CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Dictionary trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Dictionary trong C#. Dictionary được sử dụng để lưu trữ các cặp key/value không theo thứ tự sắp xếp cụ thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm của Dictionary, cùng với đó là các thao tác với Dictionary trong C#.

1. Các đặc điểm của Dictionary

Dưới đây là một số đặc điểm của Dictionary:

 • Lưu trữ các cặp key/value.
 • Nằm trong System.Collection.Generic namespace.
 • Triển khai giao diện IDictionary.
 • Các key phải là duy nhất và không được để trống.
 • Value có thể trùng lặp và có thể là giá trị null.
 • Các Value có thể được truy cập thông qua key của nó.
 • Các phần tử được lưu trữ dưới dạng KeyValuePair <TKey, TValue>.

2. Tạo Dictionary

Chúng ta có thể tạo một Dictionary bằng cách truyền vào key và value cần lưu trữ. Ví dụ dưới đây là cách tạo một Dictionary và cách thêm các cặp key/value cho nó.

using System;
using System.Collections.Generic;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
	IDictionary<int, string> numberNames = new Dictionary<int, string>();
    //sử dụng phương thức Add() đẻ thêm các phần tử cho Dictionary
	numberNames.Add(1,"One"); 
	numberNames.Add(3,"Three");
	numberNames.Add(2,"Two");
	//sử dụng phương thức foreach để in các phần tử ra màn hình
	foreach(KeyValuePair<int, string> kvp in numberNames)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
    Console.WriteLine();

	//khai báo và khởi tạo cho key / value bằng bộ khởi tạo
	var cities = new Dictionary<string, string>(){
	    {"UK","London, Manchester, Birmingham"},
		{"USA","Chicago, New York, Washington"},
		{"India","Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
	//sử dụng phương thức foreach để in các phần tử ra màn hình
	foreach(var kvp in cities)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
		
    Console.WriteLine("----------------------------------------");
	Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Trong ví dụ trên numberNames là một Dictionary<int, string> vì vậy nó có thể lưu trữ các key int và value string. Tương tự như vậy ta có cities là một Dictionary<string, string> vì vậy nó có thể lưu trữ key và value ở dạng string.

Dictionary không thể lưu các key trùng lặp hoặc bằng giá trị rỗng, trong khi đó value thì có thể.

Kết quả:

dictionary 01 PNG

3. Truy cập các phần tử trong Dictionary

Dictionary có thể được truy cập bằng cách sử dụng indexer (trình chỉ mục) để chỉ đinh một key liên kết với value.

Ta có thể sử dụng phương thức ElementAt() để lấy KeyValuePair từ chỉ mục được chỉ định.

Ví dụ:

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;		
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    //khai báo và khởi tạo một Dictionary
    var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
    };

	Console.WriteLine("---Các phần tử trong Dictionary---");
	//sử dụng phương thức ElementAt() để truy cập vào Dictionary
	for (int i = 0; i < cities.Count; i++)
	{
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 
	  cities.ElementAt(i).Key, 
	  cities.ElementAt(i).Value);
	}

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 02 PNG

4. Cập nhật Dictionary

Cập nhật value của một key bằng cách chỉ định một key trong indexer (trình chỉ mục). Trước khi cập nhật ta nên kiểm tra key có tồn tại hay không bằng phương thức ContainsKey().

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    //khai báo và khởi tạo một Dictionary
	var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
    };
    Console.WriteLine("\n-----------------Dictionary ban đầu----------------------");
    foreach(var kvp in cities)
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);

    cities["UK"] = "Liverpool, Bristol";
	cities["USA"] = "Los Angeles, Boston";

	if(cities.ContainsKey("France")){
	  cities["France"] = "Paris";
	}
	Console.WriteLine("\n-----------------Dictionary sau khi cập nhật----------------------");
	foreach(var kvp in cities)
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 03 PNG

5. Xóa các phần tử trong Dictionary

Để xóa các cặp key/value trong Dictionary ta có hai phương thức. Phương thức Remove() để xóa một cặp key/value và phương thức Clear() để xóa tất cả các cặp key/value.

using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    var cities = new Dictionary<string, string>(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
    foreach(var kvp in cities)
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);
    //đếm số phần tử lần 1
	Console.WriteLine("\nTổng các phần tử: {0}", cities.Count);

	//sử dụng phương thức Remove() để xóa một cặp key/value
	cities.Remove("UK"); 
    //sử dụng phương thức ContainsKey() để kiểm tra xem key "France" có tồn tại hay không
    //nếu có thì xóa, nếu không thì không xóa
	if(cities.ContainsKey("France")){
	  cities.Remove("France");
	}
	//đếm số phần tử lần 2
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa một phần tử: {0}", cities.Count);

    //sử dụng phương thức Clear() để xóa toàn bộ các phần tử
	cities.Clear(); //deletes all elements
	//đếm lần 3
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa hết: {0}", cities.Count);

    Console.WriteLine("----------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dictionary 04 PNG

6. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về Dictionary là gì? các đặc điểm của nó, cùng với đó là các thao tác với Dictionary trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top