['Diện tích(Km2)'] = vndata['Diện tích(Km2)'].astype(np.float64)
vndata['Dân số trung bình (Nghìn người)'] = vndata['Dân số trung bình (Nghìn người)'].astype(np.float64)

Và ta sẽ thử describe lại:

In[7]
print(vndata.describe())
Out[7]
   Diện tích(Km2)               \
        2017     2018     2019  
count   63.000000   63.000000   63.000000  
mean   5253.196825  5253.258730  5253.266667  
std   3674.519838  3674.509463  3674.486135  
min    822.700000  822.700000  822.700000  
25%   2376.500000  2376.550000  2376.550000  
50%   4621.700000  4621.700000  4621.700000  
75%   6788.550000  6788.550000  6788.550000  
max   16481.600000 16481.600000 16481.400000  

   Dân số trung bình (Nghìn người)              
                 2017     2018     2019 
count            63.000000  63.000000  63.000000 
mean           1486.850794 1502.634921 1531.492063 
std            1329.271815 1350.234597 1436.123967 
min            323.200000  327.900000  314.400000 
25%            860.650000  867.050000  865.650000 
50%            1226.300000 1239.200000 1232.300000 
75%            1601.700000 1613.300000 1646.950000 
max            8444.600000 8598.700000 9038.600000 

Sử dụng phương thức describe là một trong những cách khá hữu ích khi chúng ta mới bắt đầu xử lý tập dữ liệu của mình. Nó cho ta một cái nhìn chung và tổng quát về dữ liệu, chẳng hạn dân số trung bình của các tỉnh đều tăng từng năm, tỉnh có dân số lớn nhất tăng đều và tăng mạnh từ 2018 => 2019, trong khi tỉnh có dân số thấp nhất thì lại giảm từ 2018 => 2019,...

Ta có một số ví dụ với các phương thức trên:

In[8]
# Đặt 2 biến tên cột để tái sử dụng cho nhiều lần index 
area_key = 'Diện tích(Km2)'
population_key = 'Dân số trung bình (Nghìn người)'

area = vndata[area_key]
population = vndata[population_key]

print("Tổng dân số Việt Nam năm 2018: ", population[2019].sum() * 1000, "(người)")

print("Diện tích của Việt Nam năm 2017: ", area[2019].sum(), '(km2)')

print("Mật độ dân số trung bình / km2 năm 2019: ", population[2019].sum() * 1000 / area[2019].sum())

# Lấy index, tên và giá trị của tỉnh / thành phố có diện tích lớn nhất
largest_unit_by_area_index = area.loc[area[2019] == area[2019].max()].index.values[0]
largest_unit_by_area_name = vndata['Tỉnh'][largest_unit_by_area_index]
largest_unit_by_area_value = vndata.iloc[largest_unit_by_area_index][(area_key, 2019)]

print("Tỉnh / Thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam: ", largest_unit_by_area_name, "(", largest_unit_by_area_value, "km2)")

# Lấy index của tỉnh / thành phố có dân số lớn nhất Việt Nam năm 2019

largest_unit_by_population_index = population.loc[population[2019] == population[2019].max()].index.values[0]
largest_unit_by_population_name = vndata['Tỉnh'][largest_unit_by_population_index]
largest_unit_by_population_value = vndata.iloc[largest_unit_by_population_index][(population_key, 2019)] * 1000

print("Tỉnh / Thành phố có dân số lớn nhất trong năm 2019: ", largest_unit_by_population_name, "(", largest_unit_by_population_value, "người)")
Out[8]
Tổng dân số Việt Nam năm 2018: 96483999.99999997 (người)
Diện tích của Việt Nam năm 2017: 330955.80000000005 (km2)
Mật độ dân số trung bình / km2 năm 2019: 291.531376697432
Tỉnh / Thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam: Nghệ An ( 16481.4 km2)
Tỉnh / Thành phố có dân số lớn nhất trong năm 2019: TP.Hồ Chí Minh ( 9038600.0 người)

2. Phân nhóm dữ liệu

Các phương thức trên rất hữu ích và đều áp dụng được cho cả Series lẫn DataFrame, tuy nhiên đó vẫn chỉ là các phương thức khá đơn giản. Để đào sâu vào dữ liệu, ta cần tính toán trên nhiều cụm dữ liệu con trong tập dữ liệu trong khi các phương thức như sum, count,... chỉ áp dụng cho toàn bộ tập dữ liệu.

