DJANGO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Sử dụng lệnh In trong Django ORM với Python

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Django in để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một tập hợp các giá trị hay không. Việc sử dụng toán tử in trong Django giúp bạn dễ dàng truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm kiếm các bản ghi thỏa mãn điều kiện nằm trong một danh sách các giá trị xác định. Đây là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ bạn trong việc quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Qua bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách áp dụng toán tử in thông qua các ví dụ cụ thể trong mô hình Employee của ứng dụng HR.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về toán tử In trong Django

Mình sẽ sử dụng mô hình Employee trong ứng dụng HR để minh họa. Mô hình Employee ánh xạ tới bảng hr_employee trong cơ sở dữ liệu.

django orm employee table png

Trong SQL, toán tử IN trả về true nếu một giá trị nằm trong tập hợp các giá trị:

field_name IN (v1, v2, ...)

Ví dụ, bạn có thể sử dụng toán tử IN để truy vấn các hàng từ bảng hr_employee có department_id nằm trong một danh sách như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT *
FROM hr_employee
WHERE department_id IN (1, 2, 3)

Trong Django, bạn sử dụng toán tử in:

>>> Employee.objects.filter(department_id__in=(1,2,3)) 

Sau đây là câu truy vấn được Django thực thi:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 WHERE "hr_employee"."department_id" IN (1, 2, 3)

Thông thường, bạn sử dụng một truy vấn con với toán tử in thay vì một danh sách các giá trị cụ thể. Ví dụ, bạn tìm tất cả nhân viên thuộc các phòng ban Sales và Marketing như sau:

>>> departments = Department.objects.filter(Q(name='Sales') | Q(name='Marketing')) 
>>> Employee.objects.filter(department__in=departments)

Câu truy vấn được Django thực thi:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 WHERE "hr_employee"."department_id" IN (
    SELECT U0."id"
     FROM "hr_department" U0
     WHERE (U0."name" = 'Sales' OR U0."name" = 'Marketing')
    )

Cách hoạt động

Đầu tiên, lấy các phòng ban có tên là Sales hoặc Marketing:

departments = Department.objects.filter(Q(name='Sales') | Q(name='Marketing'))

Tiếp theo, truyền QuerySet của các phòng ban vào toán tử in:

Employee.objects.filter(department__in=departments)

Đằng sau, Django thực thi một truy vấn với toán tử IN để so khớp department_id với danh sách các id phòng ban:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 WHERE "hr_employee"."department_id" IN (
    SELECT U0."id"
     FROM "hr_department" U0
     WHERE (U0."name" = 'Sales' OR U0."name" = 'Marketing')
    )

NOT IN trong Django

Toán tử NOT phủ định toán tử IN. Toán tử NOT IN trả về true nếu một giá trị không nằm trong danh sách các giá trị:

field_name NOT IN (v1, v2, ...)

Để thực hiện NOT IN trong Django, bạn có thể sử dụng đối tượng Q và toán tử ~:

~Q(field_name__in=(v1, v2, ..))

Ví dụ, sau đây là cách tìm các nhân viên có department_id không phải là 1, 2, hoặc 3:

>>> Employee.objects.filter(~Q(department_id__in=(1, 2, 3))) 

Câu truy vấn được thực thi:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 WHERE NOT ("hr_employee"."department_id" IN (1, 2, 3))

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức exclude() thay vì filter():

>>> Employee.objects.exclude(department_id__in=(1, 2, 3))   

Câu truy vấn được thực thi:

SELECT "hr_employee"."id",
    "hr_employee"."first_name",
    "hr_employee"."last_name",
    "hr_employee"."contact_id",
    "hr_employee"."department_id"
 FROM "hr_employee"
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
 WHERE NOT ("hr_employee"."department_id" IN (1, 2, 3))

Sử dụng Django in để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong danh sách các giá trị hay không.

Django ORM SQL
Entity.objects.filter(id__in=(v1, v2, v3)) id IN (v1, v2, v3)
Entity.objects.filter(~Q(id__in=(v1, v2, v3))) NOT (id IN (v1, v2, v3))
Entity.objects.exclude(id__in=(v1, v2, v3)) NOT (id IN (v1, v2, v3))

Kết bài

Sử dụng Django in để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một tập hợp các giá trị hay không là một cách hiệu quả để truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Với việc sử dụng toán tử in, bạn có thể dễ dàng lọc và tìm kiếm các bản ghi theo những giá trị cụ thể, từ đó giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và truy xuất dữ liệu. Hy vọng qua hướng dẫn này, bạn đã nắm được cách áp dụng toán tử in trong Django để thực hiện các truy vấn phức tạp một cách đơn giản và hiệu quả.

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top