CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách dùng Dictionary trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Dictionary trong C#. Dictionary được sử dụng để lưu trữ các cặp key/value không theo thứ tự sắp xếp cụ thể.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm của Dictionary, cùng với đó là các thao tác với Dictionary trong C#.

1. Các đặc điểm của Dictionary

Dưới đây là một số đặc điểm của Dictionary:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Lưu trữ các cặp key/value.
 • Nằm trong System.Collection.Generic namespace.
 • Triển khai giao diện IDictionary.
 • Các key phải là duy nhất và không được để trống.
 • Value có thể trùng lặp và có thể là giá trị null.
 • Các Value có thể được truy cập thông qua key của nó.
 • Các phần tử được lưu trữ dưới dạng KeyValuePair <TKey, TValue>.

2. Tạo Dictionary

Chúng ta có thể tạo một Dictionary bằng cách truyền vào key và value cần lưu trữ. Ví dụ dưới đây là cách tạo một Dictionary và cách thêm các cặp key/value cho nó.

using System;
using System.Collections.Generic;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
	IDictionary<int, string> numberNames = new Dictionary<int, string>();
    //sử dụng phương thức Add() đẻ thêm các phần tử cho Dictionary
	numberNames.Add(1,"One"); 
	numberNames.Add(3,"Three");
	numberNames.Add(2,"Two");
	//sử dụng phương thức foreach để in các phần tử ra màn hình
	foreach(KeyValuePair<int, string> kvp in numberNames)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
    Console.WriteLine();

	//khai báo và khởi tạo cho key / value bằng bộ khởi tạo
	var cities = new Dictionary<string, string>(){
	    {"UK","London, Manchester, Birmingham"},
		{"USA","Chicago, New York, Washington"},
		{"India","Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
	//sử dụng phương thức foreach để in các phần tử ra màn hình
	foreach(var kvp in cities)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
		
    Console.WriteLine("----------------------------------------");
	Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Trong ví dụ trên numberNames là một Dictionary<int, string> vì vậy nó có thể lưu trữ các key int và value string. Tương tự như vậy ta có cities là một Dictionary<string, string> vì vậy nó có thể lưu trữ key và value ở dạng string.

Dictionary không thể lưu các key trùng lặp hoặc bằng giá trị rỗng, trong khi đó value thì có thể.

Kết quả:

dictionary 01 PNG

3. Truy cập các phần tử trong Dictionary

Dictionary có thể được truy cập bằng cách sử dụng indexer (trình chỉ mục) để chỉ đinh một key liên kết với value.

Ta có thể sử dụng phương thức ElementAt() để lấy KeyValuePair từ chỉ mục được chỉ định.

Ví dụ:

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;		
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    //khai báo và khởi tạo một Dictionary
    var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
    };

	Console.WriteLine("---Các phần tử trong Dictionary---");
	//sử dụng phương thức ElementAt() để truy cập vào Dictionary
	for (int i = 0; i < cities.Count; i++)
	{
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 
	  cities.ElementAt(i).Key, 
	  cities.ElementAt(i).Value);
	}

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 02 PNG

4. Cập nhật Dictionary

Cập nhật value của một key bằng cách chỉ định một key trong indexer (trình chỉ mục). Trước khi cập nhật ta nên kiểm tra key có tồn tại hay không bằng phương thức ContainsKey().

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    //khai báo và khởi tạo một Dictionary
	var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
    };
    Console.WriteLine("\n-----------------Dictionary ban đầu----------------------");
    foreach(var kvp in cities)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);

    cities["UK"] = "Liverpool, Bristol";
	cities["USA"] = "Los Angeles, Boston";

	if(cities.ContainsKey("France")){
	  cities["France"] = "Paris";
	}
	Console.WriteLine("\n-----------------Dictionary sau khi cập nhật----------------------");
	foreach(var kvp in cities)
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 03 PNG

5. Xóa các phần tử trong Dictionary

Để xóa các cặp key/value trong Dictionary ta có hai phương thức. Phương thức Remove() để xóa một cặp key/value và phương thức Clear() để xóa tất cả các cặp key/value.

using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
    foreach(var kvp in cities)
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
    //đếm số phần tử lần 1
	Console.WriteLine("\nTổng các phần tử: {0}", cities.Count);

	//sử dụng phương thức Remove() để xóa một cặp key/value
	cities.Remove("UK"); 
    //sử dụng phương thức ContainsKey() để kiểm tra xem key "France" có tồn tại hay không
    //nếu có thì xóa, nếu không thì không xóa
	if(cities.ContainsKey("France")){
	  cities.Remove("France");
	}
	//đếm số phần tử lần 2
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa một phần tử: {0}", cities.Count);

    //sử dụng phương thức Clear() để xóa toàn bộ các phần tử
	cities.Clear(); //deletes all elements
	//đếm lần 3
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa hết: {0}", cities.Count);

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 04 PNG

6. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về Dictionary là gì? các đặc điểm của nó, cùng với đó là các thao tác với Dictionary trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Top