Nếu sử dụng các phương thức trên thì code sẽ rất dài, gây tốn bộ nhớ và dễ xảy ra bug. Pandas hỗ trợ việc phân nhóm dữ liệu bằng phương thức groupby, nó cho phép ta phân cụm và thao tác trên dữ liệu một cách nhanh chóng theo nhãn hoặc index tương ứng.

Trước khi đi sâu vào các thao tác với groupby, chúng ta sẽ bổ sung thêm 1 cột dữ liệu là "Vùng kinh tế" của các tỉnh vào tập dữ liệu sẵn có của ta bằng dữ liệu vùng kinh tế ở bên dưới như sau:

In[9]
vungkinhte = pd.read_excel('./vungkinhte.xlsx')

vungkinhte.columns = pd.MultiIndex.from_product([vungkinhte.columns, ['']])

data = pd.merge(vungkinhte, vndata)

print(data)
Out[9]
      Tỉnh              Vùng Diện tích(Km2)         \
                             2017  2018  2019  
0   Hà Giang Trung du và miền núi phía Bắc     7929.5 7929.5 7929.5  
1   Cao Bằng Trung du và miền núi phía Bắc     6700.3 6700.3 6700.3  
2    Bắc Kạn Trung du và miền núi phía Bắc     4860.0 4860.0 4860.0  
3  Tuyên Quang Trung du và miền núi phía Bắc     5867.9 5867.9 5867.9  
4    Lào Cai Trung du và miền núi phía Bắc     6364.0 6364.0 6364.0  
..     ...              ...      ...   ...   ...  
58   Cần Thơ    Đồng bằng sông Cửu Long     1439.0 1439.0 1439.0  
59  Hậu Giang    Đồng bằng sông Cửu Long     1621.7 1621.7 1621.7  
60  Sóc Trăng    Đồng bằng sông Cửu Long     3311.9 3311.9 3311.9  
61   Bạc Liêu    Đồng bằng sông Cửu Long     2669.0 2669.0 2669.0  
62    Cà Mau    Đồng bằng sông Cửu Long     5221.2 5221.2 5221.2  

  Dân số trung bình (Nghìn người)         
               2017  2018  2019 
0              833.5  846.5  858.1 
1              535.4  540.4  530.9 
2              323.2  327.9  314.4 
3              773.5  780.1  786.3 
4              694.4  705.6  733.3 
..               ...   ...   ... 
58             1272.8 1282.3 1236.0 
59              774.6  776.7  732.2 
60             1314.3 1315.9 1199.5 
61              894.3  897.0  908.2 
62             1226.3 1229.6 1194.3 

[63 rows x 8 columns]

Giới thiệu về nguyên tắc split-apply-combine

Phương thức groupby hoạt động theo nguyên tắc split-apply-combine như sau:

 • Chia (spliting) dữ liệu thành các nhóm ra dựa trên các điều kiện cho sẵn.
 • Áp dụng (applying) các hàm lên từng nhóm cụ thể.
 • Kết hợp (combining) kết quả lại thành một cấu trúc dữ liệu.

Giả sử ta có DataFrame sau:

In[10]
df = pd.DataFrame({'key': ['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C'], 'value': range(6)}, columns=['key', 'value'])
print(df)
Out[10]
 key value
0  A   0
1  B   1
2  C   2
3  A   3
4  B   4
5  C   5

Giờ ta muốn nhóm DataFrame trên dựa vào cột key (các hàng có giá trị ở cột key tương ứng giống nhau thì được gom lại):

In[11]
df_group = df.groupby('key')

print(df_group)
Out[11]
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x00000164865C84F0>

Một điều ta có thể thấy là giá trị trả về sau khi sử dụng phương thức groupby không phải là một object DataFrame mà là một kiểu object mới là DataFrameGroupBy.

Đây là một điểm vô cùng thú vị trong Pandas: object này sẵn sàng làm các thao tác tính toán, nhưng nó sẽ không làm cho đến khi ta áp dụng một phương thức cụ thể nào đó lên object (được gọi là "lazy evaluation", cũng gần giống như lazy loading trong lập trình web vậy, trang web sẽ không load ảnh cho đến khi user scroll đến phần đó).

