CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng List trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về List trong C#. List được sử dụng rất nhiều trong các ngôn ngữ lập trình, có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của List cùng với đó là các thao tác với List trong C#.

1. List trong C# là gì?

List trong C# được sử dụng để lưu trữ và quản lý một danh sách là tập hợp các đối tượng theo kiểu mảng. Nó có thể được truy cập bằng chỉ mục và có các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm và sửa đổi danh sách

List nằm trong System.Collections.Generic namespace.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

list 01 jpg

Các đặc điểm của List:

 • List tương đương với ArrayList.
 • Thuộc System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu chỉ định.
 • Các phần tử có thể thêm bằng phương thức Add(), AddRange() hoặc bằng phương thức khởi tạo.
 • Các phần tử được truy cập bằng chỉ mục (ví dụ myList[0], truy cập phần tử thứ 0).
 • List hoạt động nhanh hơn và ít lỗi hơn ArrayList.

2. Các thuộc tính và phương thức của List

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính và phương thức của List.

Các thuộc tính của List:

Thuộc tính Mô tả
Items Nhận hoặc đặt phần tử ở chỉ mục được chỉ định
Count Trả về tổng số phần tử trong List

Các phương thức của List:

Phương pháp Mô tả
Add() Thêm một phần tử vào cuối Danh sách <T>.
AddRange() Thêm các phần tử của tập hợp được chỉ định vào cuối Danh sách <T>.
BinarySearch() Tìm kiếm phần tử và trả về một chỉ mục của phần tử.
Clear() Loại bỏ tất cả các phần tử khỏi Danh sách <T>.
Contains() Kiểm tra xem phần tử được chỉ định có tồn tại hay không trong Danh sách <T>.
Find() Tìm phần tử đầu tiên được chỉ định.
Foreach() Lặp lại qua một danh sách <T>.
Insert() Chèn một phần tử tại chỉ mục được chỉ định trong Danh sách <T>.
InsertRange() Chèn các phần tử của một tập hợp khác vào chỉ mục được chỉ định.
Remove() Loại bỏ sự xuất hiện đầu tiên của phần tử được chỉ định.
RemoveAt() Loại bỏ phần tử tại chỉ mục được chỉ định.
RemoveRange() Loại bỏ tất cả các phần tử.
Sort() Sắp xếp tất cả các phần tử.
TrimExcess() Đặt dung lượng thành số phần tử thực tế.
TrueForAll Xác định xem mọi phần tử trong Danh sách <T> có khớp với các điều kiện được xác định bởi vị từ được chỉ định hay không.

3. Các thao tác với List

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác với List như: tạo, chèn, xóa,... các phần tử trong List.

Tạo List

Để tạo một List ta sử dụng từ khóa new cùng với đó là kiểu dữ liệu cho tham số cần lưu trữ.

Ví dụ: tạo và thêm một phần tử cho List.

List<int> primeNumbers = new List<int>();
//thêm phần bằng phương thức Add
primeNumbers.Add(1); 
primeNumbers.Add(3);
primeNumbers.Add(5);
primeNumbers.Add(7);

var cities = new List<string>();
cities.Add("New York");
cities.Add("London");
cities.Add("Mumbai");
cities.Add("Chicago");
cities.Add(null);

//thêm phần tử bằng cách khởi tạo
var bigCities = new List<string>()
{
 "New York",
 "London",
 "Mumbai",
 "Chicago"          
};
var students = new List<Student>() { 
 new Student(){ Id = 1, Name="Nam"},
 new Student(){ Id = 2, Name="Phong"},
 new Student(){ Id = 3, Name="Quyền"},
 new Student(){ Id = 4, Name="Tiến"}
};

Để thêm tất cả các phần tử từ một Array hoặc một List khác ta sử dụng phương thức AddRange().

Ví dụ:

IList<int> intList1 = new List<int>();
//sử dụng phương thức add() để thêm phần tử
intList1.Add(10);
intList1.Add(20);
intList1.Add(30);
intList1.Add(40);
//tạo một List mới
List<int> intList2 = new List<int>();
//thêm phần tử của intList1 vào intList2
intList2.AddRange(intList1);

Truy cập List

Danh sách có thể được truy cập bằng chỉ mục (index), vòng lặp for / foreach và sử dụng các truy vấn LINQ. Các chỉ mục của danh sách bắt đầu từ số 0 và đặt trong dấu ngoặc vuông.

//khai báo và khởi tạo phần tử cho intList
List<int> intList = new List<int>() { 10, 20, 30, 40, 50 };
//sử dụng foreach để truy xuất toàn bộ phần tử
intList.ForEach(el => Console.WriteLine(el));
foreach (var el in intList)
 Console.WriteLine(el);
//sử dụng for để truy xuất phần tử
for(int i =0; i < intList.Count; i++)
 Console.WriteLine(intList[i]);

Truy cập List bằng LINQ

Chúng ta có thể truy cập vào danh sách bằng cách sử dụng cú pháp truy vấn LINQ hoặc cú pháp phương thức như dưới đây:

var students = new List<Student>() { 
 new Student(){ Id = 1, Name="Nam" },
 new Student(){ Id = 2, Name="Phong" },
 new Student(){ Id = 3, Name="Quyền" },
 new Student(){ Id = 4, Name="Tiến" },
 new Student(){ Id = 5, Name="Nam" }
};
//lấy tất cả học sinh có tên Nam
var studNames = from s in students
where s.Name == "Nam"
select s;

Chèn phần tử vào List

Sử dụng phương thức Insert() để chèn phần tử vào vị trí index được chỉ định.

Cú pháp:

void Insert(int index, T item);

Ví dụ:

var numbers = new List<int>(){ 10, 20, 30, 40 };
// chèn phần tử 11 vào vị trí 1
numbers.Insert(1, 11);
//->> {10, 11, 20, 30, 40}

Xóa phần tử khỏi List

Sử dụng phương thức Remove() để xóa phần tử xuất hiện đầu tiên trong List. Hoặc sử dụng phương thức RemoveAt() để xóa phần tử tại một vị rí index được chỉ định.

Cú pháp:

bool Remove(T item)
void RemoveAt(int index)

Ví dụ:

var numbers = new List<int>(){ 10, 20, 30, 40, 10 };
//xóa phần tử 10 trong danh sách
numbers.Remove(10);
//xóa phần tử thứ 2 trong danh sách
numbers.RemoveAt(2);

Kiểm tra phần tử trong List

Sử dụng phương thức Contains để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong List hay không. Nếu tồn tại thì trả về true, nếu không thì trả về false.

Ví dụ:

var numbers = new List<int>(){ 10, 20, 30, 40 };
numbers.Contains(10); // returns true
numbers.Contains(11); // returns false
numbers.Contains(20); // returns true

4. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu List là gì? các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của nó, cùng với đó là các thao tác với List. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top