PYTHON REGEX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Các tập ký tự trong Regex của Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu các tập ký tự (character sets) trong biểu thức chính quy (regex) của Python. Các tập ký tự cho phép bạn tạo các biểu thức chính quy với các mẫu khớp một chuỗi có một hoặc nhiều ký tự trong tập hợp. Mình sẽ tìm hiểu về các tập ký tự phổ biến như \d cho ký tự số, \w cho ký tự từ, \s cho khoảng trắng và dấu chấm (.) cho bất kỳ ký tự nào ngoại trừ ký tự xuống dòng. Việc nắm vững các tập ký tự này sẽ giúp bạn xây dựng các biểu thức chính quy hiệu quả và linh hoạt hơn trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về các tập ký tự trong Regex của Python

Tập ký tự \d: ký tự số Tập ký tự \d được sử dụng để biểu thị tập hợp các ký tự số từ 0 đến 9.

import re

s = 'Python 3.0 được phát hành vào năm 2008'
matches = re.finditer('\d', s)
for match in matches:
    print(match.group())

Đầu ra:

3
0
2
0
0
8

Để khớp với hai ký tự số liên tiếp, bạn có thể sử dụng mẫu \d\d.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tập ký tự \w: tập ký tự từ Tập ký tự \w đại diện cho tập hợp các ký tự ASCII bao gồm chữ cái Latin, số và dấu gạch dưới (_).

import re

s = 'Python 3.0'
matches = re.finditer('\w', s)
for match in matches:
    print(match.group())

Đầu ra:

P
y
t
h
o
n
3
0

Lưu ý rằng khoảng trắng và dấu chấm (.) không được bao gồm trong các kết quả.

Tập ký tự \s: tập ký tự khoảng trắng Tập ký tự \s khớp với bất kỳ khoảng trắng nào bao gồm dấu cách, tab, xuống dòng, ký tự trả về, và ký tự thẳng đứng.

import re

s = 'Python 3.0'
matches = re.finditer('\s', s)
for match in matches:
    print(match)

Đầu ra:

<re.Match object; span=(6, 7), match=' '>

Tập ký tự nghịch đảo Một tập ký tự có một tập ký tự nghịch đảo sử dụng cùng một chữ cái nhưng in hoa. Ví dụ: \D sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ các ký tự số.

Tập ký tự .: tập ký tự dấu chấm (.) Tập ký tự dấu chấm (.) khớp với bất kỳ ký tự đơn nào ngoại trừ ký tự xuống dòng (\n).

import re

version = "Python\n4"
matches = re.finditer('.', version)
for match in matches:
    print(match.group())

Kết quả:

P
y
t
h
o
n
4

Kết bài

Việc hiểu và sử dụng các tập ký tự trong biểu thức chính quy là rất quan trọng để xử lý các mẫu văn bản một cách linh hoạt và mạnh mẽ trong Python. Sử dụng các tập ký tự \d, \w, và \s giúp bạn khớp với các ký tự số, ký tự từ và khoảng trắng dễ dàng hơn. Đồng thời, việc áp dụng các tập ký tự nghịch đảo như \D, \W, \S và tập ký tự dấu chấm (.) mang lại sự linh hoạt cao trong việc xây dựng các biểu thức chính quy phức tạp. Nắm vững những kỹ năng này sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả hơn trong các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Các sequence trong Python

Các sequence trong Python

Top