Để trả về một giá trị cụ thể, ta sẽ áp một phương thức thống kê bất kỳ lên object này (đây chính là bước applying đã nói bên trên), chẳng hạn:

In[12]
print(df_group.sum()) # Tính tổng cột value có key giống nhau
Out[12]
   value
key    
A    3
B    5
C    7

Ta có thể áp dụng với tập dữ liệu được bổ sung ở bên trên:

In[13]
print(data.groupby('Vùng').sum())
Out[14]
                   Diện tích(Km2)          \
                        2017   2018   2019  
Vùng                                  
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung    95649.9 95653.0 95652.8  
Trung du và miền núi phía Bắc        95200.4 95200.4 95200.3  
Tây Nguyên                 54508.3 54508.3 54508.3  
Đông Nam Bộ                 23518.5 23518.7 23518.7  
Đồng bằng sông Cửu Long           40816.3 40816.4 40816.4  
Đồng bằng sông Hồng             21258.0 21258.5 21259.3  

                   Dân số trung bình (Nghìn người)      \
                                2017   2018  
Vùng                                      
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung             19924.5 20056.9  
Trung du và miền núi phía Bắc                12148.9 12292.7  
Tây Nguyên                          5778.5  5871.0  
Đông Nam Bộ                         16739.6 17074.3  
Đồng bằng sông Cửu Long                   17738.0 17804.7  
Đồng bằng sông Hồng                     21342.1 21566.4  

                        
                     2019 
Vùng                      
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 20220.4 
Trung du và miền núi phía Bắc     12569.3 
Tây Nguyên               5861.3 
Đông Nam Bộ              17930.3 
Đồng bằng sông Cửu Long        17282.5 
Đồng bằng sông Hồng          22620.2 

Ta có thể thấy vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có diện tích lớn nhất lẫn dân số đông nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Các tính năng cơ bản

Lặp qua các nhóm

Lặp qua các nhóm dữ liệu trong GroupBy object khá là đơn giản, ví dụ:

df = pd.DataFrame({'key': ['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C'],
          'value1': np.random.randint(10, 100, 6), 'value2': np.random.randint(0, 10, 6)},
         columns = ['key', 'value1', 'value2'])

print("df: \n", df)

for key, value in df.groupby('key'):
  print("\nkey: ", key)
  print("value: \n", value)
df: 
  key value1 value2
0  A   31    6
1  B   52    5
2  C   92    4
3  A   95    5
4  B   30    9
5  C   35    6

key: A
value: 
  key value1 value2
0  A   31    6
3  A   95    5

key: B
value: 
  key value1 value2
1  B   52    5
4  B   30    9

key: C
value: 
  key value1 value2
2  C   92    4
5  C   35    6

Chọn các nhóm cụ thể

Để chọn từng nhóm cụ thể trong GroupBy object, ta có thể sử dụng phương thức get_group như sau:

print(df.groupby('key').get_group('A'))
 key value1 value2
0  A   31    6
3  A   95    5

Các phương thức chính của GroupBy

GroupBy object là một abstraction rất linh hoạt, bạn có thể xem nó như một tập hợp của DataFrame vậy. Có 4 phương thức quan trọng nhất trên object này, đó là: aggregate (tổng hợp), filter (lọc), transform (biến đổi) và apply (áp dụng).

Trước khi tìm hiểu 4 phương thức trên, ta sẽ làm quen với một số tính năng cơ bản của GroupBy nhé.

Aggregate

Chúng ta đã làm quen với nhiều phương thức như mean, median, sum,... giúp tổng hợp và thống kê dữ liệu. Với aggregate thì ta có thể làm nhiều hơn thế.

Phương thức này có thể lấy một chuỗi, một hàm hoặc một danh sách của chúng và tính tất cả cùng một lúc. Ví dụ:

In[15]
df = pd.DataFrame({'key': ['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C'],
          'value1': np.random.randint(10, 100, 6), 'value2': np.random.randint(0, 10, 6)},
         columns = ['key', 'value1', 'value2'])

print("df: \n", df)

agg = df.groupby('key').aggregate(['min', np.median, max])
print("\nagg: \n", agg)
Out[15]
df: 
  key value1 value2
0  A   93    1
1  B   59    4
2  C   64    1
3  A   76    9
4  B   15    5
5  C   69    5

agg: 
   value1      value2      
    min median max  min median max
key                  
A    76  84.5 93   1  5.0  9
B    15  37.0 59   4  4.5  5
C    64  66.5 69   1  3.0  5

Ta có thể sử dụng phương thức rút gọn là agg như sau:

In[16]
# Diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của các tỉnh
minmax_area = data.drop(labels='Tỉnh', axis=1).groupby('Vùng').agg([max, min])['Diện tích(Km2)']

print(minmax_area)
Out[16]
                     2017       2018     \
                     max   min   max   min  
Vùng                                   
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 16481.6 1284.9 16481.6 1284.9  
Trung du và miền núi phía Bắc     14123.5 3526.6 14123.5 3526.6  
Tây Nguyên              15511.0 6509.3 15511.0 6509.3  
Đông Nam Bộ              6876.8 1981.0  6876.8 1981.0  
Đồng bằng sông Cửu Long        6348.8 1439.0  6348.8 1439.0  
Đồng bằng sông Hồng          6177.8  822.7  6178.2  822.7  

                     2019     
                     max   min 
Vùng                          
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 16481.4 1284.9 
Trung du và miền núi phía Bắc     14123.5 3526.6 
Tây Nguyên              15511.0 6509.3 
Đông Nam Bộ              6876.8 1981.0 
Đồng bằng sông Cửu Long        6348.8 1439.0 
Đồng bằng sông Hồng          6178.2  822.7 

Ngoài việc truyền tham số là một mảng chứa các phương thức, ta có thể chỉ định cho từng cột các phương thức riêng như sau:

In[17]
# Chỉ định cột dân số 2017 là min, 2018 là max còn 2019 là mean
minmaxmean_pop = data.drop(labels='Tỉnh', axis=1).groupby('Vùng').agg({(population_key, 2017): 'min', (population_key, 2018): 'max', (population_key, 2019): 'mean'})

print(minmaxmean_pop)
Out[17]
                   Dân số trung bình (Nghìn người)     \
                                2017  2018  
Vùng                                      
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung              607.0 3558.2  
Trung du và miền núi phía Bắc                 323.2 1691.8  
Tây Nguyên                           520.0 1919.2  
Đông Nam Bộ                          968.9 8598.7  
Đồng bằng sông Cửu Long                    774.6 2164.2  
Đồng bằng sông Hồng                      805.7 7520.7  

                          
                       2019 
Vùng                        
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 1444.314286 
Trung du và miền núi phía Bắc     897.807143 
Tây Nguyên              1172.260000 
Đông Nam Bộ              2988.383333 
Đồng bằng sông Cửu Long        1329.423077 
Đồng bằng sông Hồng          2056.381818 

Ta cũng có thể đặt tên lại cho các cột của ouput mà mình muốn:

In[18]
minmax_pop = data.drop(labels='Tỉnh', axis=1).groupby('Vùng').agg(**{'Dân số năm 2017 (tỉnh thấp nhất)': ((population_key, 2017), min), 'Dân số năm 2017 (tỉnh cao nhất)': ((population_key, 2017), max)})

print(minmax_pop)
Out[18]
                   Dân số năm 2017 (tỉnh thấp nhất) \
Vùng                                   
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung               607.0  
Trung du và miền núi phía Bắc                  323.2  
Tây Nguyên                            520.0  
Đông Nam Bộ                           968.9  
Đồng bằng sông Cửu Long                     774.6  
Đồng bằng sông Hồng                       805.7  

                   Dân số năm 2017 (tỉnh cao nhất) 
Vùng                                  
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung              3544.4 
Trung du và miền núi phía Bắc                 1674.4 
Tây Nguyên                           1896.6 
Đông Nam Bộ                          8444.6 
Đồng bằng sông Cửu Long                    2161.7 
Đồng bằng sông Hồng                      7420.1 

Transformation

Trong khi aggregate trả về dữ liệu là một giá trị cụ thể được tính toán theo hàm đã cho, thì transformation sẽ trả về toàn bộ đầy đủ dữ liệu sau khi đã được biến đổi (transform).

Giả sử ta có dữ liệu về lượt xem của một số chuyên mục trong Freetuts nhưng dữ liệu lại bị tính sai và ta cần +100 views ở từng mục thì ta có thể sử dụng transform như sau:

In[19]
freetuts_views = pd.DataFrame({'posts': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'],
                'category': ['NumPy', 'Matplotlib', 'NumPy', 'Pandas', 'Pandas', 'NumPy', 'Pandas'], 
                'views': [1333, 4334, 4211, 3244, 1132, 3415, 1324]})
def abc(x):
  return x + 100

print("Freetuts views theo category: \n", freetuts_views)
print("\nFreetuts views sau khi đã transform: \n", freetuts_views.groupby('category').transform(abc))
Out[19]
Freetuts views theo category: 
  posts  category views
0   A    NumPy  1333
1   B Matplotlib  4334
2   C    NumPy  4211
3   D   Pandas  3244
4   E   Pandas  1132
5   F    NumPy  3415
6   G   Pandas  1324

Freetuts views sau khi đã transform: 
  views
0  1433
1  4434
2  4311
3  3344
4  1232
5  3515
6  1424

Với bộ dữ liệu về Việt Nam, để tính chênh lệch Dân số cũng như Diện tích của các Tỉnh / Thành phố theo từng năm so với giá trị trung bình của Vùng Kinh tế - Xã hội tương ứng trong năm đó thì ta cũng có thể dùng transform để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng:

In[20]
m = data.drop(labels='Tỉnh', axis=1).groupby('Vùng').transform(lambda x: x - x.mean())
tinh = data['Tỉnh'].to_frame()
tinh.columns = [['Tỉnh'], ['']]

print(pd.merge(tinh, m, left_index=True, right_index=True))
Out[20]
      Tỉnh Diện tích(Km2)              \
             2017     2018     2019  
0   Hà Giang  1129.471429 1129.471429 1129.478571  
1   Cao Bằng   -99.728571  -99.728571  -99.721429  
2    Bắc Kạn  -1940.028571 -1940.028571 -1940.021429  
3  Tuyên Quang  -932.128571 -932.128571 -932.121429  
4    Lào Cai  -436.028571 -436.028571 -436.021429  
..     ...      ...     ...     ...  
58   Cần Thơ  -1700.715385 -1700.723077 -1700.723077  
59  Hậu Giang  -1518.015385 -1518.023077 -1518.023077  
60  Sóc Trăng   172.184615  172.176923  172.176923  
61   Bạc Liêu  -470.715385 -470.723077 -470.723077  
62    Cà Mau  2081.484615 2081.476923 2081.476923  

  Dân số trung bình (Nghìn người)             
               2017    2018    2019 
0            -34.278571 -31.550000 -39.707143 
1           -332.378571 -337.650000 -366.907143 
2           -544.578571 -550.150000 -583.407143 
3            -94.278571 -97.950000 -111.507143 
4           -173.378571 -172.450000 -164.507143 
..               ...     ...     ... 
58           -91.661538 -87.292308 -93.423077 
59           -589.861538 -592.892308 -597.223077 
60           -50.161538 -53.692308 -129.923077 
61           -470.161538 -472.592308 -421.223077 
62           -138.161538 -139.992308 -135.123077 

[63 rows x 7 columns]

Filter

Phương thức filter trả về một tập hợp con thoả mãn điều kiện mà ta đề ra. Chẳng hạn với ví dụ đầu tiên ở phương thức transform ta có danh sách các chuyên mục với số views tương đương, giả sử ta cần lọc ra các bài viết ở các chuyên mục có lượt views > 5000:

In[21]
def filter_func(x):
  return x['views'].sum() > 5000

print("Tổng số views theo từng chuyên mục: \n", freetuts_views.groupby('category').sum())
print("\nCác bài viết theo từng chuyên mục có tổng views > 5000: \n", freetuts_views.groupby('category').filter(filter_func))
Out[21]
Tổng số views theo từng chuyên mục: 
       views
category     
Matplotlib  4334
NumPy    8959
Pandas    5700

# Matplotlib có tổng views < 5000 do đó các bài trong chuyên mục này sẽ bị loại
Các bài viết theo từng chuyên mục có tổng views > 5000: 
  posts category views
0   A  NumPy  1333
2   C  NumPy  4211
3   D  Pandas  3244
4   E  Pandas  1132
5   F  NumPy  3415
6   G  Pandas  1324

Với dữ liệu về Việt Nam, giả sử ta cần tìm các Tỉnh / Thành phố nằm trong Vùng Kinh tế - Xã hội có số dân trung bình trên mỗi Tỉnh / Thành phố trên 2 triệu người thì ta có thể dùng filter để làm như sau:

In[22]
def filter_func(x):
  return x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2019)].mean() > 2000

print(data.groupby('Vùng').filter(filter_func))
Out[22]
         Tỉnh         Vùng Diện tích(Km2)         \
                           2017  2018  2019  
14       Hà Nội Đồng bằng sông Hồng     3358.6 3358.6 3358.6  
15     Quảng Ninh Đồng bằng sông Hồng     6177.8 6178.2 6178.2  
16     Vĩnh Phúc Đồng bằng sông Hồng     1235.2 1235.2 1235.9  
17      Bắc Ninh Đồng bằng sông Hồng     822.7  822.7  822.7  
18     Hải Dương Đồng bằng sông Hồng     1668.2 1668.2 1668.2  
19     Hải Phòng Đồng bằng sông Hồng     1561.8 1561.8 1561.8  
20      Hưng Yên Đồng bằng sông Hồng     930.2  930.2  930.2  
21     Thái Bình Đồng bằng sông Hồng     1586.3 1586.4 1586.4  
22       Hà Nam Đồng bằng sông Hồng     861.9  861.9  861.9  
23      Nam Định Đồng bằng sông Hồng     1668.5 1668.5 1668.6  
24     Ninh Bình Đồng bằng sông Hồng     1386.8 1386.8 1386.8  
44     Bình Phước     Đông Nam Bộ     6876.8 6876.8 6876.8  
45      Tây Ninh     Đông Nam Bộ     4041.3 4041.3 4041.3  
46     Bình Dương     Đông Nam Bộ     2694.6 2694.6 2694.6  
47      Đồng Nai     Đông Nam Bộ     5863.6 5863.6 5863.6  
48 Bà Rịa - Vũng Tàu     Đông Nam Bộ     1981.0 1981.0 1981.0  
49   TP.Hồ Chí Minh     Đông Nam Bộ     2061.2 2061.4 2061.4  

  Dân số trung bình (Nghìn người)         
               2017  2018  2019 
14             7420.1 7520.7 8093.9 
15             1243.6 1266.5 1324.8 
16             1079.5 1092.4 1154.8 
17             1215.2 1247.5 1378.6 
18             1797.3 1807.5 1896.9 
19             1997.7 2013.8 2033.3 
20             1176.3 1188.9 1255.8 
21             1791.5 1793.2 1862.2 
22              805.7  808.2  854.5 
23             1853.3 1854.4 1780.9 
24              961.9  973.3  984.5 
44              968.9  979.6  997.8 
45             1126.2 1133.4 1171.7 
46             2071.0 2163.6 2456.3 
47             3027.3 3086.1 3113.7 
48             1101.6 1112.9 1152.2 
49             8444.6 8598.7 9038.6 

Như vậy ta có thể thấy chỉ có các Tỉnh / Thành phố thuộc Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là có số dân trung bình > 2 triệu người mỗi nơi. Ta có thể kiểm tra lại như sau:

In[23]
print(data.groupby('Vùng').mean())
Out[23]
                   Diện tích(Km2)        \
                        2017     2018  
Vùng                                
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung  6832.135714  6832.357143  
Trung du và miền núi phía Bắc      6800.028571  6800.028571  
Tây Nguyên               10901.660000 10901.660000  
Đông Nam Bộ               3919.750000  3919.783333  
Đồng bằng sông Cửu Long         3139.715385  3139.723077  
Đồng bằng sông Hồng           1932.545455  1932.590909  

                          \
                       2019  
Vùng                         
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung  6832.342857  
Trung du và miền núi phía Bắc     6800.021429  
Tây Nguyên              10901.660000  
Đông Nam Bộ              3919.783333  
Đồng bằng sông Cửu Long        3139.723077  
Đồng bằng sông Hồng          1932.663636  

                   Dân số trung bình (Nghìn người) \
                                2017  
Vùng                                  
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung           1423.178571  
Trung du và miền núi phía Bắc               867.778571  
Tây Nguyên                        1155.700000  
Đông Nam Bộ                       2789.933333  
Đồng bằng sông Cửu Long                 1364.461538  
Đồng bằng sông Hồng                   1940.190909  

                                
                       2018     2019 
Vùng                              
Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 1432.635714 1444.314286 
Trung du và miền núi phía Bắc     878.050000  897.807143 
Tây Nguyên              1174.200000 1172.260000 
Đông Nam Bộ              2845.716667 2988.383333 
Đồng bằng sông Cửu Long        1369.592308 1329.423077 
Đồng bằng sông Hồng          1960.581818 2056.381818 

Apply

Phương thức apply cho phép bạn áp dụng một hàm tuỳ ý lên một object GroupBy, phương thức này có thể thay thế được cho cả agg lẫn transform và đôi khi là một số trường hợp đặc biệt khác.

Giả sử ta muốn mô tả dữ liệu bằng phương thức describe của từng chuyên mục trong DataFrame freetuts_views thì ta có thể sử dụng phương thức này một cách rất đơn giản và hiệu quả như sau:

In[24]
print(freetuts_views.groupby('category').apply(lambda x: x.describe()))
Out[24]
            views
category           
Matplotlib count   1.000000
      mean  4334.000000
      std      NaN
      min  4334.000000
      25%  4334.000000
      50%  4334.000000
      75%  4334.000000
      max  4334.000000
NumPy   count   3.000000
      mean  2986.333333
      std  1486.114845
      min  1333.000000
      25%  2374.000000
      50%  3415.000000
      75%  3813.000000
      max  4211.000000
Pandas   count   3.000000
      mean  1900.000000
      std  1167.890406
      min  1132.000000
      25%  1228.000000
      50%  1324.000000
      75%  2284.000000
      max  3244.000000

Nếu đặt Dân số năm 2019 làm mốc và ta muốn tính % dân số theo từng năm trong tập dữ liệu Việt Nam thì ta có thể sử dụng phương thức apply như sau:

In[25]
def norm(x):
  x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2017)] /= x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2019)]
  x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2018)] /= x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2019)]
  x[('Dân số trung bình (Nghìn người)', 2019)] = 1.0
  return x

print(data.groupby('Vùng').apply(norm))
Out[25]
      Tỉnh              Vùng Diện tích(Km2)         \
                             2017  2018  2019  
0   Hà Giang Trung du và miền núi phía Bắc     7929.5 7929.5 7929.5  
1   Cao Bằng Trung du và miền núi phía Bắc     6700.3 6700.3 6700.3  
2    Bắc Kạn Trung du và miền núi phía Bắc     4860.0 4860.0 4860.0  
3  Tuyên Quang Trung du và miền núi phía Bắc     5867.9 5867.9 5867.9  
4    Lào Cai Trung du và miền núi phía Bắc     6364.0 6364.0 6364.0  
..     ...              ...      ...   ...   ...  
58   Cần Thơ    Đồng bằng sông Cửu Long     1439.0 1439.0 1439.0  
59  Hậu Giang    Đồng bằng sông Cửu Long     1621.7 1621.7 1621.7  
60  Sóc Trăng    Đồng bằng sông Cửu Long     3311.9 3311.9 3311.9  
61   Bạc Liêu    Đồng bằng sông Cửu Long     2669.0 2669.0 2669.0  
62    Cà Mau    Đồng bằng sông Cửu Long     5221.2 5221.2 5221.2  

  Dân số trung bình (Nghìn người)         
               2017   2018 2019 
0             0.971332 0.986482 1.0 
1             1.008476 1.017894 1.0 
2             1.027990 1.042939 1.0 
3             0.983721 0.992115 1.0 
4             0.946952 0.962226 1.0 
..               ...    ... ... 
58            1.029773 1.037460 1.0 
59            1.057908 1.060776 1.0 
60            1.095707 1.097040 1.0 
61            0.984695 0.987668 1.0 
62            1.026794 1.029557 1.0 

[63 rows x 8 columns]

3. Tổng kết

Vậy là chúng ta đã hoàn tất bài Thống kê và Phân nhóm dữ liệu với Pandas. Đây là một bài rất quan trọng, giúp ta biết cách phân nhóm dữ liệu dựa trên các key giống nhau một cách đơn giản cũng như các phương thức mạnh mẽ mà Pandas hỗ trợ (agg, transform,...). Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Pivot Tables trong Pandas, hẹn gặp các bạn ở bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top